Tillkännagivande (2001:576) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2001:576
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2001-06-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1271
Upphävd
2001-12-28

Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har
beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för
vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra
stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om
förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt
och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution
661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361,
10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT
L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).

3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841
(1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6.1994, s. 4,
Celex 31994R1264).

4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).

5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om
avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996,
s. 1, Celex 31996R2465).

6. Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att
inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken
Jugoslavien (EGT L 130, 1.5.1998, s. 1, Celex 31998R0926).

7. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om
avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att
få “União Nacional para a Independência Total de Angola”
(Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215,
1.8.1998, s. 1, Celex 31998R1705).

8. Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om
förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar
av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för
terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av
vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster
i Burma/Myanmar (EGT L 122, 24.5.2000, s. 29, Celex
32000R1081).

9. Rådets förordning (EG) nr 1745/2000 av den 3 augusti 2000 om
import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone
(EGT L 200, 8.8.2000, s. 21, Celex 32000R1745).

10. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000
om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan
Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande
av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt
artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000,
s. 19, Celex 32000R2488).

11. Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om
förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan,
skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av
tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna
i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000
(EGT L 67, 9.3.2001, s. 1, Celex 32001R0467).

12. Rådets förordning (EG) nr 1146/2001 av den 11 juni 2001 om
vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia (EGT L 156,
13.6.2001, s. 1, Celex 32001R1146).