Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling

SFS nr
2001:640
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:401

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i
förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande
verksamhet.

En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. Om
Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första
stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är
tillåten enligt denna förordning. Förordning (2009:887).

Verksamhetsregister

2 § En förvaltningsrätt får föra automatiserade register över
mål som handläggs vid förvaltningsrätten. Ett register får
användas för

1. handläggning av mål,

2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och

3. framställning av statistik. Förordning (2009:887).

3 § Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i
bilaga 1 till denna förordning.

Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga
personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)
och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall
kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 § Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter
enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om
nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får
inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om
parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:600).

5 § Uppgifter ska gallras ur ett register

– i mål enligt skatte-, skatteförfarande-,
fastighetstaxerings-, folkbokförings- och
bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret,
och

– i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras
i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver.
Förordning (2013:401).

Rättsfallsregister

6 § En förvaltningsrätt får föra automatiserade register för
återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och
liknande rättslig information. Ett register får innehålla
endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.
Förordning (2009:887).

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 § En förvaltningsrätt får behandla personuppgifter
automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan
av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i
21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats
i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet.
Förordning (2009:887).

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 §
behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i
personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt
föreskrivet. Förordning (2007:775).

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter
enligt denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut av en förvaltningsrätt om att inte meddela rättelse
eller om att inte lämna information som skall lämnas efter
ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) finns bestämmelser om överklagande.

Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om
att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får
överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2009:887).

Övergångsbestämmelser

2001:640

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då
förordningen (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp
av automatisk databehandling skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.

2011:1459

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt de
författningar som avses i 5 § första stycket första
strecksatsen i dess äldre lydelse.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

1. målnummer, målkategori och målprefix

2. avdelning, rotel, rotelchef och process

3. inkomstdatum

4. saken (ärendemening)

5. sakkod, typkod, målgrupp och måltyp

6. om offentlig part:
– partställning
– namn, tjänstetitel, myndighet och
myndighetsnummer/organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– diarienummer och diariebeteckning

7. om enskild part:
– partställning
– namn/firma och yrke/titel
– personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
– nationalitet
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– rättshjälp
– förenklad delgivning

8. om ställföreträdare:
– egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e. d.)
– namn/firma och yrke/titel
– personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.

9. om biträde/ombud:
– egenskap (ombud, biträde e.d.)
– fullmakt
– namn/firma och yrke/titel
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.

10. om vittne/sakkunnig samt andra som målet rör:
– egenskap
– namn och yrke/titel
– personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.

11. om tolk:
– språk och arvodesnivå
– namn
– personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.

13. om expedition:
– dag för expedition
– mottagarens namn och adress
– handling
– yttrandefrist

14. om inkommande handlingar samt hos domstolen upprättade
handlingar:
– datum då handlingen kom in eller upprättades
– aktbilagenummer
– i förekommande fall från vem handlingen har kommit
– i korthet vad handlingen rör

15. om delgivning:
– adressat
– handling
– delgivningssätt
– delgivningsnummer
– delgivningsdag
– övriga åtgärder

16. om dom/beslut/föreläggande:
– domstolen samt ställe för meddelandet
– art och typ
– nummer
– datum
– innebörd och utgång om denna har betydelse för handläggningen
– fullföljd
– laga kraft
– rättens sammansättning
– ordförande (tjänsteställning)

17. titel och namn på domare och andra befattningshavare vid
domstolen

18. jäv

19. om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.:
– tidpunkt och plats
– typ av förhandling/sammanträde
– antal förhandlingar/sammanträden
– beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid
– inställt

20. rättshjälpskostnader

21. om avgörande som överklagats till domstolen:
– avgörandetyp
– datum
– nummer
– myndighet

22. författning

23. målets art (ensamdomare e.d.)

24. uppgift om målsamband

25. beskattningsår

26. typ av beskattningsbeslut

27. taxeringsår

28. typ av taxering

29. fastighetsbeteckning

30. kommun

31. om körkort:

– körkortsklass

– körkortstillstånd

– utfärdandeland

32. förtur

33. handläggningsåtgärd/handläggningsstatus

34. om tillsynsmyndighet eller någon annan som ska höras:

– egenskap

– namn, tjänstetitel, myndighet och
myndighetsnummer/organisationsnummer

– postadress

– telefonnummer, e-postadress e.d.

– diarienummer och diariebeteckning

35. bevakning

36. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att
tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2013:401).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister

1. beteckning på handling
2. målnummer
3. avgörandedatum
4. avgörandenummer
5. sökord
6. författningshänvisning
7. problembeskrivning (sammanfattning)
8. hänvisning till rättsutredning
9. fullföljd
10. sökkod
11. RÅ-nummer