Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

SFS nr
2001:626
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-07-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1101
Upphävd
2004-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:735

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd
till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda eller
delägare i företag.

Stödet uppfyller samtliga villkor enligt Europeiska
kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2002
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd
till utbildning. Förordning (2002:735).

När stöd får lämnas

2 § Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas för utbildning
som länsarbetsnämnden bedömer vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverad och som följer en plan som arbetsgivaren upprättat
och som godkänts av länsarbetsnämnden. Planen skall ange
utbildningens mål, dess målgrupp, innehåll och uppläggning.

3 § För att kunna få stöd skall arbetsgivaren

– bekosta utbildning för anställda eller för den som är
delägare och personligt verksam i ett litet eller medelstort
företag utan att vara anställd i det, och

– anställa en person som är eller riskerar att bli
långtidsinskriven som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen som ersättare för den eller dem som tar del
av utbildningen.

4 § Även om ingen anställs som ersättare för den eller dem som
tar del av utbildningen får stöd lämnas om utbildningen
genomförs för att stärka deras möjligheter att i samband med
permitteringar eller uppsägningar behålla en anställning eller
få ett nytt arbete.

5 § För att kunna få stöd skall arbetsgivaren för anställda som
tar del av utbildningen tillämpa löne- och andra
anställningsvillkor som följer av eller är likvärdiga med
villkor enligt kollektivavtal inom branschen.
Anställningsförmånerna får inte minskas under utbildningstiden
av det skälet att den anställde genomgår utbildning.

6 § Stöd får inte lämnas

– för utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är
skyldig att bekosta,

– till arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen.
Förordning (2002:735).

Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission

7 § Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission krävs
för att stöd skall få lämnas till ett utbildningsprojekt hos en
arbetsgivare där stödet enligt denna förordning jämte annat
offentligt stöd överstiger 1 miljon euro.

Om en fråga om att bevilja sådant stöd uppkommer skall
länsarbetsnämnden eller Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) överlämna
ärendet till regeringen.

Kostnader som får ersättas

8 § De kostnader som får ersättas är

1. lönekostnader för lärare,

2. resekostnader för lärare och deltagare,

3. andra löpande kostnader, såsom för material och utrustning,

4. kostnader för rådgivning och vägledning som har samband med
utbildningen,

5. lönekostnader för deltagarna i utbildningen, dock

– högst det sammanlagda beloppet av de kostnader som avses i
1 – 4, och

– endast för de timmar då deltagarna deltar i utbildning som är
skild från arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

Med vilket belopp stöd får lämnas

9 § Stöd får lämnas

– med högst 50 procent av de kostnader som enligt 8 § får
ersättas, dock med högst 55 200 kronor per person under en
tvåårsperiod, eller

– med högst 25 procent av kostnaderna enligt 8 § om
utbildningen är inriktad i huvudsak på den verksamhet
arbetsgivaren bedriver eller avser att bedriva
(företagsspecifik utbildning), dock med högst 55 200 kronor per
person under en tvåårsperiod.

AMS skall lämna närmare föreskrifter om vad som avses med
företagsspecifik utbildning.

10 § Stödets storlek skall fastställas i kronor per deltagare
och per timme för hela stödperioden.

Samordning med annat stöd

11 § Om en arbetsgivare får stöd enligt denna förordning och
för samma utbildningsinsats får annat offentligt stöd eller
stöd som betalas med gemenskapsmedel, skall stödet enligt denna
förordning minskas så att det sammanlagda stödet inte
överstiger vad som följer av de procentsatser som anges i 9 §
första stycket.

Bestämmelser om handläggning m.m.

12 § Länsarbetsnämnden prövar frågor om stödet och betalar ut
stödet månadsvis i efterskott eller på det sätt som AMS
bestämmer.

Arbetsgivaren skall lämna underlag till länsarbetsnämnden för
beräkning av stödet. Underlaget skall lämnas inom 60 dagar
efter varje månad som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom
denna tid skall länsarbetsnämnden besluta att arbetsgivaren
förlorar rätten till stödbeloppet för perioden och att beloppet
inte skall betalas ut. Om det finns särskilda skäl får
länsarbetsnämnden medge undantag från skyldigheten att lämna
underlag inom 60 dagar.

13 § Länsarbetsnämnden skall ge de arbetstagarorganisationer
som berörs av frågor om stödet möjlighet att yttra sig.

14 § I ett beslut om att lämna stöd kan länsarbetsnämnden
bestämma att arbetsgivaren skall

1. underkasta sig kontroll av hur stödet används, och

2. uppfylla redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.

Om arbetsgivaren inte uppfyller de krav länsarbetsnämnden
uppställt enligt första stycket kan länsarbetsnämnden besluta
att beslutat stöd skall upphävas.

15 § Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det,
skall det som mottagaren har fått för mycket betalas tillbaka.

Länsarbetsnämnden får i ett sådant fall vid en senare
utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda
skäl får länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som
tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten.

16 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS om
beslutet innebär att stödet

– enligt 12 § inte skall betalas ut, eller

– enligt 14 § skall upphävas.

Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får
inte överklagas.

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 12 och 14 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

18 § AMS får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2001:626

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001 då
förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock
fortfarande för bidrag som beviljats före ikraftträdandet.

2003:1101

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för stöd som
beslutats före den 1 februari 2004.