Lag (2001:558) om vägtrafikregister

SFS nr
2001:558
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1021

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av
uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon
i ett vägtrafikregister.

Lagen gäller dock inte

1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller
släpfordon som har kopplats till något sådant fordon, eller

3. mopeder klass II.

2 § I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som
tillämpas på personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det
inte finns några avvikande bestämmelser i denna lag eller i en
förordning som har beslutats med stöd av den.

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i
personuppgiftslagen.

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse
som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon
tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som
innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
eller

2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 a § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller
innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 §,
tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för
honom eller henne. Detta gäller dock inte

1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller

2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har
förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.
Lag (2006:558).

Vägtrafikregistrets ändamål och innehåll

5 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar
enligt lag eller annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att
framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen
(1998:488), luftfartslagen (2010:500), taxitrafiklagen
(2012:211) eller någon annan författning eller den som har
rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta
handläggningen av ett körkorts-, förarbevis-, taxitrafik-
eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller
någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen
(2012:211) eller bil-uthyrning enligt lagen (1998:492) om
biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som
avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december
1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra
transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet
på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om
harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning
(EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild
verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d)
utgör underlag för prövningar eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller
miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon
förebygga brott samt information om den som har behörighet att
framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med
automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller
liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om
fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 §
personuppgiftslagen (1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som
är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan
enligt fordonslagen, och

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet
följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter
riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt.
Lag (2012:219).

5 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar
enligt lag eller annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att
framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen
(1998:488), luftfartslagen (2010:500), taxitrafiklagen
(2012:211) eller någon annan författning eller den som har
rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta
handläggningen av ett körkorts-, förarbevis-, taxitrafik-
eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att
bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller
någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen
(2012:211) eller biluthyrning enligt lagen (1998:492) om
biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som
avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december
1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra
transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet
på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om
harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning
(EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild
verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d)
utgör underlag för prövningar eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller
miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av
fordon förebygga brott samt information om den som har
behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i
samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information
om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller
liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om
fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 §
personuppgiftslagen (1998:204),

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som
är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan
enligt fordonslagen,

7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet
följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter
riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt,
och

8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av
redovisningscentraler för taxitrafik och fullgörande av
tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler för taxitrafik. Lag (2014:1021).

6 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,

2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra
fordon,

b) förarutbildning och förarprov,

c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen
och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att
bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning
(EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210),
taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (1998:492) om
biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om
tillstånd till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för
att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller
luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller
för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning
(EEG) nr 3821/85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan,
återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort
enligt 5, och som i övrigt behövs för tilllämpningen av
förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som meddelats
i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de
uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna
fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574), och

8. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser
om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör-
och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter
som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för
kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206)
om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel
redovisas samt de uppgifter som behövs för att
Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges
i 5 §. Lag (2014:56).

6 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,

2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra

fordon,

b) förarutbildning och förarprov,

c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen
och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att
bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning
(EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210),
taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (1998:492) om
biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning
till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om
tillstånd till internationella person- eller
godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för
att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller
luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller
för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning
(EEG) nr 3821/85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan,
återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort
enligt 5, och som i övrigt behövs för tilllämpningen av
förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som meddelats
i anslutning till den,

7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de
uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna
fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §
fordonslagen (2002:574),

8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för
taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande
av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om
redovisningscentraler för taxitrafik, och

9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av
bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för
kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206)
om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel
redovisas samt de uppgifter som behövs för att
Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt

1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges
i 5 §. Lag (2014:1021).

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter

7 § Transportstyrelsen för trafikregistret med hjälp av
automatiserad behandling och är personuppgiftsansvarig för
registret enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Lag (2008:1376).

Direktåtkomst

8 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för
sådana ändamål som anges i 5 § 1–3 och 7 i enlighet med
föreskrifter meddelade av regeringen. Lag (2011:907).

8 a § Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats
register över vägtransportföretag enligt artikel 16 i
förordning (EG) nr 1071/2009 får den svenska kontaktpunkten
behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra staten
tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit
tillåten i det svenska vägtrafikregistret. Lag (2012:219).

Samkörning

9 § Transportstyrelsen får endast för de ändamål som anges i
5 § 1-3 hämta uppgifter till registret genom samkörning.
Lag (2008:1376).

Sökbegrepp

10 § För sökning i vägtrafikregistret får endast användas de
sökbegrepp som regeringen beslutar om.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Registrering som förutsättning för rätt att bruka fordon

12 § Följande fordon skall med de undantag som anges i 13-16
och 18 §§ vara registrerade i vägtrafikregistret för att få
brukas.

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap
klass I och terrängmotorfordon.

2. Motorredskap klass II när de används

a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det
sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste
sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller
liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra
fall än som nu har nämnts,

b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap.
17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en väg som inte är
enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.

4. Släpvagnar som dras av traktorer klass I, motorredskap klass
I eller tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som
används på det sätt som anges i 2, om motorredskapets
tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet är en till
motorredskap ombyggd bil. Lag (2006:239).

Undantag från registreringsplikten

13 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-
eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden
eller andra liknande inhägnade områden,

2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II
eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det
enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en
traktor klass II,

3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från
ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen
(2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om
fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 §
första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som
brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett
provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande,

4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av
polisman eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller
tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som
behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,

5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt
godkännande i den utsträckning som behövs för att provningen
ska kunna genomföras,

6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt
förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som
Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn
enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga
ett ärende,

7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en
registreringsbesiktning av den som Transportstyrelsen
särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

8. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar
avtalad tid hos besiktningsorganet eller provningsorganet
medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller
en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han
anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas
första stycket 4 på motsvarande sätt. Lag (2010:95).

14 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om fordon i
internationell vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om

1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt
huvudsakliga hemvist utomlands,

2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och

3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt
brukas här.

15 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte motordrivna fordon som
är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem
kopplade släpfordon, om fordonen brukas i Sverige under högst
ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även danska fordon som får
brukas i Danmark med “faste prøveskilter”, finska fordon som
får brukas i Finland med “provnummerskyltar” och norska fordon
som får brukas i Norge med “prøvekjennemerke”.

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett
särskilt tillstånd att där tillfälligt bruka ett fordon som
inte är registrerat i landet, får fordonet under den tid som
tillståndet avser brukas i Sverige.

16 § Den som har sitt egentliga hemvist i Sverige och som
förvärvat ett fordon som avses i 12 § men som inte är
registrerat här, får under en vecka från det att fordonet
fördes in i Sverige bruka fordonet med stöd av en giltig
utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte
yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med
motordrivna fordon eller med släpfordon.

Brukande av avställt fordon

17 § Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och
tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är
registrerat,

2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt
enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för
att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande
eller då det brukas i samband med besiktning enligt
förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för
totalförsvarets behov,

3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett
skriftligt avtal eller brukas för att avlämnas eller föras hem
enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har
godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett
typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste
lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4
kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om
användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen
(2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt
för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt
enligt nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §. Lag (2007:165).

Saluvagnslicens

18 § Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är
registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som
licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller
handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med,
brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation
samt testkörning,

2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation,
fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för
testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller
till garage,

3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett
besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574)
för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för
provning inför ett enskilt godkännande, och

4. körning i den omfattning som behövs för demonstration
eller försäljning. Lag (2009:227).

19 § Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt
tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon
eller med släpfordon eller den som yrkesmässigt tillverkar
fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan också meddelas den som
anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige
för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför
sådan testkörning.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den
kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt
skäl mot att den meddelas.

Saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda
skäl får den begränsas till viss tid.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad
eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att
färdigställa fordonen. Lag (2006:303).

20 § En saluvagnslicens skall återkallas om

1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv
månaderna,

2. saluvagnsskatten inte har betalats,

3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan
licens, eller

4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig
eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla
licensen.

Återkallelse enligt 3 eller 4 skall inte ske i ringa fall.

Tillfällig registrering

21 § Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna
fordon och för släpfordon.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering
avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller
bort vara registrerat här i landet annat än i förening med
avställning.

22 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som
förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här, om

1. fordonet inte är registrerat här,

2. fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och

3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar
eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre
månader från den dagen den meddelades. Den upphör dock att
gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid
registreringsbesiktning.

23 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som
inte skall registreras för att stadigvarande brukas i Sverige,
om

1. sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet och här
förvärvar ett fordon,

2. sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här
förvärvar ett nytt fordon men avser att flytta från landet inom
tre månader från den dag då den tillfälliga registreringen
meddelas,

3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett
nytt fordon som skall brukas utanför landet, eller

4. sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om
en juridisk person, sin ledning i Sverige och sökanden eller
den som representerar den juridiska personen endast tillfälligt
skall vistas i landet samt fordonet endast tillfälligt skall
användas i Sverige, och

a) det har förts in i eller skall föras in i landet för
testkörning eller annat liknande ändamål, eller

b) det har förts in i landet för enskilt bruk.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den
dag den meddelades och under tolv månader eller om sökanden
begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering
enligt första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller
dock endast under en månad. Lag (2002:807).

24 § Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst
fordon först sedan tolv månader har förflutit efter utgången av
närmast föregående period av en sådan registrering. Denna
begränsning för en ny registrering gäller dock inte sådana
fordon som anges i 23 § första stycket 4 och som används för
testkörning. Lag (2002:807).

25 § Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon, som har
förts in från ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och har en giltig registrering i det
landet som innebär att det får brukas obegränsat enligt det
landets bestämmelser, får brukas utan någon annan inskränkning
än den som avses i 27 §.

26 § Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i
andra fall än som avses i 25 § brukas

1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn,
järnvägsstation, plats för tullklarering,
reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en
sådan plats eller lokal eller till någon annan plats där
fordonet kan ställas upp i avvaktan på
registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller

2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett
besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574)
för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för
provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning
får det dock brukas här för andra ändamål än som avses i
första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet efter
besiktningen har ändrats så att det inte längre
överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i
övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden
påverkats. Lag (2009:227).

27 § Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i
yrkesmässig trafik eller i taxitrafik. Lag (2012:219).

28 § Om de i 22 eller 23 § angivna förutsättningarna inte är
uppfyllda skall det beslutas att den tillfälliga registreringen
skall upphöra. Detsamma gäller om fordonet har bytt ägare eller
om ägaren begär att registreringen skall upphöra. Lag (2002:807).

Straffbestämmelser

29 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon
i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § döms till penningböter.

Till samma straff döms ägaren, om han uppsåtligen eller av
oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat
krävas av honom för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid
eller för en bestämd tid som understiger ett år och har
befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar
någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens
ställe enligt andra stycket.

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 §
andra stycket döms till penningböter.

31 § Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen om ansvar för ägare eller brukare
av fordon tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller brukas
av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om denne
har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att
förebygga en förseelse och sker ändå en sådan på grund av en
överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om
ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat
dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar
som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att
företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en
förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person
tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket
på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska
personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har
godtagit som ansvarig företrädare för denna. Lag (2008:1376).

Hindrande av fortsatt färd

32 § Om ett fordon brukas i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 §
eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag
skall en polisman hindra fortsatt färd, om den skulle utgöra en
väsentlig olägenhet.

Förfarande och överklagande

33 § Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering
prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1376).

34 § Ett beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller ett beslut om rättelse eller
information enligt personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad om inte något annat
följer av andra föreskrifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2010:17).

35 § Ett beslut av Transportstyrelsen gäller omedelbart, om
inte något annat förordnats. Lag (2008:1376).

Bemyndiganden

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera
fordon samt från regler om brukande av fordon i denna lag.
Undantag får förenas med villkor.

37 § Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning av

1. rätten att hämta uppgifter till registret genom samkörning
enligt 9 §, samt

2. rätten att bevara uppgifter.

38 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får, utöver vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga
om

1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och
saluvagnslicens än dem som framgår av lagen, dock att
föreskrifterna inte får avse skatt,

2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land,
och

3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om
registrering och saluvagnslicens samt ärendehandläggning
enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Lag (2010:1565).

39 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder
sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig
eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får regeringen
föreskriva att lagen helt eller delvis inte skall tillämpas.

Övergångsbestämmelser

2001:558

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Genom lagen
upphävs exportvagnskungörelsen (1964:39),
bilregisterkungörelsen (1972:599), turistvagnskungörelsen
(1972:601) och kungörelsen (1973:766) om interimslicens för
fordon.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sådan
registrering i exportvagnsförteckning som har beviljats med
stöd av exportvagnskungörelsen (1964:39). Detsamma gäller för
en turistvagnslicens som har meddelats enligt
turistvagnskungörelsen (1972:601) eller en interimslicens som
har meddelats enligt kungörelsen (1973:766) om interimslicens
för fordon.

3. En saluvagnslicens som antingen har meddelats enligt
bilregisterkungörelsen (1972:599) eller har utfärdats enligt
äldre föreskrifter skall gälla som en saluvagnslicens enligt
denna lag.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för körtillstånd
som har meddelats enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).

2006:558

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

2. Om någon som inte har fyllt 18 år och som har fler än en
förmyndare är registrerad som ägare av ett fordon vid
ikraftträdandet, skall lagens bestämmelser om ägare tillämpas
på den äldste av förmyndarna, intill dess att de gemensamt
anmäler på vem av dem det som sägs i lagen om ägaren skall
tillämpas.

2007:165

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig
till tiden före den 1 juni 2007.

2008:1376

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes
motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att
handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.