Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

SFS nr
2001:559
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:875

1 § De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där
anges är avsedda att användas i andra författningar i den
utsträckning som föreskrivs i dessa.

Det som i denna lag eller i någon författning som avses i
första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon
tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller
dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

2 §

Beteckning Betydelse

Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en
hjulaxel för över till vägbanan.

Bil Ett motorfordon som är försett med tre eller flera
hjul eller medar eller med band och som inte är att
anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas
in i personbilar, lastbilar och bussar.

Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
som är mindre än 2 meter.

Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi
för över till vägbanan.

Bruttovikt på fordon Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band
eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för
över till vägbanan.

Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för
personbefordran och är försedd med fler
än åtta sittplatser utöver förarplatsen.
Bussar delas in i lätta och tunga bussar.

Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-,
boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten
bruttovikt. Bärighetsklasserna är
bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2
(BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-
eller vevanordning och inte är ett lekfordon.

2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som är

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en
person,

b. inrättat för att föras av den åkande, och

c. konstruerat för en hastighet av högst 20
kilometer i timmen.

3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller
vevanordning om elmotorn

a. endast förstärker kraften från tramp-
eller vevanordningen,

b. inte ger något krafttillskott vid
hastigheter över 25 kilometer i timmen, och

c. har en nettoeffekt som inte överstiger
250 watt.

Cykelkärra Ett fordon som är avsett att dras av en moped
klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En
tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt
fordon.

Dolly En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en
påhängsvagn och som är utrustad med en
kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.

Efterfordon Ett fordon som är kopplat till en bil, en
traktor, ett motorredskap eller ett
terrängmotorfordon och som inte är ett
släpfordon.

EG-mobilkran En tung lastbil som inte är utrustad för
godstransporter och som är försedd med en kran vars
lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.

Fordon En anordning på hjul, band, medar eller liknande
som är inrättad huvudsakligen för färd på marken
och inte löper på skenor. Fordon delas in i
motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,
sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

Fordonståg Ett motordrivet fordon med ett eller flera
tillkopplade fordon.

Hästfordon Ett fordon som är förspänt med dragare.

Lastbil 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för
godsbefordran.

2. En annan bil som inte är att anse som en
personbil eller en buss.

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lekfordon Ett fordon som ska anses som leksak enligt
lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

Lätt buss En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul

a) som drivs av förbränningsmotor med en
slagvolym om högst 125 kubikcentimeter,
en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och
ett förhållande mellan nettoeffekt och
tjänstevikt som inte överstiger 0,1
kilowatt/kilogram,

b) med annan motor än förbränningsmotor
som har en nettoeffekt av högst 11
kilowatt och ett förhållande mellan
nettoeffekt och tjänstevikt som inte
överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

2. En motorcykel på tre hjul med en
nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av
högst 750 kilogram.

2. Ett släpfordon med en totalvikt
över 750 kilogram under förutsättning
att dragfordonets och släpfordonets
sammanlagda totalvikt inte överstiger
3,5 ton.

Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.

Maximilast för ett Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.
motorfordon, en
traktor, ett
motorredskap, ett
terrängmotorfordon,
ett släpfordon eller
en sidvagn

Moped Ett motorfordon som är konstruerat för en
hastighet av högst 45 kilometer i timmen och
som har

1. två hjul samt

a. om det drivs av en motor som bygger på inre
förbränning, denna har en slagvolym av högst 50
kubikcentimeter, eller

b. om det drivs av en elektrisk motor, denna
har en effekt av högst 4 kilowatt för
kontinuerlig drift,

2. tre hjul samt

a. om det drivs av en förbränningsmotor med
tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50
kubikcentimeter,

b. om det drivs av någon annan typ av motor
som bygger på inre förbränning, denna har en
nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk motor, denna
har en effekt av högst 4 kilowatt för
kontinuerlig drift, eller

3. fyra hjul och en massa utan last på högst
350 kilogram samt

a. om det drivs av en förbränningsmotor med
tändsystem, denna har en slagvolym av högst
50 kubikcentimeter,

b. om det drivs av någon annan typ av motor
som bygger på inre förbränning, denna har en
nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk motor, denna
har en effekt av högst 4 kilowatt för
kontinuerlig drift.

Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa
ska i fråga om ett eldrivet fordon
batterierna inte räknas in.

Mopeder delas in i klass I och klass II.

Moped klass I En moped som inte hör till klass II.

Moped klass II En moped som är konstruerad för en hastighet av
högst 25 kilometer i timmen och som har en motor
vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.

Motorcykel 1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt
placerade hjul som är konstruerat för en hastighet
som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det
drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym
som överstiger 50 kubikcentimeter.

2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa
utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram
om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars
maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt,
dock inte moped.

Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga
om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.

Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

Motordrivet fordon Ett fordon som för framdrivande är försett med
motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är
att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i
motorfordon, traktorer, motorredskap och
terrängmotorfordon.

Motorfordon Ett motordrivet fordon som är avsett att användas
huvudsakligen på väg, oavsett om det är
färdigbyggt eller inte, och som är inrättat

1. huvudsakligen för att självständigt användas
till person- eller godsbefordran, eller

2. för något annat ändamål än som avses under 1,
om fordonet inte är att anse som en traktor eller
ett motorredskap.

Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och
mopeder.

Motorredskap Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar
av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Motorredskap Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta
klass I hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.

Motorredskap Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet
klass II av högst 30 kilometer i timmen.

Personbil En bil som är försedd med högst åtta
sittplatser utöver förarplatsen och

1. är inrättad huvudsakligen för
personbefordran eller

2. är permanent försedd med ett karosseri
som är inrättat som bostadsutrymme och
utrustat med åtminstone

a. fast monterade sittplatser,

b. fast monterade sovplatser som kan
utgöras av sittplatser som kan omvandlas
till sovplatser,

c. fast monterad utrustning för
matlagning och lagring och

d. bord.

Personbilar delas in i klass I och
klass II.

Personbil klass I En personbil som inte tillhör klass II.

Personbil klass II En personbil som är permanent försedd
med ett karosseri som är inrättat som
bostadsutrymme och utrustat med
åtminstone

a. fast monterade sittplatser,

b. fast monterade sovplatser som kan
utgöras av sittplatser som kan omvandlas
till sovplatser,

c. fast monterad utrustning för
matlagning och lagring och

d. bord.

Påhängsvagn En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med
vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil,
en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd
att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det
dragande fordonet.

Sidvagn Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan
av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En
tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt
fordon.

Släpfordon Ett fordon som är inrättat för koppling till ett
annat motordrivet fordon än en moped klass II och
är avsett för person- eller godsbefordran eller
för att bära en anordning för att driva dessa
fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar,
släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon
och tunga släpfordon.

Släpkärra En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt
vertikala last som förs över till dragfordonet inte
överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt
eller 1 ton.

Släpsläde Ett släpfordon på medar som är inrättat för att
dras av ett motorfordon, en traktor eller ett
motorredskap.

Släpvagn Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat
för att dras av ett motorfordon, en traktor eller
ett motorredskap.

Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och
last.

Snöskoter En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt
mark och som är försedd med band och medar.

Terränghjuling En annan terrängskoter än en snöskoter.

Terrängmotorfordon Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon
och som är inrättat huvudsakligen för att
självständigt användas till person- eller
godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon
delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

Terrängskoter Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst
400 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar
och terränghjulingar.

Terrängsläp Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett
terrängmotorfordon.

Terrängvagn Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400
kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga
terrängvagnar.

Tjänstevikt för Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en bil, en driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som
traktor eller hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör
ett motorredskap till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt
föraren.

Tjänstevikt för Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en motorcykel driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör
eller en moped till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.

Tjänstevikt för Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt
ett släpfordon, skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.
ett terrängsläp
eller en sidvagn

Tjänstevikt för Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
ett terräng- driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör
motorfordon till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt
bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn
räknas även vikten av föraren och reservhjul med.

Totalvikt för Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
en bil, en vikten av det största antal personer utom föraren och
traktor, ett den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
motorredskap
eller en tung
terrängvagn

Totalvikt för en Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
motorcykel, ett vikten av det största antal personer och den största
terrängfordon mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten
utom en tung för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.
terrängvagn, ett
släpfordon eller
en sidvagn

Traktor Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är
inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon
eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en
hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast
med svårighet kan ändras till högre hastighet. En
traktor får vara utrustad för transport av gods och
för befordran av passagerare.

Traktor klass I En traktor som enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till
skatteklass I.

Traktor klass II En traktor som enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till
skatteklass II.

Traktortåg En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.

Trippelaxel Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
mellan den första och den tredje axeln som är mindre
än 5 meter.

Trippelaxeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en
trippelaxel för över till vägbanan.

Tung buss En buss med en totalvikt över 3,5 ton.

Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.

Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
vars motor har en slagvolym som överstiger
125 kubikcentimeter, en netto-effekt som
överstiger 11 kilowatt eller ett
förhållande mellan nettoeffekt och
tjänstevikt som överstiger 0,1
kilowatt/kilogram.

2. En motorcykel på tre hjul med en
nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt
släpfordon.

Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över
2 ton.
Lag (2012:875).

2 a § Oavsett vad som anges i 2 § ska ett fordon som
registreras med stöd av ett godkännande enligt en EG-rättsakt
höra till det slag av fordon som motsvarar den
fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2009:226).

3 § Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas
till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss
fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen
bestämmer i frågan. Lag (2009:226).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får

1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om
undantag från denna lag, och

2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om
undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:1566).

Övergångsbestämmelser

2001:559

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 §
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1
november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt
48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november
1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §
nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

2002:583

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon
som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.

2003:219

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon
som moped gäller fortfarande.

3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som
moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II
om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya
föreskrifterna.

2006:240

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon
som personbil eller lastbil gäller fortfarande.