Förordning (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling

SFS nr
2001:639
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:346

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i
Högsta domstolens, hovrättternas och tingsrätternas
rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför
behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket
personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är
tillåten enligt denna förordning.

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för
personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som
regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns
det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter
som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt
samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),

2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,

3. ett EU-organ, eller

4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns
avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för
bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen
(1998:204). Förordning (2013:346).

Verksamhetsregister

2 § En domstol får föra automatiserade register över mål och
ärenden som handläggs vid domstolen. Ett register får användas
för

1. handläggning av mål och ärenden,

2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag
eller annan författning,

3. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och

4. framställning av statistik.

3 § Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i
bilaga 1 till denna förordning.

Vid angivande av saken i ett mål eller ärende (ärendemening)
får känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas
endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges
på ett ändamålsenligt sätt.

4 § Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter
enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), uppgifter om
brottspåföljd eller nationalitet eller uppgifter om
frihetsberövande eller tvångsmedel.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål
eller ärende får inte användas som sökbegrepp tillsammans med
uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål eller ärende.
Förordning (2003:599).

5 § Uppgifter skall gallras ur ett register

– i tvistemål och ärenden senast nio år efter avgörandeåret,
och

– i brottmål senast fem år efter avgörandeåret.

Innan uppgifter gallras skall domstolen se till att de bevaras
i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver.
Förordning (2005:774).

Rättsfallsregister

6 § En domstol får föra automatiserade register för återsökning
av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande
rättslig information. Ett register får innehålla endast de
uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 § En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i
löpande text, ljudupptagningar eller ljud- och bildupptagningar
vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2
och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i
21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats
i ett mål eller ärende eller om de behövs för handläggningen av
målet eller ärendet. Förordning (2007:774).

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 §
behandlas automatiserat i ett mål eller ärende gäller
bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något
annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:774).

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut av en tingsrätt eller en hovrätt om att inte
meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall
lämnas efter ansökan får överklagas på det sätt som anges i 15
kap. 7 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Beslut av
Högsta domstolen får inte överklagas.

Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om
att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får
överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då
förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna
domstolar med hjälp av automatisk databehandling skall upphöra
att gälla.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

A Mål och ärenden

1. mål- och ärendenummer
2. målkategori och målprefix
3. målgrupp och måltyp
4. sakkod och typkod
5. ansökningsavgift
6. saken (ärendemening)
7. inkommandedatum
8. registreringsdatum och registreringskod
9. målsamband
10. författning
11. förtur
12. prövningstillstånd
13. frihetsberövad
14. anslutningsöverklagande
15. om ungdomsmål:
– underårig
– minderårig

16. om underinstansens avgörande:
– underinstans
– geografisk härkomst (kommun)
– mål- och ärendenummer, prefix
– avgörandedatum
– avgörandetyp
– rättens sammansättning
– förhandlingstid
– förhörstid

17. om fastighet m.m.:
– geografisk enhet
– fastighetsbeteckning
– gatuadress
– ort
– SNI-kod
– geografiska x- och y-koordinater

18. fristdag i konkurs
19. uppskattad förhandlingstid
20. avgörandedatum

B Aktörer

1. om åklagare eller annan offentlig part:
– partställning
– namn, tjänstetitel och myndighet
– myndighets- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– diarienummer och diariebeteckning

2. om enskild part, sakägare eller intervenient:
– partställning
– namn eller firma
– yrke eller titel
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– nationalitet
– underårig (endast tilltalad i brottmål)
– ungdom
– grupper av parter
– koppling till andra aktörer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– rättshjälp
– förenklad delgivning
– frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån
uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet
eller ärendet

– nytt förhör eller omförhör
– uppskattad förhörstid
– förhörs- och bevistema
– information om ed
– behov av tolk och på vilket språk

3. om ställföreträdare:
– egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.)
– namn eller firma
– yrke eller titel
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress

4. om biträde, ombud, offentlig försvarare, rådgivare,
förlikningsman, tillsynsman:
– egenskap (ombud, biträde e. d.)
– fullmakt
– namn
– yrke eller titel
– koppling till annan aktör
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– F-skatt

5. om vittne, sakkunnig, målsägande som inte för talan,
medtilltalad, andra som avses i 36 kap. 1 § rättegångsbalken,
konkursgäldenärens make samt andra som målet rör:
– egenskap
– namn
– yrke eller titel
– person-, samordnings-, myndighets- eller organisationsnummer
– koppling till annan aktör
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– förskottsbetalning
– nytt förhör eller omförhör
– uppskattad förhörstid
– förhörs- och bevistema
– information om ed
– behov av tolk och på vilket språk

6. om tolk:
– språk och arvodesnivå
– namn och firma
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– generell tolked avlagd vid domstolen
– förskottsbetalning
– F-skatt

7. om tillsynsmyndighet eller någon annan som skall höras:
– egenskap
– namn, tjänstetitel och myndighet
– myndighets- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– diarienummer och diariebeteckning

C Händelser

1. om inkomna och hos domstolen upprättade handlingar:
– datum då handlingen kom in eller upprättades
– aktbilage- och löpnummer
– från vem en handling kommit
– i korthet vad handlingen rör och om dess innehåll

2. om delgivning:
– adressat
– handling
– delgivningssätt
– delgivningsnummer
– delgivningsdatum
– övriga åtgärder

3. om förhandling, sammanträde, möte e.d.:
– deltagare
– tidpunkt och plats
– typ av förhandling e.d.
– antal förhandlingar e.d.
– beräknad och verklig förhandlingstid e.d.
– förhandling e.d. inställt och skälen för detta
– händelsetext

4. om handläggningsbeslut, anteckningar:
– art och typ av beslut eller anteckning
– beslutsfattare och handläggare
– datum
– nummer
– innebörd och utgång
– i korthet om innehåll

5. om avgöranden, ersättningsbeslut:
– art och typ av avgörande eller beslut
– domstol samt ställe för meddelande
– datum
– nummer
– kod
– innebörd och utgång
– i korthet om innehåll
– anmälan om missnöje
– nöjdförklaring
– laga kraft
– rättens sammansättning
– ordförande

6. rättshjälpskostnader

7. om expedition:
– dag för expedition
– mottagarens namn och adress
– handling
– yttrandefrist
– utbetalt belopp

8. om överklagande:

– datum

– person som överklagat

– vad som överklagats

– resultat av överklagande

9. brottsmisstanke

10. brottspåföljd eller andra uppgifter som behövs för
fullgörande av underrättelseskyldighet

11. samband med andra händelser i det aktuella målet

12. hänvisning till andra löpnummer

13. datum för händelseregistrering

14. målstatus

15. gallringsbar eller ej

D Planering

1. målsättning för avgörande

2. handläggnings- och målstatus

3. om bevakning:
– bevakningsdatum och klockslag
– bevakningstext
– bevakare
– händelsens löpnummer
– händelsetyp

4. författning

5. målets art (ensamdomare, förenklad delgivning,
prövningstillstånd e.d.)

6. sekretessmarkering

E Organisation

1. enhet (avdelning, rotel, process)
2. titel och namn på domare och andra handläggare vid domstolen
3. jäv

F Övriga uppgifter

1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att
tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2012:112).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister

1. beteckning på handling
2. målnummer
3. avgörandedatum
4. avgörandenummer
5. sökord
6. författningshänvisning
7. problembeskrivning (sammanfattning)
8. hänvisning till rättsutredning
9. fullföljd
10. sökkod
11. NJA-nummer
12. RH-nummer