Lag (2001:525) med särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2001

SFS nr
2001:525
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14

För år 2001 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag med följande avvikelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 §
skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå
till endast åttio procent.