Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

SFS nr
2001:652
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1578
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:147

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § De avgifter som anges i denna förordning tas ut av statliga
myndigheter vid tillämpningen av olika författningar inom
vägtrafikområdet samt av Transportstyrelsen vid förrättningar
och åtgärder i övrigt som styrelsen utför.

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning
av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor. Förordning (2008:1286).

2 § I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 10-13 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

3 § Transportstyrelsen får, efter samråd med
Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för
utdrag ur vägtrafikregistret. Förordning (2008:1286).

4 § Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra
fall än som avses i 3 kap. 6 § medge nedsättning av eller
befrielse från en avgift som anges i denna förordning.
Förordning (2008:1286).

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en
avgift som styrelsen eller Trafikverket tar ut enligt denna
förordning ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning
eller en betalning görs elektroniskt. Förordning (2010:147).

6 § Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift för
administrativa kostnader ut om 50 kronor (påminnelseavgift).
Förordning (2007:1162).

2 kap. Avgifter som rör fordon m.m.

Ansökningsavgifter

1 § Transportstyrelsen och Trafikverket tar ut avgift i de fall
och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.
Myndigheterna tar även ut andra avgifter enligt detta
kapitel. Förordning (2010:147).

2 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

3 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt lagen
(2001:558) om vägtrafikregister i följande fall.

Ärendeslag Avgiftsklass

Saluvagnslicens enligt 19 § 2

4 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt
trafikförordningen (1998:1276) i följande fall.

Ärendeslag Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap.
84 §) 6

2. Tävlingar som går genom ett och samma län
(3 kap. 84 §) 4

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §) 3

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)
Om bredden är högst 450 centimeter 2
Om bredden överstiger 450 centimeter 3

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)
Om längden är högst 35 meter 2
Om längden överstiger 35 meter 3

6. Ärenden om undantag för visst ändamål
avseende fordon som används för transport
av rörelsehindrade (13 kap. 3 §) 1

7. Övriga undantag (13 kap. 3 §) 4

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter
enligt 3-5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

5 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

Ärendeslag Belopp

1. Ursprungskontroll av fordon enligt
6 kap. 5 § 700 kronor

2. Undantag enligt 20 kap. 2 och 4 §§ 500 kronor
Förordning (2009:1375).

Vägtrafikregisteravgift

6 § För ett fordon som registrerats enligt 6 kap.
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en
vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år för varje bil,
motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat
terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en
engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor.
Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp
och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn
tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet.
Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant
fordon ställs av vid registreringen och därefter
avregistreras utan att avställningen upphört.
Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första
gången i samband med att fordonet första gången ställs på.
Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att
fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en
del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat
från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som
skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte
varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte
avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har
tagits från ägaren genom brott och inte anträffats
därefter. Förordning (2009:1375).

7 § Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i
vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när
avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i
samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5
kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§
vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som
Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

Skyltavgifter

8 § För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om
80 kronor för varje skylt utom vid tillfällig registrering
enligt 21–23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs
av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen
upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister tas avgiften ut när fordonet
har anmälts för användning i taxitrafik enligt
yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (2009:1375).

9 § I fråga om en avgift enligt 8 § tillämpas 7 § på
motsvarande sätt.

10 § För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas
det ut en avgift om 80 kronor. Avgiften tas ut på det sätt
som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2009:1375).

11 § För särskilda fordonssskyltar enligt 16 kap. förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en särskild
skyltavgift. Avgiften skall motsvara tillverkningskostnaderna
för skyltarna och i förekommande fall nya sådana skyltar samt
kostnaderna för det särskilda förfarandet med dem.

Skyltavgift enligt första stycket fastställs av
Transportstyrelsen. När det gäller skyltar för
beskickningsfordon skall beslutet fattas efter samråd med
Utrikesdepartementet. Avgiften tas ut på det sätt som
Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

12 § För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 80
kronor.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en
saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift
om 65 kronor. En vägtrafikregisteravgift om 65 kronor ska
därefter årligen under december månad för det följande året
betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas
med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap.
2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och
8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om
saluvagnsskatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det
sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2009:1375).

13 § När ett fordon ställs på enligt förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister tas en påställningsavgift om 50 kronor ut.
Påställningsavgift tas inte ut första gången ett fordon ställs
på.

Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas
ut. Om fordonet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är
befriat från fordonsskatt, ska påställningsavgiften tas ut i
samband med att vägtrafikregisteravgift enligt 2 kap. 6 § tas
ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller
har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas
påställningsavgiften ut för sig. Påställningsavgiften för
traktorer tas också ut för sig. Förordning (2007:1162).

14 § Skyldig att betala påställningsavgift enligt 13 § är den
som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet
när avgiften ska tas ut. När avgiften tas ut i samband med
fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1-7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7
och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2-4 §§
vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§
vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som
Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

3 kap. Avgifter som rör körkort m.m.

1 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

2 § Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de
belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Trafikverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges
i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.
Förordning (2010:147).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

4 § Trafikverket tar i den ordning som Transportstyrelsen
bestämmer ut avgifter för förrättningar eller åtgärder som
anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer
ut avgifter för

1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag,
taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis), och

2. prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen
(1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har
meddelat efter bemyndigande i den författningen.
Förordning (2010:147).

5 § En betald förarprovsavgift återbetalas till den som inte
har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat
körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen
(1998:980). Transportstyrelsen prövar frågan om återbetalning.
Förordning (2008:1286).

6 § Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare
som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära
representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att
en avgift inte skall betalas för utfärdande av körkort eller
för förarprov.

Utrikesdepartementet skall fortlöpande till Transportstyrelsen
lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga
förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.
Förordning (2008:1286).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

4 kap. Avgifter som rör yrkesmässig trafik och biluthyrning

Ansökningsavgifter

1 § Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de
belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Trafikverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som
anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.
Förordning (2010:147).

2 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan om tillstånd,
undantag och behörighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490),
förordningen (1998:780) om biluthyrning och
yrkestrafikförordningen (1998:779) i följande fall.

Ärendeslag Avgiftsklass

1. Tillstånd till yrkesmässig trafik 3

2. Godkännande av en viss person som
trafikansvarig 2
(2 kap. 4 § andra stycket a yrkestrafiklagen)

3. Undantag från skyldighet att ha taxameter 3

4. Annat undantag enligt
yrkestrafikförordningen 2

5. Transporttillstånd

– tur- och returresa eller enkel resa 1

– minst 10 månader 4

– i annat fall 2

6. Intyg om lämplighet 1

7. Ansökan om tillstånd till biluthyrning 3
Förordning (2007:1162).

3 § Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt
förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande
fall.

Ärendeslag Avgiftsklass

1. Tillstånd 2

2. Beslut i ett ärende om miljöpoäng 1

3. Kontrolldokument (waybill) och intyg
(certifikat) 1
Förordning (2009:1375).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:88).

5 kap. Övriga bestämmelser

Verkställighetsföreskrifter

1 § Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela
föreskrifter om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband
med uttag av saluvagnsskatt.

Transportstyrelsen får i andra fall än som avses i första stycket
eller i 3 kap. 6 § meddela föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning. I frågor som avser uppbörd eller redovisning av
avgifter får föreskrifterna meddelas först efter att
Transportstyrelsen samrått med Ekonomistyrningsverket.
Förordning (2008:1286).

Omprövning

2 § Den som har debiterats en avgift får begära omprövning av
beslutet. Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap. 6,
8 och 13 §§ och som tas ut i samband med fordonsskatt samt
avgifter som avses i 2 kap. 12 § och som tas ut i samband med
saluvagnsskatt. Förordning (2007:1162).

Överklagande

3 § I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns
bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.
Ett beslut om ansökningsavgift får dock överklagas i samma
ordning som gäller för det ärende som ansökan avser.

Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen.

Övergångsbestämmelser

2001:652

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001 då
förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket skall upphöra
att gälla.

2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna
förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya
bestämmelsen.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före den 1 oktober 2001.

2002:715

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2003:97

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2004:693

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet och i fråga om prov som
genomförs under oktober månad 2004.

2004:867

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2005:14

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2005:802

1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005 i fråga
om avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd att
bedriva introduktionsutbildning enligt körkortslagen (1998:488)
och i övrigt den 1 januari 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som har påförts före ikraftträdandet.

2007:1162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
Bestämmelserna i 2 kap. 5 § i sin nya lydelse ska dock
tillämpas först från och med den 4 februari 2008.

2. Avgift för dubblett av del 2 av registreringsbevis vid
samtidig beställning och betalning via Internet enligt avsnitt
1.3 i bilagan, tillämpas först från och med den 1 februari
2008.

3. För avgift som tas ut för tid före ikraftträdandet gäller
den äldre lydelsen av 2 kap. 6 och 12 §§. Har
registerhållningsavgift tagits ut för tid efter ikraftträdandet
får inte vägtrafikregisteravgift tas ut för samma tidsperiod.
Ska efter ikraftträdandet avgift tas ut för första gången för
skatteår som delvis hänför sig till tiden före ikraftträdandet
ska avgift tas ut endast i form av vägtrafikregisteravgift.

4. För sådana ansökningar om utfärdande av körkort och
förarbevis m.m. som gjorts före ikraftträdandet gäller
fortfarande bestämmelserna i 3 kap. 3 §.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § gäller fortfarande i ärenden där
det före ikraftträdandet registrerats i vägtrafikregistret att
handlingar för förnyelse av körkort och taxiförarlegitimation
som avses i 3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980)
skickats till sökanden.

6. För ansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 4
kap. 2 § i sin äldre lydelse.

7. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om
avgifter som har påförts före den 1 januari 2008.
Registerhållningsavgift som avser perioden 1 januari-31
december 2008 ska dock inte tas ut för en traktor.

2009:1375

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter
som avser tid före ikraftträdandet.

Bilaga till förordningen (2001:652)

Avsnitt 1 – Avgiftslista för Transportstyrelsen

1. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser
och undantag inom vägtrafikområdet

Avgiftslista Avgift
kronor

Auktorisation m.m.

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig
fordonstillverkare 1 300

Typgodkännande och ändring av typgodkännande av
system, komponent eller separat teknisk enhet 3 200

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES 2 000

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik
utanför EES 3 000

Gemenskapstillstånd för persontransporter 500

Prövning av ansökan om körkortstillstånd

– efter återkallelse 1 670

– i annat fall 220

Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort
mot svenskt 600

Prövning av ansökan om förlängning av körkort med
högre behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen
(1998:488) 315

Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation 700

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
taxiförarlegitimation 300

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
körkortstillstånd 300

Prövning av ansökan om godkännande som handledare
enligt 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980) 170

Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda
16 år 300

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller
föreskrift m.m.

Prövning av ansökan om undantag från
fordonsförordningen (2009:211) och från föreskrifter
som Transportstyrelsen har beslutat efter
bemyndigande i förordningen 600

Prövning av ansökan om undantag från
körkortsförordningen (1998:980) och från
föreskrifter som Transportstyrelsen beslutat efter
bemyndigande i denna förordning 600

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller
andra föreskrifter än som anges ovan 600

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av
22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister 450

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon
med stöd av 23 § första stycket 1–3 lagen (2001:558)
om vägtrafikregister 450

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av
23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om
vägtrafikregister 450

Avgift för tillfällig registrering med stöd av 22 §
lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas
även om medgivande inte lämnas.

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 §
körkortsförordningen (1998:980) 600

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 §
körkortsförordningen (1998:980) 600

Avgiftslista Avgift
kronor

Prövning av ansökan inom förarutbildning

Prövning av ansökan om tillstånd att driva
förarutbildning och godkännande som personal inom
förarutbildning 2 000

Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva
förarutbildning och utökat godkännande som personal
inom förarutbildning 600

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov
enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av
mopeder, snöskotrar och terränghjulingar 1 200

2. Övriga produkter och tjänster

Avgiftslista Avgift
kronor

Färdskrivarkort 650

Dubblett av del 2 av registreringsbevis 100

Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig
beställning och betalning via Internet 50

3. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet

Avgiftslista Avgift
kronor

Utfärdande av behörighetshandlingar
(körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis
och kompetensbevis) 150

Utlandsärenden 250

Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation 120

4. Övrigt

Avgiftslista Avgift
kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme 500

För sådan förrättning eller åtgärd av
Transportstyrelsen som inte anges ovan och som inte
omfattas av bestämmelserna i någon annan författning
får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför
rese- eller traktamentskostnader eller särskilda
utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

Avsnitt 2 – Avgiftslista för Trafikverket

Avgiftslista Avgift
kronor

Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och
funktionsbeskrivning

– normaltaxa 220

– kvälls- och helgtaxa 290

Körprov för behörigheterna B, C, D och för
taxiförarlegitimation

– normaltaxa 700

– kvälls- och helgtaxa 940

Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till
trafik- eller motorcykellärarutbildning

– normaltaxa 1 500

– kvälls- och helgtaxa 1 950

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum
vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och
helgtaxa tas ut.

Digital fotografering 80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme 500

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som
inte anges ovan och som inte omfattas av
bestämmelserna i någon annan författning får verket
ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför
rese- eller traktamentskostnader eller särskilda
utlägg, ska dessa ersättas särskilt.
Förordning (2010:147).