Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

SFS nr
2001:554
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2001-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:242

1 § /Upphör att gälla U:2015-06-09/
Denna förordning gäller kvaliteten på

1. fiskvatten som skall utses enligt rådets direktiv 78/659/EEG
av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som
behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla
fiskbestånden, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr
807/2003, och

2. musselvatten som skall utses enligt rådets direktiv
79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för
skaldjursvatten, ändrat genom rådets direktiv 91/692/EEG.
Förordning (2006:1140).

1 § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Denna förordning är meddelad med stöd av

– 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,

– 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,

– 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 10–10 b, 12 och 12 a §§,
och

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser. Förordning (2015:242).

2 § /Upphör att gälla U:2015-06-09/
I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten.
Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får
överskridas eller underskridas annat än i viss angiven
utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första
stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.
Förordning (2011:632).

2 § /Träder i kraft I:2015-06-09/
I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5
kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten.
Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får
överskridas eller underskridas annat än i viss angiven
utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första
stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns
i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön och i föreskrifter som har meddelats med stöd av
den förordningen. Förordning (2015:242).

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som
behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar
lever eller skulle kunna leva;

laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding,
sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;

annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål
och karpfisk lever eller skulle kunna leva;

musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda)
eller musslor (Bivalvia);

musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver
skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor
att leva och växa till i dessa vatten;

riktvärde: värde som skall eftersträvas;

gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.

I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i
miljöbalken. Förordning (2006:1140).

Tillämpningsområde

4 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om
vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning.
Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som
laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och
vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra
berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs.
Förordning (2011:632).

5 § Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas
på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen
föreskriver.

Fiskvatten

6 § I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för
laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och
vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för
de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan,
om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast
inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på
vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas
endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från
omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1.
Förordning (2011:632).

7 § Länsstyrelsen skall upprätta förslag till och fastställa
åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För
vatten som sträcker sig över flera län skall de berörda
länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett
gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 §
miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning
(2006:1140).

Musselvatten

8 § I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och
riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands
län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar
för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas
senast inom sex år från det att denna förordning skall
tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller
underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid
exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140).

9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall upprätta förslag
till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I
åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 §
miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning
(2006:1140).

/Rubriken upphör att gälla U:2015-06-09/
Gemensamma bestämmelser

/Rubriken träder i kraft I:2015-06-09/
Kontroll av vattenkvaliteten

10 § /Upphör att gälla U:2015-06-09/
Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av
kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen
ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar
eller på annat lämpligt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela närmare föreskrifter
om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av
mätresultat avseende fiskvatten. Myndigheten får även meddela
de föreskrifter som behövs för att bedöma om en
miljökvalitetsnorm följs enligt artikel 6 i direktiv
78/659/EEG.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela närmare
föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning
av mätresultat avseende musselvatten. Länsstyrelsen får även
meddela de föreskrifter som behövs för att bedöma om en
miljökvalitetsnorm följs enligt artikel 6 i direktiv
79/923/EEG. Förordning (2011:632).

10 § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av
kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen
ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av
mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242).

10 a § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten
meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder
för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om
redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen.
Förordning (2015:242).

10 b § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om
musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och
andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm
följs och om redovisning av mätresultat som behövs för
kontrollen. Förordning (2015:242).

11 § Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller
musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls,
skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en
tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När
orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga
åtgärder.

12 § /Upphör att gälla U:2015-06-09/
Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad
som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och
vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än
vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat
eller om det inte finns någon risk för försämring av
vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att
provtagning inte behövs.

Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad
som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får
Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre
provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant
vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk
för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta
att provtagning inte behövs. Förordning (2011:632).

12 § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än
vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får
Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre
provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant
vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk
för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och
vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs.
Förordning (2015:242).

12 a § /Träder i kraft I:2015-06-09/
Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre
än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får
Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre
provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant
vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk
för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta
att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

/Rubriken träder i kraft I:2015-06-09/
Förbud mot ökade föroreningar

13 § Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får
inte leda till ökade föroreningar av vatten.

/Rubriken träder i kraft I:2015-06-09/
Underrättelse om åtgärdsprogram

14 § När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen
skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten
samt de andra myndigheter och kommuner som berörs.
Förordning (2011:632).

/Rubriken upphör att gälla U:2015-06-09/
Rapportering till Europeiska kommissionen

15 § /Upphör att gälla U:2015-06-09 genom förordning (2015:242)./
Havs- och vattenmyndigheten ska lämna rapporter till
Europeiska kommissionen enligt artikel 2.1 i rådets direktiv
91/692/EEG om att standardisera och rationalisera
rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska upplysa Europeiska
kommissionen om vilka fiskvatten och musselvatten som denna
förordning ska tillämpas på. Förordning (2011:632).

Bilaga 1

Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten

Parameter Riktvärde Gränsvärde

1. Temperatur ( C) a) Temperatur som mäts upp
nedströms från en plats
där hett utsläpp sker (på
blandningszonens gräns) får
inte överstiga den normala,
opåverkade
vattentemperaturen med mer
än 1,5 C.

Temperaturgränsen i första
stycket får överskridas
inom geografiskt begränsade
områden, om länsstyrelsen
förvissar sig om att inga
skadliga konsekvenser
uppstår för en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.

b) Heta utsläpp får inte
leda till att temperaturen
nedströms från platsen där
hett utsläpp sker (vid
blandningszonens gräns)
överstiger 21,5 C.

Under fortplantningstiden
för arter som är i behov
av kallt vatten vid
fortplantningen gäller
temperaturgränsen 10 C.
Denna temperaturgräns
gäller bara för vattendrag
där sådana arter finns.

Temperaturgränserna i första
och andra styckena får
överskridas under 2 procent
av tiden. De får också
överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).

2. Upplöst syre (O2) d 9 mg/l vatten

Om koncentrationen av syre
faller under 6 mg/l skall
länsstyrelsen förvissa sig
om att detta inte inverkar
skadligt på en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.

3. pH 6-9

Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).

Artificiellt skapade
pH-variationer får i
förhållande till opåverkade
värden avvika med högst 0,5
pH-enheter i området mellan
pH 6 och pH 9, förutsatt att
variationerna inte för med
sig att andra ämnen som finns
i vattnet blir mer skadliga.

4. Uppslammade fasta d 25 mg/l
substanser vatten

Riktvärdet får
överskridas i
fall av
exceptionell
väderlek eller
på grund av
särskilda
geografiska
förhållanden
(jfr 6 § andra
stycket).

5. Syreförbrukning d 3 mg O2/l
(BOD5) vatten

6. Nitriter (NO2) d 0,01 mg/l
vatten

7. Fenolföreningar Fenolföreningar
(C6H5OH) får inte finnas
i sådan
omfattning att
det påverkar
smaken på
fiskköttet.

8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte
kolväten finnas i sådana halter att de
– bildar en synlig hinna på
vattenytan eller
beläggningar på strandkanten,
– tillför en
“kolvätekaraktär” till
fiskens smak, eller
– har effekter som är
skadliga för fisk.

9. Ammoniak d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten
(icke-joniserat vatten
ammonium, NH3)

10. Ammonium, d 0,04 mg/l d 1 mg/l vatten
totalt (NH4) vatten

11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten
(HOCl)

12. Zink, totalt (Zn) d 0,3 mg/l vatten

Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l vatten. För andra
vattenhårdheter anges
gränsvärden nedan.

13. Upplöst koppar (Cu) d 0,04 mg/l vatten

Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l. För andra
vattenhårdheter anges
riktvärden nedan.

Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten

Parameter Riktvärden Gränsvärden

1. Temperatur ( C) Det som gäller för
laxfiskvatten gäller också
för andra fiskvatten. Den
temperatur som anges i punkt
1 a) första stycket för
laxfiskvatten skall
emellertid vara 3 C för
andra fiskvatten och den
temperatur som anges i punkt
1 b) första stycket skall
vara 28 C för andra
fiskvatten.

2. Upplöst syre (O2) d 7 mg/l vatten

Om koncentrationen av syre
faller under 4 mg/l skall
länsstyrelsen förvissa sig
om att detta inte inverkar
skadligt på en balanserad
utveckling av
fiskpopulationen.

3. pH 6-9

Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).

Artificiellt skapade
pH-variationer får i
förhållande till opåverkade
värden avvika med högst 0,5
pH-enheter i området mellan
pH 6 och pH 9, förutsatt att
variationerna inte för med
sig att andra ämnen som finns
i vattnet blir mer skadliga.

4. Uppslammade fasta d 25 mg/l vatten
substanser
Får överskridas i fall av
exceptionell väderlek eller
på grund av särskilda
geografiska förhållanden
(jfr 6 § andra stycket).

5. Syreförbrukning d 6 mg O2/l
(BOD5) vatten

6. Nitriter (NO2) d 0,03 mg/l
vatten

7. Fenolföreningar Fenolföreningar får inte
(C6H5OH) finnas i sådan omfattning
att det påverkar smaken på
fiskköttet.

8. Mineraloljebaserade Petroleumprodukter får inte
kolväten finnas i sådana halter att de
– bildar en synlig hinna på
vattenytan eller beläggningar
på strandkanten,
– tillför en
“kolvätekaraktär” till
fiskens smak, eller
– har effekter som är
skadliga för fisk.

9. Ammoniak (icke d 0,005 mg/l d 0,025 mg/l vatten
joniserat vatten
ammonium, NH3)

10. Ammonium, d 0,2 mg/l d 1 mg/l vatten
totalt (NH4) vatten

11. Restklor, totalt d 0,005 mg/l vatten
(HOCl)

12. Zink, totalt (Zn) d 1,0 mg/l vatten

Värdet gäller vid en
vattenhårdhet på 100 mg
CaCO3/l vatten. För andra
vattenhårdheter anges
gränsvärden nedan.

13. Upplöst koppar < 0,04 mg/l (Cu) vatten Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges riktvärden nedan. Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika vattenhårdheter Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 500 Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,03 0,2 0,3 0,5 Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,3 0,7 1,0 2,0 Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 300 mg Cu/l vatten 0,005 0,022 0,04 0,112 Förordning (2006:1140). Bilaga 2 Gränsvärden och riktvärden för musselvatten Parameter Riktvärden Gränsvärde 1. pH 7-9 2. Temperatur (ºC) Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets temperatur överstiger temperaturen hos vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 2 C. 3. Färgtal Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets färg efter filtrering avviker från färgen på vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 mg Pt/l. 4. Suspenderad Ett utsläpp som påverkar substans mg/l musselvatten får inte orsaka att den suspenderade substans som vattnet innehåller överstiger innehållet i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 30 %. 5. Salthalt % 12-38 % <- 40 % Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets salthalt överstiger salthalten i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 %. 6. Mättnadsgrad i >– 80 % S 70 % (medelvärde)
löst syre %
Om en enskild mätning skulle
ge ett värde lägre än 70 %,
skall mätningen göras om.

En enskild mätning får inte
ge ett värde mindre än 60 %
utom i fall då detta inte är
till skada för
musselbeståndens tillväxt.

7. Kolväten från Kolväten får inte förekomma
mineraloljor i musselvatten i sådana
kvantiteter att de
– ger en synlig beläggning
på vattenytan eller en
beläggning på musslor eller
– har en skadlig inverkan på
musslor.

8. Organiska Koncentra- Koncentration av varje ämne
halogenföreningar tionen av i musselvatten eller i
varje ämne i musselkött får inte vara
musslornas lika med eller överstiga en
kött skall nivå som har skadliga
vara så låg följder för musslorna och
att den bidrar deras larver.
till en hög
kvalitet hos
musselprodukter.

9. Metaller Koncentra- Koncentrationen av varje ämne
Silver Ag tionen av i musselvatten eller i
Arsenik As varje ämne i musselkött får inte överstiga
Kadmium Cd musslornas en nivå som har skadliga
Krom Cr kött skall följder för musslorna och
Koppar Cu vara så låg deras larver.
Kvicksilver Hg att den bidrar
Nickel Ni till en hög Metallernas synergieffekter
Bly Pb kvalitet hos skall beaktas.
Zink Zn musselprodukter.

10. Fekala d 300 i
kolibakterier/ musselkött
100 ml och vätska
innanför skal.

11. Ämnen som Koncentrationen lägre än
påverkar smaken vad som kan antas påverka
på musslorna smaken på musslorna.
Förordning (2006:140).