Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar

SFS nr
2001:499
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:946

1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt
ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt
penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening
som avses i 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till
arton års ålder.

2 § När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när
läkare eller sjuksköterska ombesörjer smärtlindring enligt
denna lag gäller patientsäkerhetslagen (2010:659),
patientskadelagen (1996:799) och patientdatalagen (2008:355).
Lag (2010:671).

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande
av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har
informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad
av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den
som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen
ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person.

Sådan information skall ges också till pojken, om han har
uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå
informationen.

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är
möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes
vilja.

4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av
legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under
betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som
är bäst för pojken.

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller
av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av
pojkar.

Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse
på pojkar som är äldre än två månader.

6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den
som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en
del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som
föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i
enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är
lämplig att utföra omskärelser.

Inspektionen för vård och omsorg prövar frågor enligt första
stycket efter ansökan av den som föreslås få tillstånd.
Lag (2012:946).

7 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla
ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som
har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt
sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra
omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas.

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om återkallelse av
tillstånd gäller omedelbart. Lag (2012:946).

8 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den
verksamhet som bedrivs av personer med särskilt tillstånd att
utföra omskärelse.
Inspektionen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får
inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs
för tillsynen. Lag (2012:946).

9 § Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara
legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms
till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt denna lag
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2012:946).

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

– vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha
för att erhålla särskilt tillstånd att utföra omskärelse,

– smärtlindring,

– hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt

– den information som skall lämnas till pojken och hans
vårdnadshavare.

Övergångsbestämmelser

2012:946

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart.