Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS nr
2001:589
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1205

Definitioner

1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
och tillämpningsområde som i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Förordning (2003:1024).

Skyldighet att behandla uppgifter

2 § När en person folkbokförs eller när ändring sker av någon
uppgift som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet skall uppgift om detta registreras i
databasen. Förordning (2003:1024).

3 § Har upphävts genom förordning (2003:1024).

Uppgifter som får behandlas i databasen

4 § För handläggning av ärenden får i databasen behandlas
uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och andra ärendeuppgifter om den
person som ärendet rör.

För handläggning av sådana ärenden som avses i 1 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481) får behandlas uppgifter
om personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
som får behandlas enligt första och andra styckena.
Förordning (2011:1139).

5 § Med annan person som den registrerade har samband med inom
folkbokföringen enligt 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet avses annan vuxen person än förälder
eller vårdnadshavare hos vilken ett barn under 18 år är bosatt.
Förordning (2003:1024).

Underrättelser från Skatteverket

6 § Statistiska centralbyrån ska underrättas när registrering
har skett beträffande

1. födelse av dödfött barn,

2. adoption,

3. avregistrering som försvunnen,

4. invandring eller utvandring, eller

5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn
under 18 år är bosatt hos.

Underrättelse enligt första stycket 1 ska lämnas snarast. I
övrigt ska underrättelse lämnas vid tidpunkt som Skatteverket
bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån.
Förordning (2013:809).

7 § Socialnämnden ska snarast underrättas när

1. ett barn har folkbokförts eller registrerats enligt 1 §
andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) och faderskapet
till barnet inte följer av 1 kap. 1 § föräldrabalken eller
annan lag,

2. gemensam vårdnad om barn har registrerats efter en anmälan
enligt 6 kap. 4 § andra stycket 2 föräldrabalken,

3. ett barn saknar registrerad vårdnadshavare, eller

4. sekretessmarkering i fråga om ett barn har förts in i
databasen.

Underrättelse enligt första stycket ska lämnas till
socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller,
om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den
kommun där barnet har fötts. Förordning (2014:306).

8 § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska
underrättas när registrering skett beträffande

1. adoption, eller

2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn
under 18 år är bosatt hos. Förordning (2009:1191).

9 § Socialstyrelsen skall underrättas när uppgift om ingivare
och utfärdare av dödsbevis registrerats.

10 § Närmare föreskrifter om innehållet i underrättelser som
avses i 6-9 §§ meddelas av Skatteverket efter samråd med
berörda centrala myndigheter. Förordning (2003:1024).

Personbevis

11 § Formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen
fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:1024).

Utlämnande av uppgifter till myndighet

12 § För ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
nämnda lag lämnas ut till en myndighet. Endast de senast
registrerade uppgifterna om en person får lämnas ut.

En tidigare registrerad uppgift får lämnas ut om den avser

1. person- eller samordningsnummer,

2. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort
och folkbokföring under särskild rubrik, om utlämnandet sker
inom två år efter utgången av det år då en ny uppgift
registrerades, och

3. datum för inflyttning från utlandet om utlämnandet sker inom
fyra år efter utgången av det år då uppgiften registrerades.

För ändamål som anges i första stycket får inte lämnas ut
uppgift

1. om annan person än make, barn, föräldrar och vårdnadshavare
som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,

2. om samband som är grundat på adoption,

3. om gravsättning,

4. om land från vilket inflyttning skett, eller

5. som avses i 2 kap. 3 § andra stycket lagen om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Uppgifter som lämnas ut med stöd av första och andra styckena
och som den mottagande myndigheten inte får behandla ska
omedelbart gallras. Förordning (2011:1139).

12 a § För de ändamål som avses i 12 § första stycket har
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, utöver vad som framgår
av 12 § andra stycket, rätt att ta del av tidigare
registrerade uppgifter om personer, om uppgifterna lämnas ut
inom fyra år efter utgången av det år då respektive uppgift
ändrades och uppgifterna avser

1. namn,

2. adress,

3. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer och folkbokföring
under särskild rubrik,

4. medborgarskap,

5. civilstånd, eller

6. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare.
Förordning (2014:1205).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

13 § För de ändamål som anges i 12 § första stycket får
uppgifter ur databasen lämnas ut till Svenska kyrkan. För
sådant utlämnande gäller vad som sägs i 12 §. Uppgifterna får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

14 § För de ändamål som anges i 12 § första stycket får
uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige
lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i
det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

15 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne
på medium för automatiserad behandling. Uppgifter som avses i 2
kap. 8 § första meningen lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
om en person under 18 år får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling även till dennes vårdnadshavare.
Förordning (2003:1024).

15 a § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
första stycket 1–10 och 13 samma lag lämnas ut om en avliden.
Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer,
begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker,
försäkringsföretag och pensionsbolag som på grund av
dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2011:254).

Direktåtkomst för enskilda

16 § Svenska kyrkan får ha direktåtkomst till databasen i fråga
om uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första meningen lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Förordning (2003:1024).

17 § En enskild får ha direktåtkomst till person- och
ärendeuppgifter om sig själv. Till uppgifter som avses i 2 kap.
8 § första meningen lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om ett
barn under 18 år får dock även dennes vårdnadshavare ha
direktåtkomst.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket.
Förordning (2003:1024).

Avgifter

18 § Vid utlämnade av uppgifter ur databasen för ändamål som
avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet skall
avgift tas ut.

Vid annat utlämnande av uppgifter ur databasen får avgift tas
ut.

Skatteverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter
ur databasen. Förordning (2003:1024).

Verkställighetsföreskrifter

19 § katteverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet och denna förordning.
Förordning (2003:1024).

Övergångsbestämmelser

2001:589

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då
förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister och
förordningen (1996:1298) om aviseringsregister upphör att
gälla.

2. Vid utlämnande av uppgifter ur folkbokföringsdatabasen till
Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Totalförsvarets
pliktverk, Lantmäteriverket och Statistiska centralbyrån med
stöd av 12 § denna förordning skall avgift inte tas ut under
2001.