Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

SFS nr
2001:531
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:620

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan investeringsbidrag lämnas för
anordnande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med
bostadsbrist.

Bostäderna skall vara avsedda för permanent bruk och
självständigt boende som är garanterat genom hyresavtal av
normalt slag eller hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt.
Bostäderna får inte vara avsedda för viss kategori av boende.
Bostäderna kan inrymmas i såväl småhus som flerbostadshus.

Kravet på hyresavtal av normalt slag hindrar inte att
investeringsbidrag lämnas även för byggande av bostäder i syfte
att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden
för socialt utsatta personer.

Med bostäder avses sådana utrymmen som anges i 2 § förordningen
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

Med anordnande avses i denna förordning nybyggnad samt
ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som tidigare använts
för annat ändamål än bostäder. Förordning (2004:620).

2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2003:507).

3 § Beslut om bidrag får meddelas endast i fråga om projekt i
vilka ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen inom
sex månader från det att projektet påbörjades. Beslut om bidrag
får dock inte meddelas till projekt i vilka ansökan kommit in
till länsstyrelsen efter den 30 juni 2007. Förordning (2003:507).

Förutsättningar för bidrag

4 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention,

2. projektet påbörjas under tiden den 17 april 2001-31 december
2006, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om
bidrag,

3. projektet färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet,

4. mottagaren av bidraget förbinder sig att använda de bostäder
som bidraget avser för det ändamål och med de villkor som
förutsätts när bidraget beviljas,

5. mottagaren av bidraget förbinder sig att bostäderna som
byggs med stöd av bidraget skall förmedlas via den kommunala
bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen,

6. den som utför arbetet eller tillverkar byggelement har F-
skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller
företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att
företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering
eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om
skatter och avgifter som den som här i landet har F-
skattebevis,

7. projektet till sin karaktär är ägnat att säkerställa att
boendekostnaderna är rimliga,

8. projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart byggande,

9. bostäderna inte värms upp med direktverkande elvärme.
Förordning (2003:507).

5 § För bedömning av när ett projekt skall anses påbörjat och
färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som
meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

6 § Länsstyrelsen får på ansökan av bidragsmottagaren medge
anstånd med påbörjandet om det finns särskilda skäl. Sådan
ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen innan projektet
enligt beslutet om bidrag skulle ha påbörjats.

Bidragets storlek

7 § Bidrag lämnas med 15 procent av det bidragsunderlag för
bostadsbyggnadssubvention som beräknas enligt 10 och 11 §§
förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
dock med högst 90 000 kronor per lägenhet.

I Göteborgs- och Malmöregionerna får bidragsandelen höjas med
upp till 5 procentenheter, dock högst till 120 000 kronor per
lägenhet. Detsamma gäller de kommuner som gränsar till
Stockholmsregionen. I Stockholmsregionen får bidragsandelen
höjas med upp till 10 procentenheter, dock högst till 150 000
kronor per lägenhet. Förordning (2004:91).

7 a § I de fall förutsättningar för investeringsstimulans
enligt förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för
byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder föreligger
gäller i stället för vad som anges i 7 § att bidrag lämnas med
6 procent av det bidragsunderlag för bostadsbyggnadssubvention
som beräknas enligt 10 och 11 §§ förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention, dock med högst 36 000 kronor
per lägenhet.

I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar
till Stockholmsregionen får bidragsandelen i dessa fall höjas
med upp till 2 procentenheter, dock högst till 48 000 kronor
per lägenhet. I Stockholmsregionen får bidragsandelen höjas med
upp till 4 procentenheter, dock högst till 60 000 kronor per
lägenhet. Förordning (2004:91).

Förfarande i bidragsärende

8 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen i det län där
fastigheten är belägen.

I de fall beslut om bidrag återkallats enligt 10 § 2 skall
länsstyrelsen fatta nytt beslut med tillämpning av 7 a §. I
sådana fall krävs ingen ny ansökan. Förordning (2003:507).

9 § Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen
sedan projektet har färdigställts. Sådan ansökan skall ha
kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter
färdigställandet.

Återkallelse av beslut om bidrag

10 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om

1. projektet inte uppfyller de krav som uppställts för
bidraget,

2. projektet påbörjats från och med den 1 januari 2003 och
sökanden begär det. Förordning (2003:507).

Utbetalning av bidrag

11 § Bidrag betalas ut av Boverket. Bidraget skall betalas ut
till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som
fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om bidraget har beviljats för ny- eller
ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller
tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som vid
utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare hos
länsstyrelsen. Förordning (2003:507).

12 § Mottagaren av bidraget skall skriftligen utfästa sig att
använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i
enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget
beviljades. Vidare skall mottagaren förbinda sig att inte inom
tio år överlåta det eller de hus som innehåller dessa bostäder
till någon som avser att använda bostäderna för annat ändamål
eller med andra villkor.

Återkrav av bidrag

13 § Länsstyrelsen får besluta om återkrav av utbetalt bidrag
helt eller delvis om

1. den som sökt eller mottagit bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats
felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
eller

3. bostäderna används för annat ändamål än som förutsattes när
bidraget beviljades eller med andra villkor än vad som anges i
12 §.

Om den som tagit emot bidraget har överlåtit det eller de hus
för vilka bidrag givits enligt denna förordning och bostäderna
därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än
som förutsattes när bidraget beviljades, skall dock bidraget
återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha
insett att bostäderna skulle komma att användas för annat
ändamål eller med andra villkor.

14 § Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren
från återbetalningsskyldighet enligt 13 § om det finns
särskilda skäl.

Särskilda uppgifter för Boverket

15 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. närmare avgränsning av de regioner som anges i 7 och 7 a §§,

2. tillämpningen av 4 § 7 och 8.
Förordning (2003:507).

16 § Boverket får meddela föreskrifter om förfarandet i
stödärenden och om tillämpningen av 1 § första stycket.
Förordning (2003:507).

17 § Boverket skall ha tillsyn över bidragsverksamheten.

Överklagande

18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2003:507

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2003.

Äldre föreskrifter gäller dock

1. för ärenden i vilka projektet påbörjats före den 1 januari
2003, och

2. för ärenden i vilka bidrag enligt 8 § beslutats före
ikraftträdandet. Om projektet inte påbörjats före den 1 januari
2003 får dock sökanden begära att de nya föreskrifterna skall
tillämpas.

2004:620

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 och tillämpas
för projekt som har påbörjats den 1 januari 2004 eller senare.