Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

SFS nr
2001:646
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1206

Definitioner

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Uppgifter som får behandlas i tulldatabasen

2 § Tullverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
som får behandlas i tulldatabasen.

Tullidentifikationsnummer

3 § Varje ärende som behandlas med stöd av 1 kap. 4 § 1 och 2
lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets
verksamhet skall förses med ett tullidentifikationsnummer
(tullid).

Uppgiftsskyldighet

4 § Bestämmelser om utlämnande av uppgift som rör import
eller export av varor finns i 11 kap. 6 och 6 a §§ tullagen
(2000:1281). Utöver vad som föreskrivs där ska på begäran av
Skatteverket uppgift som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1,
2, 5–7, 10 och 11 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter
i Tullverkets verksamhet lämnas ut om uppgiften avser en
person som förekommer i ett ärende hos Skatteverket eller som
annars är föremål för Skatteverkets kontrollverksamhet
avseende mervärdesskatt vid import. Förordning (2014:89).

4 a § Uppgifter i tulldatabasen skall på begäran lämnas ut till
de enheter inom Tullverket som arbetar med brottsbekämpande
verksamhet. Förordning (2005:792).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

5 § Uppgifter i tulldatabasen om den enskilde själv får lämnas
ut till denne på medium för automatiserad behandling, om det
inte finns hinder mot det enligt någon författning.

6 § Uppgifter i tulldatabasen får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling till behörig myndighet i ett annat
land om det följer av en internationell överenskommelse eller
en författning.

6 a § Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i
artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta
medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska lämnas ut
till Polismyndigheten. Förordning (2014:1206).

Direktåtkomst för enskilda

7 § En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig
själv som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Tullverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som
får omfattas av enskilds direktåtkomst.

Gallring

8 § Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela
föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras
enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 10 § lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet får bevaras
under längre tid.

Riksarkivet får föreskriva att uppgifter eller handlingar som
undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Avgifter

9 § Tullverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter
ur tulldatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas
ut till en annan myndighet och utlämnandet följer av en
skyldighet i lag eller förordning.

Verkställighetsföreskrifter

10 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och denna
förordning.