Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

SFS nr
2001:454
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:945

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller
flera särskilda kriterier. Lag (2003:136).

2 § I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den
särskilda lagstiftningen om vård utan samtycke av unga eller
av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd,

3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens
institutionsstyrelse,

4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,

5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av
socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande
m.fl.,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade, och

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering,
kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i
första stycket 1–9. Lag (2011:1112).

3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter hos
domstolar. Den tillämpas inte heller vid behandling av
personuppgifter för forsknings- och statistikändamål.

Förhållandet till personuppgiftslagen m.m.

4 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

5 § Har upphävts genom lag (2003:136).

När behandling av personuppgifter är tillåten

6 § Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är
nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall
kunna utföras.

Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som
föreskrivs i lag eller förordning.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Personuppgifter som får behandlas

7 § Socialtjänsten får behandla

1. person- och samordningsnummer,

2. känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt

3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om
uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
verksamheten.

Sammanställningar av personuppgifter

7 a § I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas
in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om
ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för

1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten
som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett
sådant beslut grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,

3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och
omsorg,

4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse
centralt, och

5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas
in. Lag (2012:945).

7 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av
personuppgifter. Lag (2003:136).

Sekretess

8 § I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom
socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497).

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag.

Överklagande

10 § Beslut inom socialtjänsten om rättelse och om avslag på
ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga bestämmelser

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka som är
personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 §
tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp,
direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter
får föras över till tredje land.

Övergångsbestämmelser

2001:454

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den
1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av
personuppgifter, som påbörjats före den 24 oktober 1998 och
sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställan anses som en ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204).

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella
behandlingen.

5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453)
skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande
bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

2010:205

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar.