Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS nr
2001:638
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:298
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:272

1 § Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
lämnas till landsting enligt denna förordning.

Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner
som inte ingår i något landsting.

Om flera landsting samverkar och bildar ett kommunalförbund för
att tillhandahålla utrustning för personer som är dövblinda,
lämnas statsbidrag till det förbundet.

2 § Bidrag lämnas för

1. anskaffningskostnaden för utrustning som möjliggör en dialog
i realtid via ett kommunikationsnät och som skall användas av
personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda,
talskadade eller språkstörda och inte, eller endast med
betydande svårighet, kan kommunicera utan sådan utrustning,

2. anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den
skall användas av närstående till personer som avses i första
punkten.

Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form.

3 § Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för
nödvändig service och reparation samt nödvändigt byte av sådan
utrustning som anges i 2 §.

4 § Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen. Utan rekvisition
betalar Socialstyrelsen ut statsbidraget i början av januari,
april, juli och oktober med en fjärdedel av det beräknade
statsbidraget för det löpande kalenderåret.

5 § På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget
skyldigt att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa
myndigheters granskning. Förordning (2003:272).

6 § Socialstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget
får inte överklagas.

7 § Socialstyrelsen skall meddela grunder för fördelningen av
statsbidraget.

Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då
förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner skall
upphöra att gälla.

2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för tid från
och med den 1 juli 2001.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet om inte bidrag lämnas enligt
punkt 2.