Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS nr
2001:590
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:791

Definitioner

1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse
och tilllämpningsområde som i lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
Förordning (2006:790).

Uppgifter som får behandlas i databaserna

2 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet får i utsöknings- och
indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden
fastställdes och när den förföll till betalning, influtna
medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,
borgensåtaganden,

2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,

3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för
utbetalning av influtna medel och annan redovisning,

4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,

5. avräkning och betalningssäkring,

6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,

7. återtagande av vara,

8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av
bostadsrätt,

9. bötesförvandling,

10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering,
företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,

11. fusion,

12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för
efterforskning av tillgångar,

13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,

14. redovisning av verkställighetsuppdraget,

15. innehavare av rättighet i fast egendom,

16. delägare till utmätt egendom,

17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor,
byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga
myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs
enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, och

18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål
anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:790).

3 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 10 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet får i betalningsföreläggande- och
handräckningsdatabasen behandlas uppgifter om

1. yrke och anställning,

2. adress till arbetsplats och annan adress där part kan
anträffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer,

4. identitets- och adressuppgifter beträffande ställföreträdare
för juridisk person,

5. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med
parten,

6. adress och telefonnummer till ingivaren av målet om denna är
någon annan än parten eller ombudet, och

7. delgivning och frister. Förordning (2006:790).

4 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 16 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet får i
skuldsaneringsdatabasen behandlas uppgifter om

1. yrke och anställning,

2. telefonnummer,

3. skulder, dock endast uppgift om skuldbelopp, uppkomstdag,
ställda säkerheter och villkor i övrigt, och

4. delgivning och frister. Förordning (2006:790).

5 § Beträffande personer som avses i 2 kap. 21 § lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet får i
konkurstillsynsdatabasen behandlas uppgifter om

1. anmärkning som riktats mot förvaltares hantering av konkurs,

2. förvaltares underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen,

3. bransch,

4. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,

5. borgensåtaganden,

6. anställningstid, löneförmåner och eventuell andel i
företaget,

7. förvaltararvode och övriga konkurskostnader,

8. utdelade belopp,

9. förvaltarens process- och förlikningsverksamhet, och

10. lönegaranti. Förordning (2006:790).

6 § Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
vilka uppgifter som får behandlas i databaserna.
Förordning (2006:790).

Uppgiftsskyldighet

7 § På begäran av Tullverket eller Skatteverket skall
lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1-7 lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet om uppgifterna avser en person som förekommer i ett
ärende hos den myndighet som begär att få ut uppgiften.
Förordning (2006:790).

8 § På begäran av Säkerhetspolisen skall lämnas ut uppgifter
som avses i 2 kap. 5 § 1-7 lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet om uppgifterna
avser en person som förekommer i ett ärende om särskild
personutredning enligt 18 § säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Förordning (2006:790).

Direktåtkomst

9 § En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig
själv som avses i 2 kap. 28 § första stycket lagen (2001:184)
om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får omfattas av enskildas direktåtkomst.
Förordning (2006:790).

10 § En sökande eller dennes ombud får ha direktåtkomst till
uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter
om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast
omfatta uppgifter som avses i 9 kap. 19 § första stycket andra
meningen och andra stycket sekretesslagen (1980:100).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

11 § Utlämnade av uppgifter enligt 12-17 §§ får göras på medium
för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det
enligt någon författning.

12 § Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får
lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket
kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva
kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i
2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får
lämnas ut för inkassoändamål till den som har tillstånd av
Datainspektionen enligt 2 § första stycket inkassolagen
(1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver
inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen
och står under Finansinspektionens tillsyn. En sådan begäran om
utlämnande av uppgifter får inte omfatta andra personer än de
som vid tillfället för begäran är aktuella för inkassoåtgärd
hos den som begär ut uppgifterna.

Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.
Förordning (2004:271).

12 a § Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en
fysisk eller juridisk persons identitet och totalt
fordringsbelopp som är föremål för verkställighet får lämnas ut
för inhämtande av uppgifter från tredje man om eventuell
utmätningsbar egendom samt för meddelande om förbud och
underrättelser som avses i 6 kap. 11 utsökningsförordningen
(1981:981). Förordning (2007:800).

12 b § Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får
lämnas ut till den som enligt 9 kap. 3 §
utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av
Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen.
Förordning (2014:791).

13 § Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får
lämnas ut för utbetalning av influtna medel och för annan
redovisning.

14 § Uppgifter ur betalningsföreläggande- och
handräckningsdatabasen får lämnas ut för redovisning till
sökanden i målet.

Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen
får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första
stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva
kreditupplysningsverksamhet. Förordning (2003:1105).

15 § Beslut om utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken får
lämnas ut till gäldenärens arbetsgivare när det behövs för
verkställighet av beslut om indrivning.

16 § Uppgifter i databaserna om den enskilde själv får lämnas
ut till denne.

17 § För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 6 lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
får uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en
fysisk persons identitet, bosättning, familjeförhållanden och
uppgifter som avses i 2 § 4 och 10 samt uppgift om skuldens
storlek för fordringar som drivs in i allmänt mål lämnas ut
till

1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om
biluthyrning och 2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238),
och

2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen
(2012:237).

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i
vägtrafikregistret i fråga om

1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga
prövade som avses i 8–10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,

2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och
övriga prövade som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ yrkestrafiklagen
(2012:210), och

3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som
avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ taxitrafiklagen (2012:211).
Förordning (2012:242).

Avgifter

18 § Kronofogdemyndigheten fastställer avgifter för utlämnande
av uppgifter ur databaserna. Avgift skall inte tas ut vid
utlämnande av uppgifter till annan myndighet när utlämnandet
följer av en skyldighet i lag eller förordning.
Förordning (2006:790).

Gallring

19 § Riksarkivet får, efter samråd med Kronofogdemyndigheten,
meddela föreskrifter om att handlingar och uppgifter som skall
gallras enligt 1 kap. 7 § och 2 kap. 6, 12, 18 och 23 §§ lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet får bevaras under längre tid.

Riksarkivet får föreskriva att handlingar eller uppgifter som
undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.
Förordning (2006:790).

Verkställighetsföreskrifter

20 § Kronofogdemyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:184) om
behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och
denna förordning. Förordning (2006:790).