Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

SFS nr
2001:650
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:358

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för
verkställigheten av lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och
vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala
organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd
beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av
fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna
förordning. Förordning (2010:1599).

2 § Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för
vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och
programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete
enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt
CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt
artikel 12.2 i rådsbeslutet respektive artikel 4.3 i
CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till
vägtrafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel
18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som
bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG. Förordning (2014:1269).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

4 § De begrepp som används i denna förordning har den
betydelse som anges i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner.

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut
2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat
gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av
terrorism och gränsöverskridande brottslighet och med
CBE-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv
2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett
gränsöverskridande informationsutbyte om
trafiksäkerhetsrelaterade brott. Förordning (2014:128).

5 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon
tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som
innehas

1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
eller

2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

6 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i
vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana
omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en
förmyndare för honom eller henne har registrerats i
vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna
förordning på förmyndaren.

I 6 kap. 3 och 5 §§, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns
särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.
Förordning (2007:745).

2 kap. Registerinnehåll

1 § I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som
framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,

2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,

3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och
taxitrafikregistrering,

4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,

5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,

6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis,

7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör-
och vilotider, och

8. bilaga 8 i fråga om registrering av infrastrukturavgifter
på de vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om
infrastrukturavgifter på väg.

I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering
av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet och enligt
CBE-direktivet. Förordning (2014:1566).

2 § Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 §
förs in. Polismyndigheten för dock in uppgifter om
undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av
parkeringsanmärkning enligt bilaga 4.

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela
föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra
in uppgifter som avser provverksamhet enligt bilaga 2 och 3.
Förordning (2014:1269).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

6 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter

1 § Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad
som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har
meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en
annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av
uppgifter som registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller
enligt CBE-direktivet. Förordning (2014:128).

Uppgifter om fordon och fordonsägare

2 § Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer,
fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen,
avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för
första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som
har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur
vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har
avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad
som sägs i tredje stycket, gallras ur registret ett år efter
det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid
denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för
fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras
när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om
efterlysning, ska uppgifter om fordonet gallras först när
efterlysningen upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret
fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först
när antalet föregående ägare överstiger två.
Förordning (2012:176).

Uppgifter om körkortsregistreringen

3 § När någon som finns registrerad har avlidit, skall
uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av
bilaga 2 till denna förordning.

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

4 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett
taxitrafiktillstånd, en taxiförarlegitimation, ett
färdskrivarkort eller ett tillstånd till biluthyrning och
uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 §
taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492)
om biluthyrning ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter
det att ett tillstånd, en legitimation eller ett
färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en
ansökan om taxitrafiktillstånd, tillstånd till biluthyrning,
tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation
eller färdskrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det
att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5
eller 6 § taxitrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 §
taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att
den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om grund för
återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller
färdskrivarkort avlidit, ska uppgifterna om
taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet snarast gallras
ur registret.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i
förordning (EG) nr 1071/2009 finns ytterligare föreskrifter om
gallring av uppgifter. Förordning (2012:243).

Uppgifter om registreringen av ianspråktagande av fordon

4 a § Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur
vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som
föranlett ianspråktagandet har betalats.
Förordning (2014:450).

Uppgifter om registreringen av felparkeringsavgifter

5 § Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur
vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit
in till Transportstyrelsen. Om avgiften inte har betalats, ska
uppgifterna gallras tre år efter det att betalningsansvaret
har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.
Förordning (2012:176).

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

6 § Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur
vägtrafikregistret om

1. skatten har betalats, och

2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten
eller eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten
har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en
vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning
enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt
eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt,
när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller
eventuell tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras
när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om
trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när
fordringen har preskriberats. Förordning (2008:306).

6 a § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan
betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt
och som inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska
kunna fattas, ska gallras omedelbart. Förordning (2008:306).

Uppgifter om registreringen av yrkeskompetensbevis för förare

7 § När någon som finns registrerad har avlidit, ska
uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i
bilaga 6. Förordning (2008:730).

Uppgifter om registreringen av kontroller av kör- och vilotider

8 § Uppgifter om någon som inte längre bedriver verksamhet som
omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur
vägtrafikregistret tre år efter det att verksamheten upphörde.
Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av
kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret
omedelbart.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i
bilaga 7. Förordning (2010:1619).

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

9 § Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur
vägtrafikregistret om

1. infrastrukturavgiften har betalats, och

2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom
infrastrukturavgiften eller eventuell förseningsavgift eller
tilläggsavgift som är hänförlig till infrastukturavgiften har
påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras
en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning
enligt 13 § andra stycket förordningen (2014:1564) om
infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har betalats
först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom avgiften har
påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller ett
överklagande enligt 26 § förordningen om
infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när
fordringen har preskriberats. Förordning (2014:1566).

10 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en
betalstation som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om
infrastrukturavgifter på väg ska gallras omedelbart, om de
inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna fattas.
Förordning (2014:1566).

4 kap. Sökning i och utdrag ur vägtrafikregistret

Sökbegrepp i vägtrafikregistret

1 § Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när
det gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 §
första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs
in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon
på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas

a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,

b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg,
behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2
och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter
som avses i bilaga 2 punkt 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i
kombination med körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer, namn eller del av namn, förarkod för
taxiförarlegitimation, serienummer på gemenskapstillstånd
eller nummer på intyg om yrkeskunnande,

b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i
bilaga 3 punkterna 2 och 4 och som är förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt
slutdatum för giltigheten av sådana kort,

d) fordons eller tillstånds användningssätt,

4. registreringen av felparkeringsavgifter användas

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer eller ärendenummer,

b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i
bilaga 4 och som är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas

a) registreringsnummer, landskod i kombination med
registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5
och som är förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer,
samordningsnummer och serienummer,

7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider
användas

a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer, namn eller del av namn,

b) datum för kontroller i företags lokaler,

c) företags riskvärde,

d) typ av transportverksamhet,

8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas

a) registreringsnummer, landskod i kombination med
registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller
organisationsnummer,

b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som
avses i bilaga 8 och som är förenade med datum.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att
använda sökbegrepp begränsats enligt 5 §.
Förordning (2015:74).

2 § Utöver vad som anges i 1 § får sökning ske efter uppgift i
vägtrafikregistret för vilken tidpunkt för gallring inträtt.

Direktåtkomst till vägtrafikregistret

3 § Användare av registret som via elektronisk överföring på
det sätt Transportstyrelsen föreskriver har möjlighet att direkt
eller via informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och
där få svar på frågor skall anses ha sådan direktåtkomst som
avses i 8 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Förordning (2008:1283).

4 § Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret får
medges endast om den utgör en tillåten behandling av
personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Direktåtkomst får inte medges innan Transportstyrelsen försäkrat
sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett
sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte
längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning
att återta det. Förordning (2008:1283).

5 § En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet
som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning
i registret använda andra sökbegrepp än

1. registreringsnummer, chassinummer, personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om
fordonsregistreringen,

2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om
körkortsregistreringen,

3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer,
organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för
taxiförarlegitimation i fråga om yrkestrafik- och
taxitrafikregistreringen.

Transportstyrelsen får för en användare som medges
direktåtkomst bestämma de ytterligare begränsningar av
användningen av sökbegrepp och de övriga villkor som anses
nödvändiga ur integritetssynpunkt. Förordning (2012:243).

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet

5 a § När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst
söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet
eller enligt CBE-direktivet ska Transportstyrelsen
registrera

1. om sökningen har lett till en träff eller inte,

2. vilka uppgifter som har översänts,

3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund,
för översändandet,

4. namn eller beteckning på det sökande organet, och

5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för
vägtrafikregistret.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att
övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som
utbyts. Förordning (2014:128).

5 b § Uppgifter som har registrerats enligt 5 a § ska gallras
två år efter registreringen. Förordning (2011:909).

5 c § Uppgifter som ett utländskt kontaktställe använt för
sökning i vägtrafikregistret ska utplånas när sökningen
besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt
5 a §. Förordning (2011:909).

5 d § Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har
översänts enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet
är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska
Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den
andra staten om detta. Förordning (2014:128).

5 e § På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska
Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor,
översända de uppgifter som har registrerats enligt 5 a § med
anledning av ett visst uppgiftsutlämnande.
Förordning (2011:909).

5 f § I 3 kap. 13 och 14 §§ samt 4 kap. 6 § förordningen
(2010:705) om internationellt polisiärt samarbete finns
bestämmelser om tillsyn över den behandling av
personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet eller enligt
CBE-direktivet. Förordning (2014:128).

Registerutdrag om fordonsregistreringen

6 § Med registerutdrag avses en i särskild ordning framtagen
sammanställning av uppgifter i fråga om fordonsregistreringen
som erhållits efter en begäran genom tonvalssignalering per
telefon eller efter en skriftlig begäran som överförts
elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Ett
sådant utdrag skall begäras hos Transportstyrelsen. Utdraget
får inte innehålla uppgift om personnummer.
Förordning (2008:1283).

Uppgifter om körkortsregistreringen

7 § Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos
Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2
kap. 1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av
den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol,
allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern,
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för
vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och
uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den
enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen
i ärendet ska det i utdraget inte tas med uppgifter om

1. återkallelse,

2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i
Sverige,

3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6
kap. 6 § körkortslagen (1998:488),

4. spärrtid,

5. omhändertagande,

6. varning,

7. ogiltighet,

8. föreläggande,

9. krav på personutredning,

10. prövotid,

11. krav på körkortstillstånd,

12. krav på förarprov, eller

13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den
registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän,
Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett
särskilt fall. Förordning (2014:1269).

8 § En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i
ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna
denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att
yttrandet skall kunna avges.

Kriminalvården skall lämna belastningsuppgifter till en
särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för
prövning av frågor om behandling. Förordning (2005:1229).

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

9 § Ett utdrag som avser yrkestrafik- och
taxitrafikregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och
får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i
registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv
eller av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i
ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter:

1. när det gäller en innehavare av taxitrafiktillstånd eller
tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats
enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8
eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, uppgift om

a) återkallelse,

b) olämplighetstid, eller

c) varning.

2. när det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation,
uppgift om

a) återkallelse,

b) olämplighetstid,

c) omhändertagande, eller

d) varning.

Sedan två år har förflutit från ett beslut om återkallelse av
ett tillstånd eller från den tidpunkt då en tillfällig
indragning av ett tillstånd upphörde att gälla ska, när det
gäller en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig
trafik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte tas med uppgift om

a) återkallelse, eller

b) tillfällig indragning.

Begränsningarna enligt andra och tredje styckena gäller inte
den registrerade själv och inte heller om en myndighet som
avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter
för ett särskilt fall. Förordning (2012:243).

9 a § I ett utdrag som avses i 9 § ska i fråga om personer som
har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt
artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 §
yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då den prövades
goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte heller tas med
följande uppgifter:

a) olämplighetsförklaring,

b) olämplighetstid, eller

c) åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap.
3 § yrkestrafiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte den
registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i
7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett
särskilt fall. Förordning (2012:243).

10 § Bestämmelserna i 8 § första stycket tillämpas på
motsvarande sätt om en myndighet som handlägger ett
yrkestrafikärende, ett taxitrafikärende, ett ärende om
taxiförarlegitimation eller ett ärende om biluthyrning i
ärendet begär in ett yttrande från en annan myndighet.
Förordning (2012:243).

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

10 a § Uppgifter i vägtrafikregistret som avser trängselskatt
skall på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för
verkets handläggning av ärende om trängselskatt.
Förordning (2004:988).

10 b § Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får
begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om
datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den
registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom
tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran
som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen
föreskriver, under förutsättning att behörighets- och
säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är
tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Förordning (2008:1283).

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

10 c § Ett utdrag som avser uppgifter om
infrastrukturavgifter på väg får begäras hos
Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum,
belopp och betalning, om utdraget har begärts av den
registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom
tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig
begäran som överförs elektroniskt på det sätt som
Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att
behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som
är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.
Förordning (2014:1566).

Övriga bestämmelser

11 § Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter
som enligt denna förordning har lämnats ut i fråga om
vägtrafikregistreringen misstänker att uppgifterna är oriktiga,
skall han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283).

12 § Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en
utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt eller av en
EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något
annat land får överföras endast

1. i samband med ett ärende om

a) ursprungskontroll,

b) registrering av fordon,

c) utbyte av utländskt körkort,

d) förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den
20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning
(EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller
persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler för tillträde till den
internationella marknaden för persontransporter med buss och
om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

g) trängselskatt, eller

h) infrastrukturavgifter på väg,

2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488),
eller

3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt
12 a §. Förordning (2014:1566).

12 a § Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och
allmänheten med att söka uppgifter i utländska register över
vägtransportföretag enligt de förutsättningar som anges i
artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 8 a § lagen
(2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2012:243).

13 § Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild
av en enskild ska på begäran lämnas ut till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1269).

5 kap. Transportstyrelsens tillgång till
brottsbelastningsuppgifter m.m.

Rätt att på begäran få uppgifter

1 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och
förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns
bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter
ur dessa register. Förordning (2009:1370).

1 a § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från
Polismyndigheten enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om
belastningsregister och som inte förmedlas till en utländsk
myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr
1071/2009 ska genast utplånas. Förordning (2014:1269).

Underrättelseskyldighet

2 § Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om
dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen
(1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har
gjort sig skyldig till brott som avses i följande
bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller
någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,

3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av
dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av
dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa
paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa
paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,

8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§
brottsbalken,

9. 13 kap. brottsbalken,

10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1
och 16 §§ brottsbalken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den
upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),

15. skattebrottslagen (1971:69),

16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har
begåtts utomlands,

17. 36 § djurskyddslagen (1988:534),

18. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157)
om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

19. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel,

20. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),

21. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),

22. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),

23. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),

24. lagen (1998:492) om biluthyrning,

25. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

26. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen
(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

27. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket
järnvägslagen (2004:519),

28. 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst
vägtransportarbete,

29. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),

30. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens,

31. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i
internationell vägtrafik i Sverige,

32. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter,

33. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa
vägtransporter inom landet,

34. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521)
om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider
samt färdskrivare vid vägtransporter,

35. yrkestrafikförordningen (2012:237),

36. taxitrafikförordningen (2012:238),

37. förordningen (1998:780) om biluthyrning,

38. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

39. trafikförordningen (1998:1276),

40. fordonsförordningen (2009:211), eller

41. denna förordning.

Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig
till brott mot föreskrifter, förelägganden eller förbud
enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna
under 26 och 30–41 i första stycket. Förordning (2015:74).

3 § Underrättelse om en dom eller ett beslut som får
överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått
besked om att avgörandet har vunnit laga kraft eller
överklagats.

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även i fråga om beslut om
åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller
motsvarande bestämmelse i någon annan författning.
Förordning (2014:1269).

4 § När en underrättelse enligt 2 § lämnas ska även dom,
beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
som tidigare har antecknats i registret och som det ska
lämnas underrättelse om enligt 2 §, tas med i underrättelsen
under fem år från det att domen eller beslutet meddelades
eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har
föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats,
upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta
Transportstyrelsen om det. Förordning (2014:1269).

5 § Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran
som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en
anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1–4 har
omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. Förordning (2009:1370).

6 § När Transportstyrelsen får en underrättelse från
Polismyndigheten enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska
Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter
för personen i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga
2 punkterna 1–3 eller yrkestrafik- och
taxitrafikregistreringen enligt bilaga 3 som behövs för
prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår
av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna
avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort,
traktorkort eller förarbevis,

2. den för vilken

a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt
körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får
utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 §
andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen
(1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut,

d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis
är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt
i Sverige,

4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,

5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av
taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har
beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig
trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt
artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan
prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen
(2012:210),

7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller
någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 §
taxitrafiklagen (2012:211), eller

8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning
eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen
(1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt
första stycket om underrättelsen endast avser brott som
sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som
understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som
uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 2 §.
Förordning (2014:1269).

7 § De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från
Polismyndigheten och som inte behandlas enligt 6 § ska genast
utplånas. Förordning (2014:1269).

6 kap. Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering

1 § I 11 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon
som registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om
tillfällig registrering av fordon finns i 21-28 §§ lagen
(2001:558) om vägtrafikregister och i 15 kap.

2 § Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga
fordonstillverkare, eller

2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade
importörer. Förordning (2007:745).

3 § En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och
vara skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt
Transportstyrelsen föreskriver. Den ska innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet,

2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna
säkert identifieras, samt

3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för
beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap
med en tjänstevikt över två ton, en tung terrängvagn, ett
fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter
bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt
18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom
eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga
förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska
registreras. Förordning (2008:1283).

4 § För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor
om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan
enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts
vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt
godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen
(2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll
innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller
registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter
som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2009:218).

Ursprungskontroll

5 § En ursprungskontroll av ett fordon görs av
Transportstyrelsen efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan
ska vara skriftlig och innehålla

1. uppgifter om ägarens identitet, och

2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna
säkert identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas
som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt
18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom
eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga
förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan
också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska
registreras. Förordning (2008:1283).

6 § Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet
kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering,
chassinummer eller annan märkning för identifiering. Det ska
även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade
uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna
ursprunget samt om bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett
fordon får godkännas vid kontrollen endast om dess ursprung med
säkerhet kan fastställas.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om
fordonet byter ägare innan det registreras.
Förordning (2007:745).

Förutsättningar för registrering

7 § När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första
stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet
registreras. Registrering får dock vägras om

1. fordonet är efterlyst,

2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som
avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade
förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts
vid kontrollen,

3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en
registreringsbesiktning framgår att fordonet är konstruerat
för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet
uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller

4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande
för fordon i små serier och antalet fordon som har
registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till
det maximalt tillåtna antalet.

Om avställning av fordon vid registreringen finns
bestämmelser i 8 kap. 1 §. Förordning (2009:218).

7 a § Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana
fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om
de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller
enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte

1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,

2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av
ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar,
under förutsättning att de särskilt har konstruerats och
tillverkats för detta ändamål, eller

3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande
enligt 3 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av
ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap.
34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och
som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3
kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i
Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna
paragraf. Förordning (2009:218).

7 b § Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig
registrering av fordon enligt 23 § lagen (2001:558) om
vägtrafikregister. Förordning (2009:218).

Hinder för registrering

8 § Ett fordon som har avregistrerats enligt 11 kap. 4 § får
inte registreras på nytt.

Utryckningsfordon

9 § Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som
utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller
registreringsbesiktning enligt 4 kap. fordonsförordningen
(2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse
har betecknats som utryckningsfordon:

1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning
enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat
för transport av sjuka eller skadade och är avsett att
användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en
sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), eller

2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av

a) en statlig brandkår eller en kommunal organisation för
räddningstjänst eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för
att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller
undanröja trafikhinder, eller

b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman
i brådskande tjänsteutövning. Förordning (2014:1269).

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.

10 § Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara
registrerat i en främmande stat.

Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister får användas här utan att vara
registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om
det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller
behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad

1. om den har införts och används av en person som är bosatt
utomlands men som tillfälligt vistas här,

2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon
i brukarens hemland,

3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50
kubikcentimeter, och

4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den
i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.
Förordning (2002:945).

11 § Vid färd med ett registrerat fordon i internationell
vägtrafik i Sverige skall föraren medföra ett
registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv
1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för
fordon, eller ett registreringsbevis som visar

1. registreringsnumret,

2. datum för första registreringen eller fordonets
tillverkningsår,

3. namn och adress beträffande den person som beviset har
utfärdats för,

4. tillverkarens namn eller varumärke,

5. fordonets tillverknings- eller serienummer,

6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för
godstransporter, och

7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell
vägtrafik i Sverige skall dragfordonets förare medföra ett
bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland.
Beviset skall innehålla de uppgifter som anges i första stycket
2-7.

De handlingar som avses i första och andra styckena skall på
begäran överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman
eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna skall vara
angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk
kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna
skall vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.
Förordning (2005:1229).

12 § Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i
Sverige skall vara försett med registreringsskyltar, som visar
fordonets registreringsnummer.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i
Sverige skall baktill vara försett med en skylt som visar
dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade
släpfordon dras av ett dragfordon, skall skylten vara placerad
på det sista släpfordonet. Förordning (2002:945).

13 § Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i
Sverige skall baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i
vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i
Sverige skall baktill vara försett med nationalitetsmärke för
den stat där dragfordonet är registrerad. Detta gäller dock
inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket skall bestå av högst tre latinska
bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms
genom överenskommelser med dessa stater.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon
som används vid sådana förföljanden som avses i 5 och 10 §§
lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska
polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta
förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i
avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges
regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt
samarbete i Öresundsregionen. Förordning (2002:945).

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i
Danmark, Finland eller Norge

14 § I stället för vad som anges i 11 § gäller för motordrivna
fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och
till dem kopplade släpfordon, att fordonens
registreringsskyltar skall godtas som bevis för registreringen.
Dessutom skall godtas

1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och
till personbilar kopplade släpfordon: “inregistreringsattest”,

2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller
registreringsbevis som visar att fordonet får användas i
utlandet eller interimsintyg,

3. för norska fordon: “vognkort”.
Förordning (2002:945).

15 § Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 15 §
andra stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall
följande godtas.

1. För danska fordon: “registreringsattest”.

2. För finska fordon: “provnummerskyltar” tillsammans med intyg
om rätt att använda sådana skyltar.

3. För norska fordon: “prøvekjennemerke” tillsammans med
“vognkort for årsprøvekjennemerke” eller “kjøreseddel for
dagsprøvekjennemerke” i original. Förordning (2002:945).

16 § Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 15 § tredje
stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande
godtas.

1. I Danmark utfärdad tillfällig “inregistreringsattest” och
gränsskylt.
2. I Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och
motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt.

3. I Norge utfärdat “vognkort” och motsvarande skylt för
särskild registrering.

Fordonen skall dessutom vara försedda med hemlandets
nationalitetsmärke. Förordning (2002:945).

Vägtrafikregisteravgift

17 § För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn
och släpvagn som registrerats ska en årlig
vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat
terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift
för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för
en moped klass I, terrängsläp och för ett annat
terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med
skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock
inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen
och därefter avregistreras utan att avställningen upphört.
Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första
gången i samband med att fordonet första gången ställs på.
Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att
fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en
del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat
från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som
skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte
varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte
avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har
tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.
Förordning (2010:1599).

18 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i
vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när
avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i
samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5
kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§
vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas.
Förordning (2010:1599).

18 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i
vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när
avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i
samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5
kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§
vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6–9 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas. Om en sådan
avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för
indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från
allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av
beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.
Förordning (2015:358).

7 kap. Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis

1 § I samband med registreringen av ett fordon ska
Transportstyrelsen tilldela det ett registreringsnummer, som
består av tre bokstäver och tre siffror.

Om ett besiktningsorgan i enlighet med 4 kap. 26 a §
fordonsförordningen (2009:211) har fastställt tidpunkten för
den senaste trafiksäkerhetsprovning då fordonet blev godkänt,
ska registreringsnumrets slutsiffra väljas så att den första
inställelsemånaden enligt 6 kap. 4 § fordonsförordningen
infaller tidigast tolv månader efter
trafiksäkerhetsprovningen.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för
varje registrerat fordon om det av särskilda skäl inte är
obehövligt. Förordning (2011:1132).

2 § Ett registreringsbevis skall innehålla tekniska uppgifter
om fordonet. Det skall även innehålla uppgifter om fordonets
registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod,
samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283).

3 § Ett registreringsbevis skall utfärdas på nytt när någon
uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en
anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt
registreringsbevis skall utfärdas även efter ansökan av
fordonets ägare.

När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det
bevis som tidigare utfärdats.

4 § Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Registreringsskyltar – allmänna bestämmelser

5 § När ett fordon har registrerats skall Transportstyrelsen
tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en
registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I,
traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.
Förordning (2008:1283).

6 § Ett registrerat fordon får brukas endast om det är
försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste
lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska
förses med en provisorisk registreringsskylt.
Förordning (2014:1269).

7 § En registreringsskylt skall placeras såväl framtill som
baktill på en bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och
ett terrängmotorfordon samt baktill på en motorcykel, en moped
klass I och ett släpfordon.

Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på
en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller
baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett
motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.

8 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i
sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last
eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att
avläsa.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används
i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena
skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller
märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid
tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt
tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas
bort.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare
utformningen av skyltar enligt denna förordning.
Förordning (2009:936).

8 a § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för
varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21–23 §§
lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när
fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen,
tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta
inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som
avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har anmälts för
användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

För skyltavgifter tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt.
Förordning (2012:243).

8 a § /Träder i kraft I:2016-01-01/
För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut
för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21–23
§§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när
fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid
registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör
eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För en
taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har
anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen
(2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 8 b § tas
avgiften ut när fordonet har registrerats i
vägtrafikregistret som tävlingsfordon.

Skyldig att betala avgift är den som i vägtrafikregistret är
antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska tas ut. Förordning (2015:358).

/Träder i kraft I:2016-01-01/
Registreringsskyltar för tävlingsfordon

8 b § /Träder i kraft I:2016-01-01/
En registreringsskylt för ett fordon som har
registrerats för användning som tävlingsfordon
(tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende som
Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2015:358).

8 c § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i
8 b § är skyldig att lämna in skyltarna till
Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett
med sådana. Förordning (2015:358).

Registreringsskyltar för taxi

9 § På en registreringsskylt för ett fordon som har anmälts för
användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) och
som inte har undantagits från skyldigheten enligt 5 kap. 1 §
taxitrafikförordningen (2012:238) att ha taxameter ska
bokstaven T anges till höger om registreringsnumret
(taxiskylt). Detta gäller dock inte om fordonet enligt 16 kap.
denna förordning är försett med personliga fordonsskyltar.
Förordning (2012:243).

10 § Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i
9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen
när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.
Förordning (2009:1370).

Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar

11 § Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit,
förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan
användas, får fordonsägaren eller fordonets förare ansöka om
en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller
Polismyndigheten. Förordning (2014:1269).

12 § I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs
hos Polismyndigheten ska denna på begäran lämna ut en
provisorisk registreringsskylt.

Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1269).

13 § Ersättningsskyltar eller provisoriska
registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om
användningsförbud råder för det enligt 18 §
bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om
trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 §
lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.
Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits
om hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och
fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den
lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller
provisoriska skyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om
fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt
nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt
28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen
om trängselskatt, 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen
med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 16 § lagen
om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan
ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar
lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns
något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.
Förordning (2014:1566).

14 § När ett fordons registreringsskyltar i något fall som
avses i 13 § har tagits om hand ska Polismyndigheten anmäla
det till Transportstyrelsen.

Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om
att en ansökan om ersättningsskyltar har gjorts och att
provisoriska skyltar har lämnats ut. Förordning (2014:1269).

15 § Ett fordon som har försetts med provisoriska
registreringsskyltar får brukas med sådana skyltar endast till
dess att ersättningsskyltar har erhållits. Har
ersättningsskyltar erhållits skall dessa så snart som möjligt
placeras på fordonet.

16 § Det som sägs om registreringsskyltar gäller i tillämpliga
delar även ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.

8 kap. Avställning och påställning av fordon

1 § I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren
inte begär något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om

1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap.
3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för
fordonet, eller

2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett
enskilt godkännande. Förordning (2009:218).

2 § I andra fall än som avses i 1 § skall ett fordon ställas av
1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare
till Transportstyrelsen, eller

2. efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 §
bilskrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till
Transportstyrelsen.

En anmälan skall, i fall som avses i första stycket 1, göras
skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom
elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen
föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering
per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.
Förordning (2008:1283).

3 § En anmälan om avställning är inte fullständig förrän
Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod
som framgår av registreringsbeviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens
behörighet styrks genom elektronisk överföring.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan
överföring ska ske. Förordning (2009:936).

4 § Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om
avställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses
fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt av fordonet.

5 § Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas av även
om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

6 § Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om
avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt
13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

7 § Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen
enligt 1 § andra stycket får Transportstyrelsen på den
registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska
upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som
föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra
stycket har lämnats. Förordning (2008:1283).

8 § Om ett fordon skall registreringsbesiktigas får
Transportstyrelsen, om det inte finns något annat hinder mot
påställning, besluta att fordonet skall ställas på under
förutsättning att fordonet godkänns vid en
registreringsbesiktning. Förordning (2008:1283).

9 § I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon
ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets
registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har
ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas
på.

En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i
original eller genom elektronisk överföring på det sätt som
Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom
tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns
bestämmelser i 13 kap.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän
Transportstyrelsen har fått in uppgifter om en gällande
trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon, och
om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.
Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om
anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan
överföring skall ske. Förordning (2008:1283).

10 § Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om
påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses
fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet.

11 § Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas på även
om anmälan inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det skall dock
alltid finnas uppgift om en gällande trafikförsäkring för ett
trafikförsäkringspliktigt fordon.

12 § Tiden för påställningen räknas från och med dagen för
Transportstyrelsens beslut. Förordning (2008:1283).

13 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

14 § Har upphävts genom förordning (2010:2).

15 § Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som
har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse
får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är
giltigt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas
av ett tillfälligt godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 §
fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som
godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma
förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har
tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.
Förordning (2009:218).

16 § Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande
och som är försett med ett typgodkännandemärke samt åtföljt av
ett typintyg, och som har registrerats med stöd av typintyget,
får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är
giltigt. Förordning (2006:911).

17 § Har upphävts genom förordning (2014:1340).

9 kap. Nationalitetsmärke

1 § Ett registrerat fordon, som används utomlands, skall
baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med
registreringsnumret eller kan göra detta svårare att läsa.
Förordning (2013:77).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

6 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

7 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

8 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

9 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

10 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

11 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

12 § Ny beteckning 1 § genom förordning (2013:77).

Miljöklassmärkning

13 § Har upphävts genom förordning (2013:77).

10 kap. Ändrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare

1 § Om ett fordon har bytt ägare skall den registrerade ägaren
och den som förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till
Transportstyrelsen.

Har endast förvärvaren anmält ägarbytet skall den registrerade
ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny
ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har
anmält ägarbytet skall förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle
att yttra sig innan en ny ägare får registreras.
Lag (2008:1283).

2 § Den nye ägaren skall registreras från och med den dag som
anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till
Transportstyrelsen inom tio dagar från angiven dag för
ägarbytet skall den nya ägaren registreras först från och med
den dag anmälan kom in. Förordning (2008:1283).

3 § En anmälan om att en ny ägare skall registreras för ett
fordon skall, i andra fall än när anmälan sker enligt 13 kap.,
göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original om
inte annat är föreskrivet. Anmälan skall innehålla

1. den registrerade ägarens namn,

2. identitetsuppgifter för den som skall registreras som ägare,

3. fordonets registreringsnummer,

4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta
skall kunna identifieras, och

5. uppgift om dag för ägarbytet.

För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses
i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
skall det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig
uppgift om användningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från
kravet i första stycket om att en anmälan om ägarbyte skall
ske på ett registreringsbevis i original.
Förordning (2008:1283).

4 § I följande fall får en ny ägare till ett fordon
registreras utan att en anmälan enligt 1 § kommit in till
Transportstyrelsen:

1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon
annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till
fordonet,

2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om
näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,

3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och
säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt
konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

4. om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet
enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller

5. om det annars finns någon särskild anledning till det.

I fall som avses i första stycket får den nye ägaren
registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.
Förordning (2010:1859).

5 § Om ett utryckningsfordon överlåts skall det stå kvar i
vägtrafikregistret som ett sådant fordon endast om
förutsättningarna i 6 kap. 9 § är uppfyllda.

6 § Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik
enligt taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet
innebär att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som
avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nya ägaren registreras
först när det finns en uppgift i registret om att
registreringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in
till Transportstyrelsen. Förordning (2012:243).

6 a § Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte
om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.
Förordning (2008:1283).

Kreditköp och leasing

7 § I en anmälan om ägarbyte skall det i förekommande fall
anges att en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har
överlåtit fordonet genom kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt eller att han eller hon upplåtit fordonet med
nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det
förstnämnda fallet skall uppgift lämnas om slutdatum för den
förbehållna återtaganderätten.

8 § Om ett fordon på det sätt som sägs i 7 § har förvärvats
genom ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om
det innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett
år, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att
återta fordonet respektive den som enligt registret har
upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet att yttra sig över en
anmälan om ägarbyte.

Har återtaganderätt förbehållits skall yttrandet avse uppgiften
om att denna rätt förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt
upplåtits som sägs i första stycket skall yttrandet avse en
registrering av ny ägare till fordonet.

9 § Om ett förbehåll om återtaganderätt upphört eller om
slutdatum ändrats skall den som enligt registret har
förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla
ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om
återtaganderätt överlåtits. I det senare fallet skall
identitetsuppgifter lämnas om den som förvärvat förbehållet om
återtaganderätt.

Begär kreditköparen att uppgiften om att fordonet omfattas av
ett förbehåll om återtaganderätt tas bort, skall den som enligt
registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges
möjlighet att yttra sig över begäran. Förordning (2008:1283).

10 § Har den som enligt registret har förbehållit sig rätt att
återta fordonet motsatt sig att en uppgift om kreditköp med
förbehåll om återtaganderätt tas bort skall uppgiften stå kvar.
Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om
minst ett år får inte någon ny ägare registreras om inte den
som upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet
registreras.

Registrering av förmyndare

10 a § Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat
ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen
(2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en
förmyndare för honom eller henne, skall anmälan innehålla
underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en
förmyndare, skall anmälan också innehålla uppgift om vilken
förmyndare som skall registreras.

Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första
stycket, skall ägarbyte inte registreras.
Förordning (2006:1065).

Namn och adress

11 § Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är
folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt
identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller
adress i landet skall han eller hon inom en vecka efter
ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283).

Fordons användning

12 § Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen
av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen
skriftligen anmäla det nya användningssättet till
Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses
ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om

1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till
kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen
(2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges
i punkt 1 men inte längre avses bli använt så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till
Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (2012:237),
taxitrafikförordningen (2012:238) eller förordningen (1998:780)
om biluthyrning. Förordning (2012:243).

13 § Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra
användningen av fordonet ska han eller hon före ändringen
skriftligen anmäla det nya användningssättet till
Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen
avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan

1. en traktor klass II används så att den ska anses som en
traktor klass I,

2. en traktor klass I används så att den ska anses som en
traktor klass II,

3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så
att det ska beskattas enligt skatteklass I,

4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som
beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre
ska beskattas i den klassen,

5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används
så att fordonsskatt ska betalas,

6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så
att den hör till skatteklass II,

7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap
eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt
över tre ton ska dras uteslutande av ett motorfordon som inte
kan drivas med dieselolja,

8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift
för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som
uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är
undantaget från avgift, används för annat ändamål,

9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen
om vägavgift för vissa tunga fordon ska betalas används så att
det ska vara undantaget från avgiften,

10. en traktor klass II används högst 15 dagar som en traktor
klass I, eller

11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används
högst 15 dagar som skatteklass I. Förordning (2012:176).

11 kap. Avregistrering av fordon

1 § Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt
13 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan
som den registrerade ägaren gör till Transportstyrelsen på
fordonets registreringsbevis i original om

1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon
annan åtgärd har vidtagits, som gör det sannolikt att
fordonet inte längre kommer att användas i trafik,

2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras
till ett registreringspliktigt fordonsslag,

3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret
enligt militärtrafikförordningen (2009:212),

4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första
stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beviljats
för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet
på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller

5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har
anträffats inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte
finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund
av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om
ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen
(2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om
avregistrering.

Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av
sådana intyg är godkänd av en behörig myndighet inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska godtas som
underlag för anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka
handlingar och uppgifter som, utöver det som anges i andra
och tredje styckena, ska bifogas anmälan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från
kravet i första stycket om att en anmälan om avregistrering
ska ske på ett registreringsbevis i original.
Förordning (2009:218).

2 § En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig
om inte något av följande har kommit in till
Transportstyrelsen:

1. fordonets registreringsskyltar,

2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen
(2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har
tagits om hand för skrotning, eller

3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts
eller förkommit på annat sätt. Förordning (2008:1283).

3 § Ett fordon får även utan att någon anmälan enligt 1 och
2 §§ har gjorts avregistreras om Transportstyrelsen

1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har
inträffat, eller

2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns
i behåll eller kommer att användas i trafik.
Förordning (2008:1283).

4 § Ett fordon som har registrerats med stöd av ett intyg om
överensstämmelse av det slag som avses i 8 kap. 15 § och som
inte har ställts på första gången inom tolv månader från det
att intyget för fordonet blev ogiltigt genom gällande
bestämmelser i ett särdirektiv, skall avregistreras utan att
någon anmälan har gjorts. Detsamma gäller ett fordon som har
registrerats med stöd av ett typintyg av det slag som avses i 8
kap. 16 § och som inte har ställts på första gången inom tolv
månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt på
grund av ändrade bestämmelser om fordonets beskaffenhet och
utrustning. Förordning (2006:911).

5 § Ett fordon avregistreras från och med den dag en
fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till
Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 §
gäller avregistreringen från och med den dag beslutet
meddelades.

Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon
avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har
registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Ett sådant intyg skall ha kommit in till
Transportstyrelsen inom två månader från registreringen.
Förordning (2008:1283).

12 kap. Underrättelser om fordon

1 § Transportstyrelsen skall underrätta fordonsägaren om

1. det finns något hinder mot att bruka ett fordon när skatt
påförs för detta,

2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett
förhållande som innebär att ett fordon inte får brukas,

3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas
i fråga om ett avställt fordon,

4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i
fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i
registret inte får brukas,

5. ett fordon har avregistrerats.

När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har
avregistrerats skall fordonsägaren i förekommande fall erinras
om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar
eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit.
Förordning (2008:1283).

2 § När ett fordon registreras ska Transportstyrelsen underrätta

1. Försvarsmakten om registreringen, och

2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och
fordonets registreringsnummer. Förordning (2008:1283).

3 § Om en uppgift i vägtrafikregistret för ett fordon som ingår
i totalförsvarets fordonsregister ändras, skall
Transportstyrelsen underrätta Försvarsmakten om ändringen.
Förordning (2008:1283).

4 § Om en uppgift om en trafikförsäkring vid något annat
tillfälle än registrering lämnas av någon annan än en
försäkringsanstalt, skall Transportstyrelsen underrätta
vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset
avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift
skall också lämnas om att ett fordon omfattas av
trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

Om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om gällande
trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat
och inte är avställt, skall Transportstyrelsen underrätta
Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Förordning (2008:1283).

5 § En försäkringsanstalt skall underrätta Transportstyrelsen
om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat
fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens.
Underrättelsen skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom
tio dagar från det att försäkringen tecknades.
Förordning (2008:1283).

6 § Skatteverket skall underrätta Transportstyrelsen om de
ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller
beskattningsdatabasen som är av betydelse för
vägtrafikregistreringen. Förordning (2008:1283).

7 § Har upphävts genom förordning (2009:218).

8 § Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),
hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4
kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta
och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.
Förordning (2009:218).

9 § I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för
beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall
föras in i vägtrafikregistret svarar Utrikesdepartementet för
att Transportstyrelsen underrättas om en sådan uppgift.
Förordning (2008:1283).

13 kap. Direktanmälan om fordon

1 § Efter särskilt medgivande av Transportstyrelsen får
följande uppgifter för registrering i vägtrafikregistret
lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt
som Transportstyrelsen föreskriver eller genom
tonvalssignalering per telefon (direktanmälan):

1. ägarbyte,

2. avregistrering,

3. avställning,

4. påställning,

5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,

6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,

7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i
uthyrningsrörelse,

8. trafikförsäkring,

9. godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,

10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 §
bilskrotningsförordningen (2007:186), och

11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 §
bilskrotningsförordningen (2007:186). Förordning (2008:1283).

2 § Medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt
och till den som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon
och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett
tillförlitligt sätt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte
längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning
att återta det.

3 § Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon
som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon
som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en
försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.

Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om
ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på
fordonet oavsett om han eller hon inte är att anse som
registrerad ägare till fordonet.

Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon
som inte har fyllt 18 år. Förordning (2006:1065).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

5 § Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften
fördes in i vägtrafikregistret.

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § om bevis om påställning gäller
inte när en anmälan om påställning görs genom en direktanmälan
som är skriftlig och överförs elektroniskt.

6 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

7 § Något nytt registreringsbevis utfärdas inte efter en
direktanmälan, om den nya uppgiften har betydelse endast för
uppgiftslämnaren.

14 kap. Saluvagnslicens

Ansökan

1 § En ansökan om saluvagnslicens skall vara skriftlig och på
det sätt Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla
uppgifter om rörelsens firma och omfattning och de förhållanden
under vilka rörelsen bedrivs. Förordning (2008:1283).

2 § Ett bevis om trafikförsäkring, som avser samtliga
motordrivna fordon som skall användas med saluvagnsskylt, skall
ges in tillsammans med ansökan, om det inte av
vägtrafikregistret framgår att det finns gällande
trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

3 § Ett fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens skall
vara försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt skall vara
placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I
eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett
motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon
skall fordonet genast förses även med denna skylt.

4 § Saluvagnsskyltar tillhandahålls av Transportstyrelsen.

Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit kan
innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen
få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på
den tidigare skylten. Förordning (2008:1283).

5 § En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst
kalenderår får användas även efter det årets utgång, så länge
saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen betalar
vägtrafikregisteravgift enligt 9 § samt betalar saluvagnsskatt
och håller fordonen trafikförsäkrade. Förordning (2010:1599).

6 § Bestämmelserna i 7 kap. 6 och 8 §§ gäller i tillämpliga
delar för saluvagnsskyltar.

Om rätt för en polisman att i vissa fall ta om hand en
saluvagnsskylt finns bestämmelser i 17 kap. 5 §.

7 § Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att
använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning,
skall en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till
Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit
skall detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1283).

Underrättelseskyldighet

8 § Om en myndighet finner anledning anta att en
saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om
saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att
återkalla en sådan licens, skall detta anmälas till
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Avgifter

9 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en
saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift.
En sådan avgift ska därefter årligen under december månad för
det följande året betalas för varje fordon som är anmält att
samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §,
4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap.
2-4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska tas ut om saluvagnskatt inte ska betalas.
Förordning (2010:1599).

9 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en
saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift.
En sådan avgift ska därefter årligen under december månad för
det följande året betalas för varje fordon som är anmält att
samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap.
2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och
8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska tas ut om saluvagnskatt inte ska betalas. Om en sådan
avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för
indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran
som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från
allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i
indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av
beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.
Förordning (2015:358).

15 kap. Tillfällig registrering

Ansökan

1 § En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen
av fordonets ägare eller, i fall som avses i 23 § 1-3 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister, av den som avser att förvärva
fordonet. Den ska innehålla

1. uppgifter om sökandens identitet, och

2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna
säkert identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för
trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte av
vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande
trafikförsäkring för fordonet. Förordning (2007:745).

2 § Till ansökan skall de handlingar och uppgifter som
Transportstyrelsen föreskriver bifogas.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt
18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om
vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom
eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av samtliga
förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall
ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall
registreras. Förordning (2008:1283).

3 § Fordon som avses i 23 § 1-3 lagen (2001:558) om
vägtrafikregister skall föras ut ur landet inom den tid som den
tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är
fråga om ett fordon som utgör en icke-gemenskapsvara enligt
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen skall det anmälas
till förtullning.

Följder av registreringen

4 § När en tillfällig registrering har meddelats skall
Transportstyrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar
(interimsskyltar). Ett fordon som brukas med stöd av en
tillfällig registrering skall vara försett med sådana skyltar.

Bestämmelserna i 7 kap. 6-8 §§ gäller i tillämpliga delar för
interimsskyltar. En interimsskylt får dock inte vara
provisorisk. Förordning (2008:1283).

5 § Transportstyrelsen skall underrätta den försäkringsanstalt
där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen.
Förordning (2008:1283).

6 § Om ett fordon brukas med stöd av en tillfällig registrering
skall beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid
färd och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en
bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering

7 § Fordon som har förts in till Sverige för att
stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan
enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll
enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering
meddelas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får
tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller
om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter
om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning
för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en
kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett
användningsförbud för fordonet enligt 18 § bilskrotningslagen
(1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6
kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller
14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.
Förordning (2014:1566).

Underrättelseskyldighet

8 § Om en myndighet finner anledning anta att förutsättningarna
för tillfällig registrering inte är uppfyllda, skall detta
anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

16 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

1 § Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt
skall fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon.
Förordning (2004:728).

2 § Sammansättningen av tecken på skyltar för
beskickningsfordon bestäms av Utrikesdepartementet med hänsyn
till det berörda landet och den ställning som ägaren eller
brukaren av fordonet har. Om dessa förhållanden ändras, skall
fordonet tilldelas nya skyltar.

3 § Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av
skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa
tillhandahålls. Förordning (2009:936).

4 § Om skatteplikt inträder för fordonet, ska
Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för
fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar har lämnats
ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska
registreringsskyltar. Under den tiden får fordonet brukas med
dessa skyltar. Förordning (2014:1269).

5 § Bestämmelserna i 7 kap. 6-8 §§ gäller i tillämpliga delar i
fråga om skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar

6 § Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild
teckenkombination.

7 § Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett
registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av
Transportstyrelsen för ett pris som Trafikverket bestämmer.
Förordning (2010:146).

8 § Transportstyrelsen tillhandahåller personliga
fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket
fordon skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya
personliga fordonsskyltar. Förordning (2009:936).

9 § Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till
Transportstyrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs
av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver
Transportstyrelsen hur de får användas.

Användningsrätten gäller i tio år med möjlighet till
förlängning med perioder om fem eller tio år. Om det föreligger
särskilda skäl får Transportstyrelsen i enskilt fall medge att
rätten till en personlig skylt får överlåtas på någon annan.
Förordning (2008:1283).

10 § Bestämmelserna i 7 kap. 6-8 §§ gäller i tillämpliga delar
i fråga om personliga fordonsskyltar.

17 kap. Straffbestämmelser m.m.

Ansvar

1 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet brukar ett fordon i strid med

1. 6 kap. 10, 12 eller 13 §,

2. 7 kap. 6 §, 8 § första eller tredje stycket, 15 §, 16 §
jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

3. 14 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 7
kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

4. 15 kap. 4 § första eller andra stycket jämförd med 7 kap.
6 § eller 8 § första eller tredje stycket, eller

5. 16 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 §
första eller tredje stycket.

Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som
skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra
att fordonet brukades.

Den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid
eller för en bestämd tid som understiger ett år och har
befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar
någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens
ställe enligt andra stycket. Förordning (2002:945).

2 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot

1. 6 kap. 11 §,

2. 7 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,

3. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,

4. 14 kap. 7 §, eller

5. 5 § tredje stycket andra meningen.

Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken
som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning.
Förordning (2010:2).

3 § Till böter döms en innehavare av saluvagnslicens som
uppsåtligen eller av oaktsamhet låter någon annan obehörigen
bruka en saluvagnsskylt.

4 § Till böter döms den som vid en ansökan eller en anmälan
enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar
en oriktig uppgift, om det inte föreskrivs straff för gärningen
i brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar

5 § En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman eller
bilinspektör, om skylten används i strid med bestämmelserna i
denna förordning.

När en sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen
underrättas.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om
fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till
närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid
färd med fordonet i ett sådant fall ska ett bevis om
medgivandet medföras. Förordning (2015:36).

18 kap. Prövningsförfarandet

Prövningsmyndigheter

1 § Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som
anges i 2 och 3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande
enligt 20 kap. gäller det som sägs där.
Förordning (2009:1370).

2 § Transportstyrelsen prövar frågor som avses i 6-16 kap., om inte
något annat framgår av bestämmelserna.
Förordning (2008:1283).

3 § Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av förordningen ska föra in uppgifter i
vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning
av handläggningen. Förordning (2009:1370).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

5 § Beslut får fattas genom automatiserad behandling av
uppgifter i vägtrafikregistret.

Omprövning av beslut

6 § Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut
som avses i 5 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in
till beslutsmyndigheten inom ett år från dagen för beslutet.
Ett beslut som avses i 5 § får också omprövas på initiativ av
beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för beslutet.

Första stycket gäller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7
kap. 8 a § och 8 kap. 17 § och som tas ut i samband med
fordonsskatt samt avgifter som avses i 14 kap. 9 § och som tas
ut i samband med saluvagnsskatt. Förordning (2010:1599).

7 § En begäran om omprövning skall göras skriftligen.

Inhibition

8 § Ett beslut gäller omedelbart, om inte något annat
förordnats. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som
skall omprövas tills vidare inte skall gälla (inhibition).

19 kap. Överklagande

1 § I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns
bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna
förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:

1. utformningen av registreringsskyltar som ska
tillhandahållas för ett visst fordon,

2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska
registreringsskyltar,

3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,

4. utformningen av personliga fordonsskyltar,

5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild
teckenkombination för personliga fordonsskyltar,

6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap., och

7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.

Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan
det har omprövats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett
sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en
begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.
Förordning (2014:1269).

2 § Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 2 § får
överklagas hos regeringen. Förordning (2009:218).

20 kap. Bemyndiganden m.m.

1 § Transportstyrelsen får meddela

1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6
kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 14 kap. 9 §,

2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar,
provisoriska registreringsskyltar och särskilda
fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen,

3. föreskrifter om verkställighet av lagen om
vägtrafikregister, denna förordning, artikel 16–18 i
förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14 i
förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i
förordning (EG) nr 1073/2009, och

4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som
regleras i denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av
första stycket ska styrelsen höra

1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens
verksamhet, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,

2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,

3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av
fordon som förs över från det militära fordonsregistret till
vägtrafikregistret, och

4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för
skyltar för beskickningsfordon. Förordning (2015:74).

2 § Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från
plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av
fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ett undantag
får förenas med villkor. Förordning (2008:1283).

3 § Undantag som avses i 2 § får meddelas endast om det finns
särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Om ett fordons skatteplikt påverkas krävs synnerliga skäl för
undantag. I sådana fall skall beslutet fattas efter samråd med
Skatteverket.

Om en fråga om undantag är av principiell betydelse eller om
det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med
yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas
till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1283).

3 a § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om
undantag från bestämmelserna i 6 kap. 7 a § samt 8 kap. 15
och 16 §§ för typgodkända fordon i slutserier.
Förordning (2009:218).

3 b § I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns
bestämmelser om att Transportstyrelsen får besluta att vissa
fordon inte får registreras. Förordning (2009:218).

3 c § Om det finns synnerliga skäl, får Transportstyrelsen
tilldela ett fordon ett annat registreringsnummer än det som
tilldelats i samband med registreringen av fordonet.
Förordning (2012:176).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att bestämmelserna i denna
förordning om registrerade importörer ska gälla även andra
som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om den som
importerar fordon från en stat som inte är medlem i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana
ärenden efter samråd med Tullverket.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i
ett enskilt fall besluta att

1. bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga
fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar
ett typgodkännande för fordon, eller

2. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 6 kap.
9 § får antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret.

Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller
beslutas i ett enskilt fall endast om det finns särskilda
skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om
anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst eller
direktanmälan och meddela de villkor härom som behövs.
Förordning (2009:218).

4 a § Transportstyrelsen får återkalla ett medgivande som har
lämnats enligt 20 kap. 4 § första stycket eller andra stycket
1 om

1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har
bedrivits under de senaste tolv månaderna,

2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om
ansökan om registrering av fordon, eller

3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig
olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att
återkalla medgivandet. Förordning (2005:1283).

5 § Skatteverket får efter överenskommelse med
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om anmälan enligt 6
kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 § andra stycket och 10
kap. 13 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av
vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.
Förordning (2010:1599).

6 § Försvarsmakten får föreskriva begränsningar av
Transportstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 12 kap. 2 § 1.
Förordning (2008:1283).

7 § Säkerhetspolisen får, efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) och Polismyndigheten, i enskilda fall
medge undantag från bestämmelserna i 16 kap. 1 §, om det
finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art.
Förordning (2014:1269).

8 § Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av
saluvagnsskyltar enligt 17 kap. 5 §. Förordning (2014:1269).

9 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer
på Sverige enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om
utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens
samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från
lätta fordon. Förordning (2012:176).

9 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer
på Sverige enligt

1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya
personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för
att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, och

2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i
unionens samordnade strategi för att minska
koldioxidutsläppen från lätta fordon. Förordning (2015:358).

10 § Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell
överenskommelse som berör frågor om utbyte av information på
elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.
Förordning (2008:1283).

1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har
inträffat, eller

2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns
i behåll eller kommer att användas i trafik.
Förordning (2008:1283).

Övergångsbestämmelser

2001:650

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Genom
förordningen upphävs

a) förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister,

b) förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon,

c) förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar, och

d) förordningen (1988:1108) om direktregistrering i
bilregistret.

2. Undantag för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en
viss grupp av fordon som har meddelats med stöd av 86 §
bilregisterkungörelsen (1972:599) gäller i enlighet med sin
lydelse.

3. För en registreringsskylt som har utfärdats enligt
förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon eller
enligt förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar
gäller de upphävda förordningarna.

4. Har upphävts genom förordning (2009:936).

5. För uppgifter i vägtrafikregistret om att registerblad
framställts skall vad som angetts om gallring i
övergångsbestämmelserna punkten 2 till förordningen (1999:992)
om ändring i körkortsförordningen (1998:980) fortsätta att
gälla.

6. Om det i en författning som har beslutats av Vägverket eller
Trafiksäkerhetsverket hänvisas till en föreskrift som har
ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i
stället den nya föreskriften.

2002:945

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003, då
förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i
Sverige skall upphöra att gälla.

2. För fordon som har registrerats före ikraftträdandet gäller
8 kap. 15 § i sin äldre lydelse.

2005:1229

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser om registrering av föregående ägare
gäller fortfarande vid ägarbyten som skett före
ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 18 kap. 6 § i sin nya lydelse tillämpas på
beslut som har meddelats efter ikraftträdandet.

2007:192

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

2. Vid tillämpning av 11 kap. 1 och 2 §§ jämställs med
skrotningsintyg ett skrotningsintyg som utfärdats före den 1
juni 2007 enligt äldre föreskrifter.

2007:745

1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2008.
2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2008:306

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

2. I fråga om gallring av uppgifter gäller äldre bestämmelser
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

2009:218

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om
6 kap. 7 a § och i övrigt den 29 april 2009.

2010:1859

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2011:1461

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgift om
F-skattsedel som har utfärdats med stöd av
skattebetalningslagen (1997:483).

2012:6

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

2. För uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos
Trafikverket och uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov
hos annan än Trafikverket i ärenden om registrering som
inletts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
2012:7

1. Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

2. För uppgifter om begäran och beslut om förhandsbesked,
beslut om förarbevis för moped klass I, beslut om förarbevis
för terrängskoter, ansökan om utbyte av förarbevis som
utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped
klass I och terrängskoter samt giltighetstid för bevis om
körkort och förarbevis i ärenden om registrering som inletts
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

2012:243

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 4 kap.
12 a § och 5 kap. 1 a § samt i övrigt den 1 juni 2012.

2014:450

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014, men
tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har
beslutats före ikraftträdandet.

Bilaga 1

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen
följande uppgifter föras in.

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och
utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel

EG-typgodkännande

– intyg nr

– utfärdandedatum

– variant

– version

– informationsdokument nr

Fabrikat /typ

Färg

Identifieringsmärkning

– chassinummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer samt beteckning på skylt för
beskickningsfordon respektive personlig skylt

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Årsmodell

Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för
EG-typgodkända fordon.

2. Ägaruppgifter

Nuvarande och föregående ägare

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon
inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person; adress i landet

Hemortsförsamling

Hemortskommun

Hemortslän

Antal ägare

3. Allmänna uppgifter

Avgifter

– vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa
tunga fordon

– övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447)
om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa
skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för
föreläggandet

Försäkring

– företag

– datum för tecknande

– försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras
av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning
till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning
eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 20
kap. 4 § denna förordning har meddelat föreskrifter om eller
i ett enskilt fall beslutat att förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om
minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

– datum för registrering i Sverige

– datum för första registrering av importerat fordon oavsett
första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt

– ersättningsskylt

– stulen skylt

– omhändertagen skylt

Skatter

– fordonsskatt

– saluvagnsskatt

– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom
landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande
inspektion

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen
utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Län där besiktningen utförts

Bedömningskod för respektive brist

Chassinummer vid underkänd registreringsbesiktning

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för
föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke
slutförd besiktning

Resultat av mopedbesiktning

Lämplighetsbesiktning

– användning

– godkännande

Myndighetskod

Mätvärden

– bromskraftsvärde

– retardationsvärde

– avgasvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning

I fråga om sådana ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap.
17 § fordonsförordningen (2009:211) antecknas följande
uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

Adress i landet. Om sådan adress saknas får en adress i ett
annat land anges.

5. Uppgifter om saluvagnslicens

I fråga om licensen antecknas följande uppgifter.

Fordonsslag som licensen avser

Registreringsnummer

Datum för beviljande av licensen

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum

I fråga om innehavaren antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon
inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person; adress i landet

Hemortsförsamling

Hemortskommun

Hemortslän

6. Uppgifter om tillfällig registrering

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller
inte)

Tidigare utländskt registreringsnummer

Land varifrån fordonet kommer

Typ av tillfällig registrering

Tillfälligt registreringsnummer

Chassinummer eller annan identifieringsmärkning

Fabrikat/typ

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon
inte är folkbokförd, annan adress i landet. Om personen inte
har sitt egentliga hemvist i Sverige får en adress i annat land
anges.

För juridisk person; adress i landet

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Efterlysning

Försäkring

– bolag

– datum för tecknande

– försäkring saknas

Registreringsbevis

Datum för registrering

Giltighetstid

Registreringsskylt

– ersättningsskylt

– stulen skylt

– omhändertagen skylt

7. Ursprungskontroll

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för
motorcykel och moped) eller annan identitetsmärkning

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första
ibruktagandedatum)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt/tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

E-postadress

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon
inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll

– underkänd

– avvisad

– orsak till icke godkänd ursprungskontroll

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer

8. Ackrediterade besiktningsorgan

Namn eller firma

Personnummer eller organisationsnummer

Datum för ackrediteringen

Län som ackrediteringen avser

Besiktningsstationer

Fordonskategorier som ackrediteringen avser

Adress i landet

Förändringar eller återkallelser av ackrediteringen

9. Uppgifter om besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av
Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen
(2002:574).

10. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen
av frågor om fordonsregistrering
Förordning (2014:450).

Bilaga 2

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen
följande uppgifter föras in.

Uppgifter Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, Identitetsuppgifter får föras
personnummer eller in utan samband med annan
samordningsnummer och registrering om det behövs för
folkbokföringsadress att underlätta handläggningen
för den som avses med av körkortsärenden eller
registreringen, eller, ärenden om förarbevis
om han eller hon inte
är folkbokförd, annan
adress i landet.

2. Körkortsuppgifter

Ansökan om körkortstillstånd Uppgift om ansökan ska gallras
och beslut med anledning av när beslut meddelats
ansökan
Uppgift om beslut ska gallras
fem år efter beslutet. Om
ingripande skett mot meddelat
körkortstillstånd, ska
tillståndet gallras när
ingripandet gallras

Ansökan om godkännande av Uppgift om ansökan ska gallras
handledare och beslut med när beslut meddelats
anledning av ansökan

Har ett godkännande som
handledare upphört att gälla
enligt 4 kap. 8 § körkortslagen
(1998:488) ska uppgiften
gallras fem år efter det att
godkännandet upphörde att gälla

Uppgift om genomförd Uppgiften ska gallras fem år
introduktionsutbildning efter det att utbildningen
genomfördes

Körkortsbehörighet Uppgiften ska gallras när
körkortet förnyats enligt 3 kap.
14 § körkortslagen (1998:488)
och giltighetstiden för
körkortet löpt ut. Uppgifterna
ska inte gallras om någon annan
uppgift än giltighetstid för
körkort har ändrats

Beslut om traktorkort Uppgiften ska gallras när nytt
beslut om traktorkort meddelats,
men inte om någon uppgift i
traktorkortet har ändrats

Behörighet för förarbevis Uppgiften ska gallras när
enligt körkortslagen (1998:488) förarbeviset förnyats enligt 3
kap. 14 § och 21 § 5
körkortslagen (1998:488) och
giltighetstiden för förarbeviset
löpt ut. Uppgiften ska inte
gallras om någon annan uppgift
än giltighetstid för
förarbeviset har ändrats

Dag för utfärdande av Uppgiften ska gallras när
körkort uppgift om körkort gallras

Dag för utfärdande av Uppgiften ska gallras när
förarbevis uppgift om förarbevis gallras

Giltighetstid för körkort Uppgiften ska gallras när
och förarbevis uppgift om körkort eller
förarbevis gallras

Prövotid Uppgiften ska gallras när
uppgift om körkort gallras

Villkor och begränsningar Uppgiften ska gallras när
för körkort, uppgift om körkort,
körkortstillstånd eller körkortstillstånd eller
traktorkort traktorkort gallras

Dag då giltighetstid för Uppgiften ska gallras när
körkortsbehörighet enligt uppgift om körkort gallras
3 kap. 12 § körkortslagen
(1998:488) går ut

Ansökan med anledning av Uppgift om beslut ska
förlängning av giltighet gallras när uppgift om
för körkortsbehörighet körkort gallras
enligt 3 kap. 12 §
körkortslagen (1998:488)
och beslut med anledning
av sådan ansökan

Föreläggande enligt 3 kap. Uppgifterna ska gallras när
18 § körkortsförordningen körkortet eller förarbeviset
(1998:980) att ansöka om förnyats
förnyelse av körkortet
eller förarbeviset och
delgivning av sådant
föreläggande

Föreläggande enligt 3 kap. Uppgifterna ska gallras när
18 a § körkortsförordningen körkortet förnyats
(1998:980) att visa att
förutsättningar för att
förnya körkortet finns och
delgivning av sådant
föreläggande

Beslut med anledning av
ansökan om förnyelse

Ogiltighet av körkort enligt
3 kap. 13 § första stycket
1, 2, 4, 5 och 7 samt andra
stycket körkortslagen
(1998:488)

Ogiltighet av förarbevis
enligt 3 kap. 21 § 4 och
3 kap. 13 § första stycket
1, 2 och 7 samt andra
stycket körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om innehav av Uppgiften ska gallras fem år
utländskt körkort, den stat efter registreringen om inte
som har utfärdat körkortet, ingripande gjorts mot det
utfärdandedag och utländska körkortet, körkortet
körkortsnummer eller bytts ut eller beslut fattats
motsvarande om handledare

Ansökan om utbyte av ett Uppgiften om ansökan ska
utländskt körkort mot ett gallras när ärendet avgjorts
svenskt eller om ersättande
av ett utländskt körkort Beslut om att utbyte eller
med ett svenskt och beslut ersättande inte medgetts ska
som rör en sådan ansökan gallras fem år efter beslutet

Körkortsingripande övervägs Uppgiften ska gallras när ´
ärendet är slutligt avgjort

Beslut med anledning av Uppgifterna ska gallras fem år
övervägande om efter beslutet. Om det vid
körkortsingripande och denna tidpunkt finns ett beslut
delgivning av sådant beslut som avser körkortstillståndet
i visst fall och som inte är gallrat, ska en
gallring av uppgifterna i
stället ske, när beslutet om
körkortstillståndet gallras

Giltighetstid för beslut om
interimistiskt
körkortsingripande

Spärrtid

Villkorstid för innehav av
körkort med villkor om
alkolås enligt 5 kap. 17 §
körkortslagen (1998:488)

Uppgift om medgivande enligt Uppgifterna ska gallras när
2 kap. 11 § körkortslagen giltighetstiden för medgivandet
(1998:488) har gått ut

Uppgift om omhändertagande
enligt 5 kap. 7 §
körkortslagen (1998:488)
och delgivning av sådant
beslut

Överlämnande av Uppgiften ska gallras när
behörighetshandling uppgift om behörighetshandling
gallras

Förlust av Uppgifterna ska gallras när
behörighetshandling uppgift om behörighetshandling
gallras

Krav på personutredning,
prövotid, läkarintyg,
körkortstillstånd eller
förarprov

Uppgift om att beslut om
körkortsingripande
överklagats

Ansökan om undantag och
beslut med anledning av
ansökan

Ansökan om innehav av Uppgiften om ansökan ska gallras
körkort med villkor om när ärendet slutligt avgjorts
alkolås och beslut med
anledning av sådan ansökan Avslagsbeslut ska gallras fem år
efter beslutet

Innehav av intyg om
förarutbildning för
transport av farligt gods
enligt lagen (2006:263) om
transport av farligt gods
och uppgifter som rör ett
sådant intyg

Innehav av bevis om
yrkeskompetens enligt 10 §
förordningen (1993:184) om
kör- och vilotider samt
färdskrivare, 7 §
förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid
vissa internationella
vägtransporter eller 3 kap.
2 § förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m.

Innehav av ett certifikat
som avses i 4 kap. 1 eller
3 § eller 6 kap. 19 §
luftfartslagen (2010:500)
eller av elevtillstånd som
avses i 4 kap. 4 § samma
lag eller ett utländskt
certifikat som godkänts i
Sverige med stöd av 4 kap.
27 § samma lag

3. Belastningsuppgifter

Anmälan enligt 7 kap. 9 § Uppgiften ska gallras tre år
första stycket 3 efter det att anmälan fördes in
körkortsförordningen i registret
(1998:980)

Anmälan enligt 10 kap. 2 § Uppgiften ska gallras fem år
körkortslagen (1998:488) efter det att anmälan fördes in
i registret

Återkallelsegrund Uppgiften ska gallras när
ingripandeuppgiften gallras

4. Förarprovsuppgifter

Uppgift om genomfört Uppgiften ska gallras fem år
kunskaps- eller körprov efter det att provet genomfördes
enligt 3 kap. 4 § eller
2 kap. 7 a § körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om genomfört Uppgiften ska gallras fem år
kunskapsprov enligt 3 kap. efter det att provet genomfördes
20 § körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om bokning av Uppgiften ska gallras fem år
kunskaps- eller körprov efter det att provet genomfördes
enligt 3 kap. 4 § eller 2
kap. 7 a § körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om förarprövare Uppgiften ska gallras fem år
som kunskaps- eller efter det att provet genomfördes
körprov enligt 3 kap. 4 §
eller 2 kap. 7 a §
körkortslagen (1998:488)
avlagts inför

Uppgift om genomförd Uppgiften ska gallras fem år
riskutbildning efter det att utbildningen
genomfördes

Uppgiften ska inte gallras för
den som genomgått riskutbildning
för motorcykel och har fått
behörigheten A1 eller A2 men
inte behörigheten A. Uppgiften
ska dock gallras om behörigheten
A1 eller A2 har återkallats och
nytt förarprov krävs för att
återfå behörigheten

Uppgift om genomförd Uppgiften ska gallras fem år
utbildning enligt lagen efter det att utbildningen
(2009:121) om utbildning genomfördes
till förare av mopeder,
snöskotrar och
terränghjulingar

Beslut om undantag Uppgiften ska gallras fem år
efter det att undantaget
beslutades

5. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av
förarbevis

Uppgift om datum för inkommen
grundhandling

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat
körkort eller förarbevis

Uppgift om leveransdatum och
nummer för rekommenderat brev
för körkort

Uppgift om leveransdatum för
förarbevis

Referensnummer

6. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av
administrativa skäl vid
handläggningen av
körkortsärenden och ärenden
om förarbevis

Uppgifter överförda från Uppgifterna ska gallras
alkolås efter tio år
Förordning (2012:7).

Bilaga 3

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och
taxitrafikregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn och personnummer,
samordningsnummer eller
organisationsnummer

Adress och, om yrkesmässig trafik,
landskod:

– för fysisk person
folkbokföringsadress, eller om han
eller hon inte är folkbokförd,
annan adress i landet,

– för juridisk person adress i
landet.

2. Tillståndsuppgifter

Ansökan om

– yrkestrafiktillstånd,

– taxitrafiktillstånd,

– tillstånd till biluthyrning,

– gemenskapstillstånd enligt

1. förordning (EG) nr 1072/2009,
eller

2. förordning (EG) nr 1073/2009,

– linjetrafiktillstånd inom EES
enligt 3 kap. 1 §
yrkestrafiklagen (2012:210),

eller

– transporttillstånd enligt
3 kap. 3 § yrkestrafiklagen
avseende persontransporter,
samt beslut med anledning
av ansökan som avses ovan

Olämplighetstid vid avslag

Slag av tillstånd

Villkor och begränsningar
i tillståndet

Den som är ansvarig för
trafikutövningen eller
uthyrningsverksamheten
och övriga personer som
har prövats enligt
yrkestrafiklagen
(2012:210),
taxitrafiklagen
(2012:211) eller lagen
(1998:492) om
biluthyrning:

– namn

– personnummer eller
födelsedatum

– födelseort (om
yrkesmässig trafik)

Intyg om yrkeskunnande
enligt förordning (EG)
nr 1071/2009 i
lydelsen enligt
rådets förordning (EU)
nr 517/2013:

– nummer på utfärdat
intyg

– datum för
utfärdande av intyget

– land som har
utfärdat intyget

Juridiskt ombud för
ett företag som
bedriver yrkesmässig
trafik (i förekommande
fall):

– namn

– personnummer eller
födelsedatum

– födelseort

Gemenskapstillstånd
enligt förordning (EG)
nr 1072/2009 i
lydelsen enligt
rådets förordning (EU)
nr 517/2013 och
förordning (EG) nr
1073/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013:

– serienummer

– begynnelsedatum

– sista giltighetsdatum

– tillståndsstatus

Antal utfärdade kopior
av gemenskapstillstånd
enligt förordning (EG)
nr 1072/2009 i
lydelsen enligt
rådets förordning (EU)
nr 517/2013 och
förordning (EG) nr
1073/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013 och
kopiornas serienummer

Underrättelse enligt
artikel 4.4 i förordning
(EG) nr 1071/2009 och
beslut med anledning av
underrättelsen

Anmälan om utbyte m.m. enligt
2 kap. 5 §
yrkestrafikförordningen
(2012:237), 2 kap. 9 §
taxitrafikförordningen
(2012:238) eller 5 §
förordningen (1998:780)
om biluthyrning samt
beslut med anledning
av anmälan

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens
dödsfall

Anmälan om föreståndare enligt
2 kap. 15 § taxitrafiklagen
(2012:211) eller 10 § lagen
(1998:492) om biluthyrning,
beslut med anledning av
anmälan och beslutets
giltighetstid

Beslut enligt artikel 6.2 a
tredje stycket i förordning
(EG) nr1071/2009 och skälen
för beslutet

Omprövning av
tillståndsinnehav och
beslut i ärendet

Underrättelse enligt artikel
13.1 i förordning (EG) nr
1071/2009 eller beslut om
tillfällig indragning eller
återkallelse av ett
tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik enligt
artikel 13.3 i samma
förordning

Beslut om tillfällig
indragning eller
återkallelse av ett
gemenskapstillstånd
enligt artikel 12 i
förordning (EG) nr
1072/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013 eller
artikel 22 i
förordning (EG) nr
1073/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013:

– datum för beslutet

– datum när en
tillfällig indragning
upphör

Beslut om tillfällig
indragning eller
återkallelse av en
eller flera kopior av
gemenskapstillstånd
enligt artikel 12 i
förordning (EG) nr
1072/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013 eller
artikel 22 i
förordning (EG) nr
1073/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013:

– datum för beslutet

– datum när en
tillfällig indragning
upphör

Beslut om varning i
fråga om eller
återkallelse av
taxitrafiktillstånd

Olämplighetstid vid
återkallelse och vem
eller vilka personer
som avses

Olämplighetsförklaring
av trafikansvarig
enligt artikel 14 i
förordning (EG) nr
1071/2009 i lydelsen
enligt rådets
förordning (EU) nr
517/2013:

– åtgärder för att
återupprätta det
goda anseendet

– datum när
olämplighetsförklaringen
börjar att gälla

– datum när
olämplighetsförklaringen
upphör att gälla

Beslut enligt artikel 13.2
i förordning (EG) nr
1071/2009 eller 4 kap. 3 §
yrkestrafiklagen (2012:210)

Giltighetstid för ett beslut
om tillfällig indragning av
ett tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik

Delgivning av en
underrättelse enligt
artikel 13.1 i förordning
(EG) nr 1071/2009, ett
beslut om tillfällig
indragning eller
återkallelse av ett
tillstånd att bedriva
yrkesmässig trafik, ett
beslut om
olämplighetsförklaring
enligt artikel 14 i
förordning (EG) nr 1071/2009
eller 4 kap. 1 §
yrkestrafiklagen (2012:210)
eller ett beslut om
tillfällig indragning eller
återkallelse av ett
transporttillstånd

Delgivning av ett beslut om
varning eller återkallelse
av ett taxitrafiktillstånd

Överklagande av beslut

Beslut om inhibition

Upphörande av tillstånd

3. Fordonsuppgifter

Fordon som har anmälts att
användas med stöd av ett
tillstånd

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

Begäran om förhandsbesked och Uppgift om begäran ska
beslut med anledning av begäran gallras när beslut
meddelats

Uppgift om beslut ska
gallras fem år efter
det att beslutet
meddelades

Ansökan om taxiförarlegitimation Uppgift om ansökan ska
och beslut med anledning av gallras när beslut
ansökan meddelats

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om beslut ska gallras fem
år efter beslutet

Giltighetstid för
taxiförarlegitimation

Villkor och begränsningar för
taxiförarlegitimation

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Uppgift om genomfört skriftligt Uppgiften ska gallras
prov i yrkeskunnande enligt 2 fem år efter det att
kap. 8 § första stycket eller provet genomfördes
yrkeskompetens enligt 3 kap.
7 § taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om bokning av skriftligt Uppgiften ska gallras
prov i yrkeskunnande enligt fem år efter det att
2 kap. 8 § första stycket eller provet bokades
yrkeskompetens enligt 3 kap.
7 § taxitrafiklagen (2012:211)

Uppgift om genomfört skriftligt Uppgiften ska gallras
prov i yrkeskunnande enligt fem år efter det att
artikel 8 i förordning (EG) nr provet genomfördes
1071/2009

Uppgift om bokning av skriftligt Uppgiften ska gallras
prov i yrkeskunnande enligt fem år efter det att
artikel 8 i förordning (EG) nr provet bokades
1071/2009

Uppgift om genomfört skriftligt Uppgiften ska gallras
prov för förare i yrkeskompetens fem år efter det att
som anges i 7 § förordningen provet genomfördes
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella
vägtransporter eller 3 kap. 2 §
förordningen (2004:865) om kör-
och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om bokning av skriftligt Uppgiften ska gallras
prov för förare i yrkeskompetens fem år efter det att
som anges i 7 § förordningen provet bokades
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella
vägtransporter eller 3 kap. 2 §
förordningen (2004:865) om kör-
och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om genomfört körprov för Uppgiften ska gallras
taxiförarlegitimation enligt 3 kap. fem år efter det att
3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211) provet genomfördes

Uppgift om bokning av körprov för Uppgiften ska gallras
taxiförarlegitimation enligt 3 kap. fem år efter det att
3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211) provet bokades

Uppgift om förarprövare som körprov Uppgiften ska gallras
för taxiförarlegitimation avlagts fem år efter det att
inför provet genomfördes

Beslut med anledning av förnyelse

Omhändertagande enligt 4 kap. 9 §
taxitrafiklagen (2012:211)

Delgivning av sådant beslut

Omprövning av innehav av
taxiförarlegitimation

Beslut om varning eller
återkallelse

Delgivning av sådant beslut

Olämplighetstid vid återkallelse

Giltighetstid för beslut om
interimistisk återkallelse

Överlämnande av
legitimationshandling

Förlust av legitimationshandling

Krav på läkarintyg

Ansökan om undantag enligt 8 kap.
7 § 2 taxitrafikförordningen
(2012:238) och beslut med
anledning av ansökan

Den myndighet som har meddelat
ett beslut

Överklagande av beslut

Beslut om inhibition

5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig
trafik, taxitrafik eller biluthyrning

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 4 kap. 8 §
yrkestrafiklagen (2012:210) eller
4 kap. 14 § taxitrafiklagen
(2012:211)

Beslut eller anmälan enligt 5 kap.
1 eller 3 § yrkestrafikförordningen
(2012:237), 6 kap. 1 eller 3 §
taxitrafikförordningen (2012:238)
eller 10 eller 12 § förordningen
(1998:780) om biluthyrning från
andra myndigheter som rör
tillståndshavaren

Grund för återkallelse, tillfällig
indragning eller
olämplighetsförklaring

Uppgift om överträdelser
enligt artikel 6.1 tredje
stycket b) eller bilaga
IV till förordning (EG)
nr 1071/2009 i lydelsen
enligt rådets förordning
(EU) nr 517/2013 som har
begåtts i andra länder:

– typ av överträdelse

– överträdelsens
allvarlighetsgrad

– datum för överträdelsen

– datum för kontroll när
överträdelsen
konstaterades

– land där överträdelsen
konstaterades

– orsak till att förlust
av gott anseende är en
orimlig åtgärd enligt
artikel 6.2 a andra
stycket

6. Belastningsuppgifter som avser
taxiförarlegitimation

Anmälan av läkare enligt 3 kap.
5 § taxitrafiklagen (2012:211)

Utländsk dom eller annat
likvärdigt avgörande som avses i
4 kap. 14 § taxitrafiklagen
(2012:211)

Beslut eller anmälan enligt 6
kap. 1 § taxitrafikförordningen
(2012:238) från andra myndigheter
avseende innehavare av
taxiförarlegitimation

Återkallelsegrund

7. Uppgifter om förartillstånd

Tillståndsnummer

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Datum för återkallelse

Datum för delgivning

Datum för upphörande

Datum för återlämnande

8. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och
beslut med anledning av ansökan

Uppgifter om färdskrivarkort

– ansökan om färdskrivarkort och
beslut med anledning av ansökan

– datum för utfärdande

– datum när kortet lämnats ut

– datum för förnyelse

– datum för återkallelse

– datum för omhändertagande

– datum för stöldanmälan

– datum för förlustanmälan

– datum för anmälan om att kort
är felaktigt

– datum för suspension

– datum för utfärdande av
ersättningskort

– datum för utbyte

– giltighetstid

– kortnummer

– datum för delgivning av beslut

– fotografi och namnteckning
för förarkort

Körkortsuppgifter som behövs för
utfärdande av förarkort

9. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av
administrativa skäl för
handläggningen av yrkestrafik-
eller taxitrafikärenden
Förordning (2015:74).

Bilaga 4

I vägtrafikregistret skall i fråga om registreringen av
felparkeringsavgifter följande uppgifter föras in.

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och
utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Modellbeteckning

Registreringsnummer

Årsmodell

I förekommande fall antecknas följande uppgifter.

Beteckning på skylt för beskickningsfordon

Beteckning på personlig skylt

2. Ägaruppgifter

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av
parkeringsanmärkningen.

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon
inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person; adress i landet

3. Allmänna uppgifter

Ärendenummer

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Datum för utfärdande

Belopp

Erinran

Datum för erinran

Åläggande

Datum för åläggande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till
Kronofogdemyndigheten

Datum för överlämnandet

Återbetalningsdatum

Undanröjande

Rättelsemeddelande

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen
av ärenden om felparkeringsavgifter.
Förordning (2006:791).

Bilaga 5

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av
trängselskatt följande uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett

Tidpunkt för passagen

Skattebelopp för passagetidpunkten

Betalstation

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Fordonsslag

Fordonets vikt

Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller
hon inte är folkbokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress
inte finns, annan adress

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Landskod

Tidpunkt för färden och betalstation

Belopp

Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning

Utfärdad betalningsuppmaning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

Återbetalning

Undanröjande

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av
6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Användningsförbud

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid
handläggningen av ärenden om trängselskatt
Förordning (2014:1565).

Bilaga 6

I vägtrafikregistret ska i fråga om registrering av
yrkeskompetensbevis följande uppgifter föras in.

Uppgifter Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, personnummer eller
samordningsnummer och
folkbokföringsadress för den som avses
med registreringen eller
om han eller hon inte är folkbokförd,
annan adress i landet

2. Uppgifter om yrkesförarkompetens

Uppgift om genomförd utbildning, Uppgift om tidigare
transportslag, typ av utbildning genomförd fortbildning
samt datum för genomförd utbildning. ska gallras när ny
Utbildningsanordnare som fortbildning genomförst
rapporterat utbildningen enligt 5 kap. och nytt yrkeskompetensbevis
6 § förordningen (2007:1470) om utfärdats med stöd av
yrkesförarkompetens denna fortbildning

Datum för utfärdande av
yrkeskompetensbevis

Körkortsbehörigheter som
yrkeskompetensbeviset avser

Giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Giltighetstid för
körkortsbehörigheter som ingår i
yrkeskompetensbevis

Gemenskapskod

Serienummer

Körkortsnummer

Förlust av yrkeskompetensbevis

Överlämnande av yrkeskompetensbevis

Ansökan om duplett av Uppgiften ska gallras när
yrkeskompetensbevis dublett av yrkeskompetensbevis
enligt 4 kap. 4 § förordningen
(2007:1470) om
yrkesförarkompetens utfärdats

3. Uppgifter om utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt
körkort i samband med utbildning och utfärdande av svenskt
yrkeskompetensbevis

A) utländskt yrkeskompetensbevis

– Ansökan om utbyte av utländskt Uppgiften ska gallras när
yrkeskompetensbevis enligt 4 yrkeskompetensbevis utfärdats
kap. 5 § förordningen (2007:1470)
om yrkesförarkompetens
– Serienummer
– Giltighetstid för yrkeskompetensbevis
– Giltighetstid för förarbehörigheter
som yrkeskompetensbeviset avser
— Uppgift om utfärdandeland

B) utländskt körkort

– Körkortsnummer
– Körkortets giltighetstid
– Giltighetstid för förarbehörigheter
som kan avse yrkeskompetensbevis
– Datum för första utfärdande för
förarbehörigheter som kan
avse yrkeskompetensbevis
– Uppgift om utfärdandeland

4. Uppgifter om prov

Uppgift om bokning av kunskapsprov Uppgiften ska gallras 5 år
enligt 2 kap. 6 § förordningen efter det att provet bokades
(2007:1470) om yrkesförarkompetens

Uppgift om genomfört kunskapsprov Uppgiften ska gallras 5 år
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen efter det att provet
(2007:1470) om yrkesförarkompetens genomfördes

5. Uppgifter om tillverkning av yrkeskompetensbevis

Foto
Namnteckning
Samtliga uppgifter i utfärdat
yrkeskompetensbevis

6. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa
skäl vid handläggningen
av ärenden om yrkeskompetensbevis
Förordning (2012:7).

Bilaga 7

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av
kontroller av kör- och vilotider följande uppgifter föras in.

Uppgifter

1. Kontrollobjekt

Fullständigt namn eller firma
Personnummer, organisationsnummer,
samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person:
folkbokföringsadress, eller om
han eller hon inte är folkbokförd,
annan adress i landet

För juridisk person: adress i
landet

2. Verksamhetsuppgifter

Typ av transportverksamhet

– internationell eller nationell

– passagerar- eller godstransport

– transport för egen eller annans
räkning eller mot betalning eller
annan ersättning

Uppgift om godkännande för F-skatt

Uppgift om att företag inte längre
omfattas av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006
av den 15 mars 2006 om
harmonisering av viss
sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring
av rådets förordningar (EEG) nr
3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt
om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 3820/85

3. Fordonsuppgifter

Registreringsnummer för fordon
som används i transportverksamhet
som omfattas av förordning (EG)
nr 561/2006

Typ av färdskrivare

4. Belastningsuppgifter

Uppgifter om överträdelser av Belastningsuppgiften ska
förordning (EG) nr 561/2006 gallras fem år efter det
och rådets förordning (EEG) att uppgiften fördes in
nr 3821/85 av den 20 december i registret
1985 om färdskrivare vid
vägtransporter

– antal överträdelser

– överträdelsernas
allvarlighetsgrad

– datum för överträdelsen

Uppgift om ett företags Uppgiften ska gallras
riskvärde när en ny uppgift
registreras

5. Uppgifter om kontroller av
företag

Antal kontrollerade arbetsdagar Uppgiften ska gallras
tio år efter det att
uppgiften fördes in i
registret

Datum för kontroll Uppgiften ska gallras
tio år efter det att
uppgiften fördes in i
registret

Utfall av kontroll Uppgiften ska gallras
tio år efter det att
uppgiften fördes in i
– utan anmärkning registret

– beslut om sanktionsavgift

– beslut om sanktionsavgift och
att initiera tillsyn

6. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av
administrativa skäl för
kontroller av kör- och
vilotider i företag
Förordning (2011:1461).

Bilaga 8

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av
infrastrukturavgifter på de vägar som avses i 4 §
förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg
följande uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Tidpunkt för passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Fordonsslag

Fordonets vikt

Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om infrastrukturavgifter på väg

Den avgiftsskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller
motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller
hon inte är folkbokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress
inte finns, annan adress

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Landskod

Tidpunkt för färden och betalstation

Belopp

Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning

Utfärdad betalningsuppmaning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

Återbetalning

Undanröjande

Användningsförbud

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid
handläggningen av ärenden om infrastrukturavgifter på väg
Förordning (2014:1566).

Innehållsförteckning

1 kap. Allmänna bestämmelser 1-5 §§

2 kap. Registerinnehåll 1-4 §§

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter 1 §

Uppgifter om fordonsregistreringen 2 §

Uppgifter om körkortsregistreringen 3 §

Uppgifter om yrkestrafikregistreringen 4 §

Uppgifter om registreringen av felparkeringsavgifter 5 §

4 kap. Sökning i och utdrag ur vägtrafikregistret

Sökbegrepp i vägtrafikregistret 1-2 §§

Direktåtkomst till vägtrafikregistret 3-5 §§

Registerutdrag om fordonsregistreringen 6 §

Uppgifter om körkortsregistreringen 7-8 §§

Uppgifter om yrkestrafikregistreringen 9-10 §§

Övriga bestämmelser 11-12 §§

5 kap. Länsstyrelsers och Vägverkets tillgång till
brottsbelastningsuppgifter m.m.

Rätt att på begäran få uppgifter 1 §

Underrättelseskyldighet 2-7 §§

6 kap. Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering 1-3 §§

Ansökan 4-5 §§

Anmälan 6 §

Förutsättningar för registrering 7 §

Hinder för registrering 8 §

Utryckningsfordon 9 §

7 kap. Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis 1-4 §§

Registreringsskyltar – allmänna bestämmelser 5-8 §§

Registreringsskyltar för taxi 9-10 §§

Ersättningsskyltar och provisoriska
registreringsskyltar 11-16 §§

8 kap. Avställning och påställning av fordon 1-15 §§

9 kap. Kontrollmärken m.m.

Utfärdande av kontrollmärken 1-5 §§

Kontrollmärkets giltighet 6-11 §§

Nationalitetsmärke 12 §

Miljöklassmärkning 13 §

10 kap. Ändrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare 1-6 §§

Kreditköp och leasing 7-10 §§

Namn och adress 11 §

Fordons användning 12-13 §§

11 kap. Avregistrering av fordon 1-5 §§

12 kap. Underrättelser om fordon 1-9 §§

13 kap. Direktanmälan om fordon 1-7 §§

14 kap. Saluvagnslicens

Ansökan 1-2 §§

Saluvagnsskyltar 3-7 §§

Underrättelseskyldighet 8 §

15 kap. Tillfällig registrering

Ansökan 1-3 §§

Följder av registreringen 4-6 §§

Hinder för registrering 7 §

Underrättelseskyldighet 8 §

16 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon 1-5 §§

Personliga fordonsskyltar 6-10 §§

17 kap. Straffbestämmelser m.m.

Ansvar 1-4 §§

Omhändertagande av saluvagnsskyltar 5 §

18 kap. Prövningsförfarandet

Prövningsmyndigheter 1-4 §§

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter 5 §

Omprövning av beslut 6-7 §§

Inhibition 8 §

19 kap. Överklagande 1-2 §§

20 kap. Bemyndiganden m.m. 1-9 §§

Bilaga 1

1. Fordonsuppgifter

2. Ägaruppgifter

3. Allmänna uppgifter

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande
inspektion

5. Uppgifter om saluvagnslicens

6. Uppgifter om tillfällig registrering

7. Övriga uppgifter

Bilaga 2

1. Identitetsuppgifter

2. Körkortsuppgifter

3. Belastningsuppgifter

4. Förarprovsuppgifter

5. Uppgifter om körkortstillverkning

6. Övriga uppgifter

Bilaga 3

1. Identitetsuppgifter

2. Tillståndsuppgifter

3. Fordonsuppgifter

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation

5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig
trafik eller biluthyrning

6. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

7. Övriga uppgifter

Bilaga 4

1. Fordonsuppgifter

2. Ägaruppgifter

3. Allmänna uppgifter

4. Övriga uppgifter