Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande

SFS nr
2001:681
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:760

Statsbidrag

1 § En kommun kan enligt denna förordning under år 2002 få
statsbidrag för utvecklingen av en infrastruktur för vuxnas
lärande. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Bidrag får lämnas till insatser som innebär en ökad
samverkan mellan lokala och regionala myndigheter,
organisationer, företag och andra aktörer inom
vuxenutbildningen. Bidrag får även lämnas till investeringar i
teknik, läromedel och miljöer som främjar ett flexibelt och
livslångt lärande.

3 § Statens skolverk fastställer för varje kommun det högsta
belopp som en kommun kan få i bidrag. Detta belopp består av
dels ett grundbidrag om 250 000 kronor, dels ett bidrag som
motsvarar kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-64
år den 1 januari 2001.

Ansökan

4 § Bidrag lämnas efter ansökan. Kommunen skall i sin ansökan
redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat
kommunen vill uppnå. Redogörelsen skall utformas så att
medelsanvändningen kan följas upp.

Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid verket
bestämmer.

Beslut om bidrag

5 § Statens skolverk beslutar om bidrag.

Bidraget får inte överstiga det enligt 3 § fastställda
beloppet.

Uppföljning och utvärdering

6 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera de insatser
som har gjorts med stöd av bidraget.

En kommun som har fått bidrag skall, om Statens skolverk begär
det, redovisa hur bidraget har använts.

Återkrav

7 § Statens skolverk får helt eller delvis återkräva bidrag, om
en kommun inte har genomfört de insatser för vilka bidrag
lämnats.

Bemyndigande

8 § Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

9 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2001:681

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller
till och med den 31 december 2002. Bestämmelsen i 7 § gäller
dock till och med den 31 december 2005. Förordning (2005:760).