Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS nr
2001:588
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:71

Definitioner

1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
och tilllämpningsområde som i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Förordning (2003:1023).

Uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen

2 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet får i beskattningsdatabasen behandlas
uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som
sker med stöd av

– kupongskattelagen (1970:624),

– fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

– lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

– lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

– skatteförfarandelagen (2011:1244),

– mervärdesskattelagen (1994:200),

– lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m.
av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

– lagen (1999:445) om exportbutiker,

– inkomstskattelagen (1999:1229),

– lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter,

– lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller

– annan författning med bestämmelser om skatter och
socialavgifter,

2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision
och annan kontroll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos
Kronofogdemyndigheten och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,

5. om antal anställda och anställdas personnummer,

6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för
bank- eller plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett
konto samt uppgifter om fullmakten och kontot,

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare,
tillgångar och skulder samt övriga uppgifter som behövs i
verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälan enligt
ärvdabalken,

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,

9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om
fastighetsregleringar vid vilka mer än två hektar åkermark,
betesmark och skogsmark överförs från en fastighet till en
annan och där frivillig överenskommelse om likviden
föreligger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),

11. som behövs för

– handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om
ömsesidig handräckning i skatteärenden,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning,

– handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av
upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, och

– annat informationsutbyte och annan handräckning enligt
internationella åtaganden,

12. från aktiebolagsregistret,

13. från vägtrafikregistret,

14. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt
alkohollagen och om omsättning enligt restaurangrapport,

15. från Arbetsförmedlingen om beslut om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt om utbetalt belopp och
datum för utbetalningen,

16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import,
exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de
tidsperioder som uppgifterna avser samt uppgifter från verket
som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket
mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller
kontroll av mervärdesskatt vid import,

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för
sjuklön när det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om
sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete och om
utsänd person,

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har
eller har beviljats uppbördshjälp enligt 16 § lagen
(1998:1593) om trossamfund samt om församlingstillhörighet
inom Svenska kyrkan,

19. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen
(2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella
transaktioner,

20. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt
respektive lagen (1994:1776) om skatt på energi, och

21. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen.
Förordning (2015:71).

3 § I beskattningsdatabasen ska även de uppgifter behandlas som
anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om
administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om
upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004.
Förordning (2012:327).

Utlämnade av uppgifter till myndigheter

4 § På begäran av Kronofogdemyndigheten ska sådana uppgifter
lämnas ut som avses i 2 kap. 3 § 1-3 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet. På begäran av Kronofogdemyndigheten
ska vidare sådana uppgifter lämnas ut som avses i 2 kap. 3 §
4, 5, 8, 10 och 11 samma lag om en person som

1. har ansökt om skuldsanering,

2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,

3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om
skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos
Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten har rätt att ta del av sådana uppgifter
om enskilda som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 8, 10 och 11 lagen om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 §
samma lag. Förordning (2011:533).

5 § På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut
som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 10 och 11 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,

2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara
vid import,

3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt
eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. avses i 3 §, eller

5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda
som avses i 2 kap. 3 § 1-5, 10 och 11 lagen om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet vid
direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 §
andra stycket samma lag. Förordning (2012:895).

5 a § På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut
som avses i 2 kap. 4 a § lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda
som avses i 2 kap. 4 a § lagen om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till
beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 8 § tredje stycket samma
lag. Förordning (2012:895).

5 b § På begäran av en enhet inom Skatteverket som medverkar
vid brottsutredningar ska lämnas ut uppgifter som avses i 2
kap. 3 § 1-5, 7, 8, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
Förordning (2012:895).

6 § På begäran av Centrala studiestödsnämnden ska lämnas ut
uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning det
behövs för

1. kontroll av ansökningar om uppskov med betalning av
studiemedelsavgifter i fråga om studiestöd och om avskrivning
av studieskuld,

2. kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av
årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av
årsbelopp, eller

3. kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar samt ärenden om
återbetalning av sådana lån.

De uppgifter som ska lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden
med stöd av första stycket är uppgifter om

1. överskott och underskott i inkomstslagen tjänst,
näringsverksamhet och kapital, och

2. registrering i sjömansregistret. Förordning (2007:1425).

7 § Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från
beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,

2. fördelning av ålderspensionsavgifter,

3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet
för sådant stöd enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt
socialförsäkringsbalken,

5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket
lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,

6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt
socialförsäkringsbalken, eller

7. beräkning av ersättning för sjuklönekostnad enligt 17
eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd
av första stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken,
med undantag av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§
socialförsäkringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket
och 13 § första stycket 1–3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och
bostadsyta,

4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen
(2000:980) och om därpå belöpande arbetsgivaravgifter enligt
2 kap. socialavgiftslagen, skatt enligt 1 § lagen (1990:659)
om löneavgift och avgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift som beräknats för arbetsgivare under ett
kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och
expansionsfond enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) samt om återföring av sådana avdrag,

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b §
inkomstskattelagen,

7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen
tjänst och kapital,

8. om överskott eller underskott i inkomstslaget
näringsverksamhet, och

9. om sjuklönekostnad enligt 17 b § första stycket lagen
(1991:1047) om sjuklön. Förordning (2014:1479).

7 a § Till Statens tjänstepensionsverk ska vissa uppgifter
lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det
behövs för beräkning och kontroll av

1. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt
statligt
kollektivavtal om trygghetsfrågor,

2. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension
för yrkesofficerare, eller

3. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har
varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft
statlig chefsanställning.

De uppgifter som ska lämnas ut till Statens
tjänstepensionsverk med stöd av första stycket är uppgifter om
inkomster som är pensionsgrundande enligt 59 kap.
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1715).

7 b § På begäran av Inspektionen för socialförsäkringen ska
lämnas ut uppgifter som inspektionen behöver för sin
systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första
stycket 3 och 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för
Inspektionen för socialförsäkringen. Förordning (2009:605).

7 c § Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från
beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. pensionsberäkning,

2. beräkning av inkomstindex, eller

3. beräkning och kontroll av bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd.

De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd
av första stycket är uppgifter

1. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,

2. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som
anges i 59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken,
efter avdrag för allmän pensionsavgift,

3. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter
och som avser personer som är födda 1937 eller tidigare för
vilka lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta har tillämpats,

4. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen
tjänst och kapital, och

5. om överskott eller underskott i inkomstslaget
näringsverksamhet. Förordning (2011:1521).

7 d § På begäran av Polismyndigheten ska det lämnas ut
uppgifter som myndigheten behöver för inspektioner för att
kontrollera anställning av utlänningar som inte har rätt att
vistas i Sverige enligt artikel 14 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om
minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare
för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.
Förordning (2014:1204).

8 § På begäran av Statistiska centralbyrån ska lämnas ut
uppgifter ur beskattningsdatabasen i den utsträckning som
behövs för

1. framställning av officiell statistik enligt lagen
(2001:99) om den officiella statistiken,

2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning,

3. förande av centrala företagsregistret, eller

4. förande av registret över kontrolluppgifter.

De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med
stöd av första stycket är uppgifter

1. som avses i 18 § första stycket,

2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt,
mervärdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om
näringsverksamhet som avses i 31 kap. 7 och 10 §§ och 33 kap.
6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) samt 6 kap. 9, 11 och
12 §§ skatteförfarandeförordningen (2011:1261),

3. om kommunalt skatteunderlag,

4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet samt uppgift om registrering och
betalningar enligt skatteförfarandelagen, uppgifter om beslut
om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade
kontrolluppgifter och uppgift om överskott och underskott i
inkomstslagen näringsverksamhet och kapital,

5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,

6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom,
om ägd andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat
delvärde, beskattningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget
och betald ersättning,

7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och

8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer
eller organisationsnummer. Förordning (2011:1458).

8 a § Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 §
förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter
ska lämnas till socialnämnden.

Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för
riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om
arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
framgår att vissa uppgifter ska lämnas till Statens
tjänstepensionsverk. Förordning (2010:556).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

9 § Utlämnande av uppgifter enligt 11-15 §§ får göras på medium
för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det
enligt någon författning.

10 § Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn
och personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall
betala samt uppgifter till ledning för beräkning av
skatteavdrag för betalning av preliminär skatt, får lämnas ut
till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

10 a § Uppgifter om en uppdragstagares registrering för
mervärdesskatt eller som arbetsgivare, slag av preliminär
skatt som personen ska betala samt företagsform får lämnas ut
till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling
och under avtalstiden.

I fråga om en uppdragstagare som är registrerad som
arbetsgivare får även uppgift om beslutade
arbetsgivaravgifter lämnas ut enligt första stycket.
Förordning (2013:5).

11 § Uppgifter i beskattningsdatabasen får lämnas ut till den
som har tillstånd enligt 3 § första stycket
kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva
kreditupplysningsverksamhet eller bedriver

kreditupplysningsverksamhet som är undantagen från
tillståndsplikt enligt andra eller fjärde stycket nämnda
paragraf. Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas
ut. Förordning (2001:786).

12 § Uppgifter som utgör underlag för beräkning av avgift till
registrerat trossamfund får lämnas ut till trossamfundet.

13 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter,
överlåtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande
fastighetsöverlåtelser som legat till grund för fastställande
av riktvärden i värdeområde där den enskildes fastighet är
belägen får lämnas ut till denne.

14 § Av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober
2010 om administrativt samarbete och kampen mot
mervärdesskattebedrägeri framgår att uppgifter om
mervärdesskatt får lämnas ut till behörig myndighet i annat
land inom EU. Förordning (2011:1551).

15 § Av förordning (EU) nr 389/2012 framgår att vissa uppgifter
på punktskatteområdet får lämnas ut till behörig myndighet i
ett annat land inom EU. Förordning (2012:327).

Direktåtkomst för enskilda

16 § En registrerad får ha sådan direktåtkomst till uppgifter
om sig själv som avses i 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet. Vid sådan direktåtkomst ska den
registrerades identitet kontrolleras genom en säker metod för
identifiering. Förordning (2013:5).

17 § Av förordning (EU) nr 904/2010 framgår att behörig
myndighet i annat land inom EU får ha direktåtkomst till
uppgifter om mervärdesskatt. Förordning (2011:1551).

Bevarande och gallring av uppgifter i beskattningsdatabasen

18 § Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje
beskattningsår undantas uppgifter om

– namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt
registrerings- och redovisningsnummer,

– hemortskommun och församling,

– personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning
sker,

– kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och
kapital, pensionsförsäkring, pensionssparkonto och
tjänstepensionsavtal,

– intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag i beslut om
slutlig skatt i fråga om statlig och kommunal inkomstskatt,

– allmänna avdrag,

– antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,

– tillgångar och skulder,

– beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller
avgift som avses i 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen
(2011:1244), dock inte skälen för beslutet, och

– beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för
beslutet.

Bouppteckningar ska undantas från gallring.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om när, på vilket sätt
och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas.
Riksarkivet ska höra Skatteverket innan myndigheten meddelar
sådana föreskrifter. Förordning (2011:1458).

19 § Inkomstdeklarationer och andra handlingar, som lämnats
till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt
eller avgift eller upprättats eller omhändertagits för
granskning av Skatteverket för kontroll enligt bestämmelserna
i skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser aktiebolag
eller ekonomisk förening, ska gallras elva år efter utgången
av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

Skattedeklarationer som avser aktiebolag eller ekonomisk
förening ska gallras elva år efter utgången av det kalenderår
under vilket beskattningsåret gått ut. Detsamma gäller andra
handlingar som avser aktiebolag eller ekonomisk förening och
som innehåller uppgifter som avses i 19 kap. 6 §
skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

Uppgifter och handlingar som registrerats vid revision och
som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2 kap. 11 § och
12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras under den
längre tid som behövs för att verket ska kunna fullgöra sin
verksamhet. Förordning (2011:1458).

20 § Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 2
kap. 11 § och 12 § 1 lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska undantas
från gallring om uppgifterna avser ett aktiebolag eller en
ekonomisk förening vars styrelse hade sitt säte eller, om
sådant saknas, vars förvaltning utövades i Göteborgs kommun
eller en kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller
Västernorrlands län den 1 november året före det år då beslut
om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) fattades. Förordning (2011:1458).

21 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela
föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 1 kap.
8 § och 2 kap. 11 och 12 §§ lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får bevaras
under längre tid.

Riksarkivet får föreskiva att handlingar eller uppgifter som
undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.
Förordning (2003:1023).

21 a § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela
föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra
stycket skatteregisterlagen (1980:343) för uppgifter och
handlingar som tillförts registret före den 1 oktober 2001.
Förordning (2010:744).

Avgifter

22 § Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av
uppgifter ur beskattningsdatabasen. Avgift skall inte tas ut
när uppgifter lämnas ut till annan myndighet och utlämnandet
följer av en skyldighet i lag eller förordning.
Förordning (2003:1023).

Övrigt

23 § För gallring av representativa överlåtelser och
förteckning av uppgifter som avses i 2 § 9 och som sker till
ledning för bestämningen av värdenivåer vid allmän
fastighetstaxering och vid omräkning finns bestämmelser i 1A
kap. 1-5 §§ fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199).

24 § Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
och denna förordning. Förordning (2003:1023).

Övergångsbestämmelser

2001:1250

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. De nya
bestämmelserna i 2 §, 8 § andra stycket och 19 § tillämpas
första gången vid 2002 års taxering. De äldre bestämmelserna i
2 § och 8 § andra stycket tillämpas dock fortfarande
beträffande kontrolluppgifter som skall lämnas enligt den
upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.

2002:819

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. 2 § i sin
äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om behandling av
uppgifter som avser redovisningsperioder och skattepliktiga
händelser för vilka lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter är tillämplig.

2004:1041

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidrag och
avgifter för år 2004 och tidigare år samt i fråga om uppgifter
om arvsskatt och gåvoskatt. Förordning (2004:1355).

2004:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter om
arvsskatt och gåvoskatt.

2006:1454

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2007:598

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statlig
förmögenhetsskatt som avser 2007 och tidigare års taxeringar.
Förordning (2007:1427).

2007:1425

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och
tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 2008 års
taxering. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
uppgifter som avser 2007 och tidigare års taxeringar.

2011:1458

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För handläggning av ärenden som sker eller har skett med
stöd av taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen
(1997:483), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter samt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.
gäller 2 § i sin äldre lydelse.

3. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 8 § andra
stycket 2, 18 § och 20 § i sin äldre lydelse.

4. I fråga om uppgifter enligt skattebetalningslagen
(1997:483) gäller 8 § andra stycket 4 i sin äldre lydelse.

5. För självdeklarationer och andra handlingar som lämnats,
upprättats eller omhändertagits enligt taxeringslagen
(1990:324) eller lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter gäller 19 § i sin äldre lydelse.

2013:899

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter från
Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen
(2010:1622) och om omsättning enligt restaurangrapport.