Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

SFS nr
2001:651
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:359

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de
som finns i den.

2 § Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra
författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning Betydelse

Accelerationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast
för anslutande trafik

Behörighetshandling Körkort, traktorkort, förarbevis för moped
klass II, förarbevis för snöskoter samt
förarbevis för terränghjuling

Besiktningsinstrument Ett bevis om att fordonet har godkänts
vid en mopedbesiktning

Cirkulationsplats En plats som enligt en lokal
trafikföreskrift skall vara
cirkulationsplats och som är utmärkt med
ett vägmärke för cirkulationsplats

Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd
för cykeltrafik och trafik med moped
klass II

Cykelfält Ett särskilt körfält som genom
vägmarkering anvisats för cyklande och
förare av moped klass II

Cykelpassage En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som kan anges
med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om trafiken
regleras med trafiksignaler eller av en
polisman och i annat fall obevakad

Cykelöverfart En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som anges med
vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön
vara utformad så att det säkras att
fordon inte förs med högre hastighet än
30 kilometer i timmen.

EG-motorfordon Ett fordon som är avsett att användas på
väg, oavsett om det är färdigbyggt eller
inte, som har minst fyra hjul och som är
konstruerat för en maximihastighet över
25 kilometer i timmen. Dock undantas
spårbundna fordon, jordbruks- och
skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar
och motorredskap

Färdled En sådan led eller plats i terrängen som
allmänt används för samfärdsel men inte är
en väg

Grundhandling En handling som är avsedd för färdigställande
av körkort, förarbevis för moped klass II,
förarbevis för snöskoter eller förarbevis för
terränghjuling

Gågata En väg eller en vägsträcka som enligt en
lokal trafikföreskrift ska vara gågata och
som är utmärkt med vägmärke för gågata

Gångfartsområde En väg eller ett område som enligt
lokala trafikföreskrifter ska vara
gångfartsområde och som är utmärkt med
vägmärke för gångfartsområde

Halvljus Avbländat färdljus

Heldragen linje Längsgående heldragen linje som enligt
4 kap. 5 § vägmärkesförordningen
(2007:90) ersätter motsvarande bruten
linje i 4 kap. 4 §

Helljus Inte avbländat färdljus

Huvudled En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
huvudled och som är utmärkt med
vägmärke för huvudled

Internationellt körkort En handling som är avsedd att användas i
andra länder och som visar att innehavaren
är behörig att föra bil, motorcykel eller
terrängvagn

Jordbruks- och
skogsbrukstraktor Ett motordrivet fordon med hjul eller
band, och med motor, som har minst två
axlar, som är konstruerat för en
maximal hastighet om lägst 6 kilometer
i timmen, vars främsta funktion är som
dragfordon och som har konstruerats
särskilt för att dra, skjuta, frakta
eller driva viss utbytbar utrustning
avsedd att användas inom jord- eller
skogsbruk, eller för att dra släpvagnar
avsedda att användas inom jord- eller
skogsbruk. En jordbruks- och
skogsbrukstraktor kan vara utrustad för
transport av last i jordbruks- eller
skogsbrukssammanhang eller med
passagerarsäten

Körbana En del av en väg som är avsedd för trafik
med fordon, dock inte en cykelbana eller
en vägren

Körfält Ett sådant längsgående fält av en körbana
som anges med vägmarkering eller, om någon
vägmarkering inte finns, är tillräckligt
brett för trafik i en fil med fyrhjuliga
fordon

Körfält för fordon i
linjetrafik m.fl. Ett körfält eller en körbana som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
körfält för fordon i linjetrafik m.fl.
och som är utmärkt med vägmärke för
körfält eller körbana för fordon i
linjetrafik m.fl.

Körförbud Förbud mot att använda ett fordon

Körträning Träning i att föra ett körkorts- eller
traktorkortspliktigt motordrivet fordon
utan avsikt att avlägga förarprov

Laddplats En plats som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara laddplats och
som är utmärkt med ett vägmärke för
parkering och en tilläggstavla för
laddplats

Lastlängd Avståndet från lastutrymmets främsta
yttersta punkt till dess bakersta yttersta
punkt

Lämplighetsbevis Ett bevis om att ett fordon har godkänts
vid lämplighetsbesiktning

Motortrafikled En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
motortrafikled och som är utmärkt med
vägmärke för motortrafikled

Motorväg

En väg eller en vägsträcka som enligt
en lokal trafikföreskrift ska vara
motorväg och som är utmärkt med
vägmärke för motorväg

Odelbar last Last som inte utan risk för onödiga
kostnader eller skador kan delas i två eller
flera dellaster

Parkering En uppställning av ett fordon med eller utan
förare av någon annan anledning än som

1. föranleds av trafikförhållandena,

2. sker för att undvika fara, eller

3. sker för på- eller avstigning eller på-
eller avlastning av gods

Plankorsning En korsning i samma plan mellan en väg och
en sådan järnväg eller spårväg som är
anlagd på en särskild banvall

Registrerad importör En importör som har registrerats i
vägtrafikregistret

Registrerat fordon Ett fordon som är upptaget i
vägtrafikregistret

Registreringsnummer Det nummer under vilket ett fordon är
registrerat i vägtrafikregistret

Registreringsskylt En av Transportstyrelsen tillhandahållen
skylt, som i enlighet med bestämmelserna
i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister

1. upptar fordonets registreringsnummer,

2. är avsedd för beskickningsfordon, eller

3. utgör en personlig fordonsskylt

Retardationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för
avfart

Spärrområde Ett vägområde som markerats med vinklade
eller snedställda parallella streck och
som begränsas av en heldragen linje. Del
av eller hela området kan utföras i vitt

Stannande Annat stillastående med ett fordon än som

1. sker för att undvika fara,

2. föranleds av trafikförhållandena, eller

3. utgör parkering

Temperaturkontrollerat
fordon Ett fordon med fast eller avtagbar
överbyggnad som är särskilt utrustat för
godsbefordran vid kontrollerad temperatur
och vars sidoväggar inklusive isolering är
minst 45 millimeter tjocka

Terräng Ett område som inte är väg

Trafikant Den som färdas eller annars uppehåller sig
på en väg eller i ett fordon på en väg eller
i terräng samt den som färdas i terräng

Trafikskola Yrkesmässig utbildning av bil- eller
motorcykelförare

Trafiksyn Synorganets funktion i sådana avseenden som
har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt

Trafikövningsplats En plats för genomförande av obligatoriska
moment vid övningskörning som inte bör
utföras på väg

Tunnelkategori Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten
av färd med fordon som transporterar farligt
gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E

Typintyg Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap.
8 § i den upphävda fordonsförordningen
(2002:925) eller enligt 62 § i den
upphävda fordonskungörelsen (1972:595)

Tättbebyggt område Ett visst område som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara tättbebyggt
område

/Träder i kraft I:2016-01-01/
Tävlingsfordon Motorfordon som har anpassats för
tävlingsändamål och som får användas på väg
genom undantag i föreskrifter eller beslut
i enskilda fall enligt fordonsförordningen
(2009:211)

Utryckningsfordon Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget
som utryckningsfordon

Väg 1. En sådan väg, gata, torg och annan led
eller plats som allmänt används för trafik
med motorfordon,

2. en led som är anordnad för cykeltrafik,
och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt
1 eller 2

Vägren En del av en väg som är avsedd för trafik med
fordon, dock inte körbana eller cykelbana

Yrkesmässig
fordonstillverkare En fordonstillverkare som innehar ett
typgodkännande för fordon

Ändamålsplats En plats som är avsedd för en viss
trafikantgrupp, en viss verksamhet
eller ett visst ändamål

Övergångsställe En del av en väg som är avsedd att användas
av gående för att korsa en körbana eller en
cykelbana och som anges med vägmarkering
eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat
om trafiken regleras med trafiksignaler eller
av en polisman och i annat fall obevakat
Förordning (2015:359).

3 § Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i
enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter
om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns
särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons
skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.

Undantag får förenas med villkor. Förordning (2010:1600).

5 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1137).

6 § Ett beslut enligt 3-5 §§ skall fattas efter samråd med
Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande
påverkas av beslutet.

Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse
eller om det annars finns särskild anledning till det skall
ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive
Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.
Förordning (2008:1137).

7 § Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen. Förordning (2008:1137).