Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken

SFS nr
2001:423
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:986

Beslutsförteckning

1 § Beslut i ärenden om bouppteckning skall föras in i den
beslutsförteckning som anges i 62 § den upphävda lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

I beslutsförteckningen skall antecknas bouppteckningens nummer
och dagen då den kom in samt den avlidnes fullständiga namn,
personnummer eller samordningsnummer enligt folkbokföringslagen
(1991:481) och adress. Detsamma skall gälla för
dödsboanmälningar. Förordning (2004:1353).

Underrättelse till överförmyndare

2 § Om det framgår av bouppteckningen att någon som är
underårig eller som har förvaltare har del i ett dödsbo, skall
Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och
en kopia av bouppteckningen till överförmyndaren. Är
bouppteckningen omfattande, behöver kopian omfatta endast
sådana delar som överförmyndaren kan behöva.
Förordning (2003:1022).

3 § Om det framgår av bouppteckningen att det i ett dödsbo
finns en delägare för vilken en god man skall förordnas, skall
Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och
en kopia av bouppteckningen till den överförmyndare som skall
utöva tillsyn över godmanskapet. Är bouppteckningen omfattande,
behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren
kan behöva. Förordning (2003:1022).

Underrättelse till annan myndighet

4 § Har upphävts genom förordning (2011:986).

5 § Om det i den dödes tillgångar ingår fast egendom som är
taxerad som lantbruksenhet, skall Skatteverket underrätta
den tillsynsmyndighet som avses i 18 kap. 7 § andra stycket
ärvdabalken om dödsfallet. Förordning (2003:1022).

Ersättning till bouppteckningsförrättare

6 § Den som enligt 20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken har
förordnats att föranstalta om bouppteckning har rätt till
skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas
på annat sätt.

Skatteverket beslutar om och betalar ut ersättning.

Bestämmelserna i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) om
kostnadsräkningar från rättshjälpsbiträden skall tillämpas för
den som begär ersättning enligt första stycket.
Förordning (2003:1022).

7 § Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättning
enligt 6 § till ett lägre belopp än vad som har bestämts i det
överklagade beslutet, skall den som har fått för mycket snarast
betala tillbaka mellanskillnaden.

Om en domstol efter ett överklagande bestämmer ersättningen
till ett högre belopp än vad som har bestämts i det överklagade
beslutet, skall den tillkommande ersättningen betalas ut av
Skatteverket. Förordning (2003:1022).

Tilläggsbouppteckning

8 § Det som sägs i denna förordning om bouppteckning gäller
även tillläggsbouppteckning.

Övergångsbestämmelser

2001:423

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Om ett förordnande att föranstalta om bouppteckning har
getts av tingsrätten före ikraftträdandet, skall en begäran om
ersättning som görs därefter ges in till den skattemyndighet
som avses i 20 kap. 8 § första stycket ärvdabalken. För
skattemyndighetens handläggning gäller de nya bestämmelserna.