Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

SFS nr
2001:637
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1293

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter
inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse,
kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för
vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454)
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Förordning (2013:183).

2 § Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter
finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten finns i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap.
socialtjänstlagen (2001:453) och i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Förordning (2005:129).

3 § Förordningen innehåller:

– inledande bestämmelser (1-5 §§),

– bestämmelser om personuppgiftsansvar (6, 11, 17 och 22 §§),

– bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får
behandlas (7, 12, 18 och 23 §§),

– bestämmelser om direktåtkomst (24 §),

– bestämmelser om sökbegrepp och samkörning (9, 10, 10 a, 15,
20, 21 och 25 §§),

– bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredje
land (16 §), och

– bestämmelser om bemyndigande och verkställighetsföreskrifter
(26 §). Förordning (2007:749).

4 § Om inte annat anges har de uttryck och benämningar som
används i förordningen samma betydelse som i
personuppgiftslagen (1998:204) och i lagen (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

5 § I förordningen avses med privat verksamhet yrkesmässig
verksamhet som bedrivs av en juridisk eller fysisk person med
tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg enligt
socialtjänstlagen (2001:453) eller enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade och sådan
privat verksamhet inom socialtjänsten som i övrigt bedrivs
enligt avtal med kommunen. Förordning (2013:183).

Statens institutionsstyrelse

Personuppgiftsansvar

6 § Statens institutionsstyrelse är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs
i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

7 § Statens institutionsstyrelse får behandla personuppgifter
för

1. platsanvisning och institutionsplaceringar inom styrelsens
verksamhetsområde,

2. dokumentation av vård, behandling och behandlingsresultat
samt verkställighet,

3. underlag, beslut och övriga åtgärder i ärenden inom
verksamhetsområdet, samt

4. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten. Förordning (2009:1141).

8 § Har upphävts genom förordning (2003:138).

Sökbegrepp

9 § Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får i
sådan verksamhet som avses i 7 § 1-3 endast använda uppgifter
om namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller
ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i
samband med sammanställningar.

Samkörning

10 § Ett hem som drivs av Statens institutionsstyrelse får inte
hämta personuppgifter från ett annat hem som drivs av styrelsen
för behandling av uppgifter genom samkörning.

10 a § I fråga om personer som är intagna i särskilt
ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård ska Statens institutionsstyrelse
fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och
slut samt eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska
Statens institutionsstyrelse lämna uppgift till
Polismyndigheten om dagen för verkställighetens början, om
den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter
till Polismyndigheten finns i 34 § förordningen (1999:1134)
om belastningsregister. Förordning (2014:1293).

Kommunal myndighet

Personuppgiftsansvar

11 § En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som
myndigheten utför.

Om behandlingen görs gemensamt för flera myndigheter inom
kommunen är varje myndighet personuppgiftsansvarig för den
behandling som utförs hos den myndigheten.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

12 § En kommunal myndighet får behandla personuppgifter för

1. handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt
genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och
behandling samt annan social service som följer av
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 2 kap. 7 §
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,

2. faderskapsutredningar, utredning om vårdnad av barn,
adoptionsärenden samt annan verksamhet inom familjerätten som
följer av bestämmelserna i föräldrabalken,

3. handläggning av ärenden och annan verksamhet som följer av
bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall,

4. handläggning av ärenden om insatser och för särskilda
uppgifter som följer av bestämmelserna i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade,

5. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av
socialnämnd enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande
m.fl.,

7. handläggning av ärenden om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar,

8. handläggning av ärenden och annan verksamhet inom
socialtjänsten som utförs vid kommunal invandrarbyrå,

9. handläggning av ärenden som följer av bestämmelserna i
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare och körkortsförordningen (1998:980), samt

10. tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och
administration av verksamheten.

Vid handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade och som följer av bestämmelserna i
körkortsförordningen får en kommunal myndighet inte behandla
andra känsliga personuppgifter än uppgifter som rör hälsa.
Förordning (2010:42).

13 § Har upphävts genom förordning (2003:138).

14 § Har upphävts genom förordning (2003:138).

Sökbegrepp

15 § Vid handläggning av ärenden och i verksamhet som avses i
12 § 1-9 får en kommunal myndighet endast använda uppgifter om
namn eller uppgifter om person-, samordnings- eller
ärendenummer som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i
samband med sammanställningar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

16 § En kommunal myndighet får föra över uppgifter till tredje
land i ett ärende om fastställande av faderskap och om
internationella adoptioner.

Privat verksamhet

Personuppgiftsansvar

17 § En juridisk eller fysisk person som ansvarar för privat
verksamhet är personuppgiftsansvarig för den behandling som
görs i dess verksamhet.

Ändamålen för behandling av personuppgifter

18 § I privat verksamhet får personuppgifter behandlas för
dokumentation av sådan vård, behandling eller omsorg av
enskilda som ges inom verksamheten. Personuppgifter får även
behandlas för administrationen av verksamheten.

19 § Har upphävts genom förordning (2003:138).

Sökbegrepp

20 § I privat verksamhet får endast uppgifter om namn eller
uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer användas
som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med
sammanställningar.

Samkörning

21 § Ett boende, en öppen verksamhet eller en annan enhet i
privat verksamhet får inte hämta personuppgifter från annat
boende, annan öppen verksamhet eller annan enhet inom privat
verksamhet för behandling av uppgifter genom samkörning.

Verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall

Personuppgiftsansvar

22 § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som görs i
dess verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall. Förordning (2011:1115).

Ändamålen för behandling av personuppgifter

23 § Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan
verksamhet som avses i lagen (2007:606) om utredningar avseende
vissa dödsfall. Sådana uppgifter får behandlas endast i syfte
att ge underlag till förslag om åtgärder som avser att
förebygga att

1. barn far illa, eller

2. kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av
närstående eller tidigare närstående personer.
Förordning (2011:1115).

Direktåtkomst

24 § Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen
(2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall inte medge
andra myndigheter eller enskilda direktåtkomst till
personuppgifter. Förordning (2011:1115).

Sökbegrepp

25 § Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen
(2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall använda de
sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i samband med
sammanställningar som behövs för utredningsverksamheten.
Förordning (2011:1115).

Verkställighetsföreskrifter

26 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
sammanställning av personuppgifter enligt 7 b § lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.

Socialstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:749).

Övergångsbestämmelser

2001:637

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Hänvisningar i denna förordning till socialtjänstlagen
(2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse
motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

2005:662

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

2. Uppgiftsskyldigheten enligt 10 a § andra stycket skall
omfatta även den som vid ikraftträdandet genomgår sluten
ungdomsvård, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.