Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

SFS nr
2001:682
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1162

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:617)
om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Av 34 och 39 §§ framgår att det inom kriminalvården skall föras
ett centralt kriminalvårdsregister och ett säkerhetsregister. I
36 § finns bestämmelser om skyldighet för myndigheter att lämna
uppgifter som behövs för det centrala kriminalvårdsregistret.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

känsliga uppgifter: sådana uppgifter som avses i 5 § första
stycket lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården,

personutredning: sådana yttranden som avses i 1 § lagen
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., och 5
kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av
frivårdspåföljder,

allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott
för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

Gemensamma bestämmelser

Uppgifter som får behandlas

3 § I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 1-9
lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården får, i den utsträckning det är nödvändigt för
det ändamål för vilket behandlingen utförs, följande
personuppgifter behandlas:

1. namn, personnummer eller annan identifieringsuppgift,
fotografi, adress, telefonnummer, yrke och utbildning, kön,
medborgarskap och språk,

2. kommun där den registrerade är folkbokförd och
socialdistrikt,

3. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress
som rör

a) ombud eller ställföreträdare för den registrerade,

b) arbetsgivare, utbildningsanstalt eller liknande och
kontaktperson,

c) statlig eller kommunal befattningshavare som i tjänsten tar
befattning med den registrerade, och

d) tolk som anlitas av kriminalvården,

4. närståendes namn, adress och telefonnummer samt relation
till den registrerade,

5. uppgifter om genomförd personutredning och rättspsykiatrisk
undersökning, läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål, m.m. samt utredning med
ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet enligt 10 §
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser
fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om
samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite,
samt beslut i häktningsfråga,

7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag,

8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt,

9. uppgifter om ansökan om nåd samt regeringens beslut om nåd,

10. annat beslut av regeringen som avser den registrerade och
som har betydelse för verkställigheten av påföljd,

11. uppgifter om ansökan och beslut enligt lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid,

12. uppgifter om dom, beslut eller föreläggande av allmän
förvaltningsdomstol eller av myndighet inom eller utom
kriminalvården som avser den registrerade och som har betydelse
för verkställigheten av påföljd,

13. uppgifter om överklagande av domstols dom eller beslut,
regeringens beslut eller myndighets beslut,

14. tidpunkt för verkställighetens början, prövotid och
övervakningstid,

15. tidpunkt för frigivning från kriminalvårdsanstalt samt
återstående strafftid vid villkorlig frigivning,

16. uppgifter om verkställighet av samhällstjänst och
intensivövervakning med elektronisk kontroll,

17. beslut av myndighet i Sverige eller annan stat om
verkställighet av påföljd som avser den registrerade,

18. uppgifter i övrigt angående verkställighet av påföljd,

19. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap. 8
och 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter eller
vite enligt 18 och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189),
och

20. grunden för intagning i häkte eller kriminalvårdsanstalt i
fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen om behandling av
personuppgifter inom kriminalvården (2001:617) eller anledning
till transport inom kriminalvårdens transporttjänst.
Förordning (2006:1126).

Behandling av känsliga uppgifter

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt 3 § 5 och 6 samt
9-13 får, om det är oundgängligen nödvändigt, känsliga
uppgifter behandlas. Förordning (2006:1126).

Behandling av uppgifter om personer som är föremål för
personutredning

Uppgifter som får behandlas

5 § I fråga om personer som är föremål för personutredning får
utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter
behandlas:

1. uppgift om att den registrerade är intagen i häkte eller
kriminalvårdsanstalt med angivande av häktet eller anstalten,

2. uppgifter om domstols begäran om personutredning samt
uppgifter om begäran om hjälp med yttrande från annan enhet
inom Kriminalvården,

3. uppgifter om tidigare domar, brott den registrerade tidigare
har begått, tidigare ådömd påföljd och uppgifter om
verkställigheten av denna,

4. datum då personutredning har lämnats till domstolen,

5. datum för huvudförhandling och domstols dom,

6. uppgift om den påföljd som den registrerade har dömts till
eller uppgift om att åtalet har ogillats, och

7. uppgifter om den misstänktes personliga förhållanden som
behövs för att utreda vilka åtgärder som kan antas förebygga
framtida brottslighet. Förordning (2005:1025).

6 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

7 § Vid behandling av personuppgifter enligt 5 § 3 och 7 får
känsliga uppgifter behandlas om uppgifterna inhämtats inför
upprättandet av personutredningen och det är oundgängligen
nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Gallring

8 § Uppgifter som avses i 5-7 §§ skall gallras senast två år
efter det att det mål i vilket personutredningen har begärts
slutligt har avgjorts. Om den som personutredningen avser har
dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med
föreskrift om samhällstjänst, skall dock uppgifterna gallras
senast tio år efter det att den senaste påföljden helt har
verkställts. Förordning (2005:10).

Behandling av personuppgifter om häktade m.fl.

Uppgifter som får behandlas

9 § I fråga om personer som är häktade får utöver vad som
anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om
tilldelat inskrivningsnummer,

2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,

3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a §
rättegångsbalken,

4. anknytning till annan häktad eller anhållen med
anledning av att denne är misstänkt för delaktighet i
samma brott som den häktade,

5. medgivande från den häktade om granskning av
försändelse enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611),

6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid
besök,

7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer
och titel,

8. namn, personnummer, adress, telefonnummer och uppgift
om språk och relation till den häktade samt sådana
uppgifter som avses i 3 kap. 11 § häkteslagen om annan
besökare än som avses i 7 och om person som en häktad
tillåts att ha elektronisk kommunikation med,

9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om
förvaring av den häktades tillhörigheter,

10. behov av hälso- och sjukvård,

11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk
eller till den häktades brottslighet,

12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,

13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas
under permission eller med anledning av sjukdom,
undersökning, förhör, förhandling eller liknande,

14. uppgifter om omständigheter som Kriminalvården måste
beakta vid frigivning,

15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om
underrättelse till Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten med anledning av frihetsberövandet,

16. uppgifter om transport,

17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller
avvikelse eller försök eller förberedelse till det samt
risk för fritagning eller avvikelse,

18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller
under verkställigheten av fängelsestraff har gjort sig
skyldig till våld eller hot om våld mot personal inom
kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller
anstalt eller uppgift om framtida risk för sådant våld
eller hot,

19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller
under verkställigheten av fängelsestraff allvarligt stört
ordningen inom häktet eller anstalten eller uppgift om
framtida risk för sådant handlande,

20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller
under verkställigheten av fängelsestraff befattat sig med
sådana medel som avses i 4 kap. 8 § häkteslagen eller 8
kap. 8 § fängelselagen (2010:610) eller uppgift om
framtida risk för befattning med sådana medel,

21. uppgifter om annan misskötsamhet,

22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 4 kap. 5 §
häkteslagen,

23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och
uppgifter om nöjdförklaring,

24. uppgifter om utskrivning,

25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett
ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av
Kriminalvården. Förordning (2011:148).

Journaler

10 § Kriminalvården får i fråga om den som är häktad utöver vad
som anges i 3, 4 och 9 §§ behandla personuppgifter i en sådan
journal som avses i 5 § häktesförordningen (2010:2011) och 6 §
andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för
Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om
alla beslut som har fattats, viktiga händelser under vistelsen
i häkte och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade
åtgärder som gäller den häktade. Den får även innehålla
uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse under
vistelsen i häkte. Förordning (2011:148).

11 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

12 § Vid behandling av personuppgifter enligt 9 § 10, 11, 16,
22 och 25 samt 10 § får känsliga uppgifter behandlas om det är
oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.
Förordning (2003:1097).

Gallring

13 § Uppgifter om en häktad skall gallras senast två år efter
det att den häktade har frigivits från häktet.

Bestämmelsernas omfattning

14 § Bestämmelserna i 9-13 §§ gäller även i fråga om sådana
personer som är intagna i häkte och som avses i 1 § första
stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter
inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter beträffande fängelsedömda m.fl.

Uppgifter som får behandlas

15 § I fråga om personer som är dömda till fängelse får
utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter
behandlas:

1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6–12, 15–21
och 24 och som när det gäller den som är häktad respektive
misstänkt i stället ska avse den som är intagen i
kriminalvårdsanstalt,

2. anknytning till annan intagen som är dömd för delaktighet
i samma brott som den dömde,

3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning
enligt 6 kap. fängelselagen (2010:610) och om användande av
fängsel och undersökning enligt 8 kap. 10 § samma lag,

4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,

5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 §
fängelseförordningen (2010:2010) ska underrättas,

6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt
enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 §
fängelselagen,

7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 §
fängelselagen,

8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller
påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll, beslut
om uppskov med verkställighet och begäran om förpassning
genom Polismyndighetens försorg,

9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,

10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud,
kontaktförbud eller tillträdesförbud,

11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap.
6 § 1 och 2 och 28 kap. 7 § brottsbalken, och

12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett
ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av
Kriminalvården.

I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom
intensivövervakning med elektronisk kontroll tillämpas
bestämmelserna i första stycket 1 när det gäller hänvisningen
till 5 § 7 och första stycket 8–12. Förordning (2014:1162).

Journaler

16 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till
fängelse utöver vad som anges i 3, 4 och 15 §§ behandla
personuppgifter i en sådan journal som avses i 5 §
fängelseförordningen (2010:2010), 12 § förordningen (1994:1060)
om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 4 kap. 6 a §
förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder
och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion
för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om
alla beslut som har fattats, viktiga händelser under
verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller
planerade åtgärder om den intagne, den som står under
övervakning efter villkorlig frigivning och den som
transporteras av kriminalvårdens transporttjänst. Journalen får
även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av
betydelse för verkställigheten. Förordning (2011:148).

17 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

18 § Vid behandling av personuppgifter enligt 15 § första
stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och 9 § 10,

11 och 16 får känsliga uppgifter behandlas. Sådana uppgifter
får också behandlas enligt 15 § första stycket 3, 6, 7 och 12
samt 16 §.

Känsliga uppgifter enligt första stycket får endast behandlas
om det är oundgängligen nödvändigt. Förordning (2011:148).

Gallring

19 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 16 § skall
gallras senast tio år efter det att det senaste straffet
avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall
uppgifter om en person som är dömd till fängelse gallras senast
två år efter det att villkorlig frigivning har skett eller
intensivövervakning med elektronisk kontroll har upphört.

I fråga om uppgifter om personer som avses i 1 § första stycket
8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården skall dock gallring ske senast två år efter det
att den registrerade har lämnat anstalten. Förordning (2005:10).

Bestämmelsernas omfattning

20 § Bestämmelserna i 15-19 §§ gäller även i fråga om den som

1. är ålagd fängelse som förvandlingsstraff för böter eller
vite,

2. på grund av en utländsk dom skall verkställa fängelsepåföljd
i Sverige, eller

3. är intagen i kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 §
första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av
personuppgifter inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter om skyddstillsynsdömda

Uppgifter som får behandlas

21 § I fråga om personer som är dömda till skyddstillsyn får
utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter
behandlas:

1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 15 § 10 och 11,

2. uppgifter om sysselsättning,

3. övervakarens namn, adress och telefonnummer,

4. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende
som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.
Förordning (2011:148).

Journaler

22 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till
skyddstillsyn utöver vad som anges i 3, 4 och 21 §§ behandla
personuppgifter i en sådan journal som avses i 2 kap. 10 § och
3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av
frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen
(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan
journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats,
viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga
uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den
dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i
övrigt som är av betydelse för verkställigheten.
Förordning (2011:148).

Behandling av känsliga uppgifter

23 § Vid behandling av personuppgifter enligt 21 § 1 och 22 §
får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen
nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Gallring

24 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 22 § skall
gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden
avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall
uppgifter om en person som är dömd till skyddstillsyn gallras
senast två år efter det att övervakningen har upphört.
Förordning (2005:10).

Bestämmelsernas omfattning

25 § Bestämmelserna i 21-24 §§ tillämpas även i fråga om en
person som på grund av en utländsk dom skall undergå
skyddstillsyn eller motsvarande påföljd i Sverige.

Behandling av personuppgifter om personer dömda till villkorlig
dom med föreskrift om samhällstjänst

Journaler

26 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till
villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst utöver vad som
anges i 3 och 4 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal
som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet
av frivårdspåföljder. En sådan journal får innehålla uppgifter
om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under
verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller
planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla
uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för
verkställigheten. Förordning (2005:1025).

Behandling av känsliga uppgifter

27 § Vid behandling enligt 26 § får känsliga uppgifter
behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med
behandlingen. Förordning (2003:1097).

Gallring

28 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 26 § skall
gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden
avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall
uppgifter om en person som är dömd till villkorlig dom med
föreskrift om samhällstjänst gallras senast två år efter det
att föreskriften om samhällstjänst helt har verkställts.
Förordning (2005:10).

Bestämmelsernas omfattning

29 § Bestämmelserna i 26-28 §§ tillämpas även i fråga om en
person som på grund av en utländsk dom skall undergå villkorlig
dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd
i Sverige.

Behandling av personuppgifter om person som annars
transporteras av kriminalvårdens transporttjänst

Uppgifter som får behandlas

30 § I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 9 lagen
(2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
får utöver vad som anges i 3 § följande personuppgifter
behandlas:

1. uppgifter om datum och klockslag för transport, platser
mellan vilka transport skall ske samt den transporterades plats
i transportfordonet,

2. bevakning,

3. omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten vid
transporten,

4. uppgifter om omständigheter i övrigt som är av väsentlig
betydelse för genomförandet av transporten.

Journaler

31 § I fråga om den som transporteras får Kriminalvården utöver
vad som anges i 3 och 30 §§ behandla personuppgifter i en sådan
journal som avses i 6 § andra stycket förordningen (2007:1172)
med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får
innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga
händelser under transporten och väsentliga uppgifter om
vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den registrerade.
Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som
är av betydelse för transporten. Förordning (2011:148).

Behandling av känsliga uppgifter

32 § Vid behandling av personuppgifter enligt 30 § 3 och 31 §
får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen
nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Gallring

33 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 31 § skall
gallras senast två år efter det att transporten avseende den
registrerade har utförts. I övrigt skall uppgifter om en sådan
person som avses i 30 § gallras senast sex månader efter det
att transporten har utförts.

Centrala kriminalvårdsregistret

Registrets ändamål och innehåll

34 § För de ändamål som anges i 3 § första stycket 1 och 2
lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården skall Kriminalvården föra ett register (centrala
kriminalvårdsregistret) över personer som

1. har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom
med föreskrift om samhällstjänst,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter eller vite,

3. eller på grund av en utländsk brottmålsdom skall verkställa
en sådan påföljd som avses i 1 och 2 i Sverige.
Förordning (2005:1025).

35 § Det centrala kriminalvårdsregistret får innehålla sådana
uppgifter som avses i 3 § 1, 5–7, 9–11 och 13–19, i 15 § 1 när
det gäller hänvisningen till 9 § 16, i 15 § 6 och 9 och i
21 § 2. Förordning (2011:148).

Skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter som behövs för
registret

36 § För registrering i det centrala kriminalvårdsregistret
ska nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till
Kriminalvården i följande fall.

Uppgift lämnas av Uppgift lämnas om

1. Polismyndigheten Dom eller slutligt beslut som avser
fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom
med föreskrift om samhällstjänst eller
förvandlingsstraff för böter eller vite

Överklagande av dom eller slutligt
beslut som det har lämnats uppgift om
tidigare

Beslut under rättegången att vidare
verkställighet inte får äga rum
beträffande den som har dömts till
skyddstillsyn

Att dom eller slutligt beslut som
uppgift har lämnats om tidigare har
vunnit laga kraft

Att påföljd i dom eller slutligt beslut
som uppgift har lämnats om tidigare har
ändrats till annan påföljd än fängelse,
skyddstillsyn eller villkorlig dom med
föreskrift om samhällstjänst

Att fängelse på livstid har omvandlats
till fängelse på viss tid enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på
livstid

2. Regeringskansliet Beslut i nådeärenden

3. Migrationsverket,
en migrationsdomstol
och
Migrationsöverdomstolen Beslut om att inhibition av en allmän
domstols beslut om utvisning på grund
av brott meddelas eller upphävs, att
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
beviljas en utlänning som har utvisats
på grund av brott eller att ett
utvisningsbeslut på grund av brott
helt eller delvis upphävs
Förordning (2014:1162).

Utlämnande av uppgifter, m.m.

37 § Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på
begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern,
Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om
frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning
för brott, lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder, utlänningslagen
(2005:716) eller lagen (2011:1165) om överlämnande från
Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom får Regeringskansliet, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen ha direktåtkomst till registret. För
Regeringskansliet får dock endast sådana uppgifter göras
tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål.
Förordning (2014:1162).

Gallring

38 § Har upphävts genom förordning (2005:10).

Säkerhetsregistret

Registrets ändamål och innehåll

39 § För att upprätthålla säkerheten och förebygga brott ska
det inom Kriminalvården föras ett särskilt register
(säkerhetsregistret) över personer som är häktade eller sådana
intagna i kriminalvårdsanstalt som avses i 1 § första stycket 3
och 7 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom
kriminalvården och som

1. är eller tidigare har varit placerade på
säkerhetsavdelning,

2. under tid i häkte eller under verkställighet av ett
fängelsestraff gjort sig skyldiga till allvarligt hot eller
våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i
häkte eller kriminalvårdsanstalt,

3. under tid i häkte eller under verkställighet av ett
fängelsestraff befattat sig med narkotika som inte varit avsedd
för eget bruk,

4. rymt eller fritagits från häkte eller kriminalvårdsanstalt
eller förberett eller gjort försök till rymning eller
fritagning, eller

5. misstänks för att under tid i häkte eller under
verkställighet av ett fängelsestraff ha deltagit i nätverk som
bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brottslig
verksamhet. Förordning (2011:148).

40 § Säkerhetsregistret får utöver vad som anges i 39 § omfatta
häktade eller intagna om det finns särskild anledning att anta
att de under den tid som häktningen eller verkställigheten av
fängelsestraffet pågår tillsammans med andra kan komma att

1. utöva allvarlig brottslig verksamhet,

2. göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 §
brottsbalken eller sådant brott mot allmän verksamhet som avses
i 17 kap. 1, 2 och 10 §§ samma balk,

3. allvarligt störa ordningen inom häktet eller anstalten,

4. delta i nätverk som bidrar till allvarliga
ordningsstörningar eller brottslig verksamhet, eller

5. förbereda rymning eller fritagning.

Om regeringen med stöd av 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610)
har beslutat om avvikelser från bestämmelserna i 7 kap. samma
lag i fråga om en intagen, ska registret omfatta en sådan
intagen, om det inte är uppenbart obehövligt.
Förordning (2011:148).

41 § Säkerhetsregistret får föras för att samla, bearbeta och
analysera information som ger underlag för åtgärder för att
upprätthålla säkerheten eller förebygga brott och får innehålla
de uppgifter som behövs för detta ändamål.

Registret skall innehålla

1. skälen för registrering, med särskilt angivande av de
omständigheter som ger anledning till ett sådant antagande som
avses i 40 §, och

2. upplysning om varifrån uppgifter i registret kommer och, om
det inte är obehövligt, en bedömning av uppgiftslämnarens
trovärdighet.

Säkerhetsregistret får om det är oundgängligen nödvändigt
innehålla känsliga uppgifter. För sökning i säkerhetsregistret
får känsliga uppgifter användas som sökbegrepp.

42 § Har upphävts genom förordning (2005:1025).

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter inom kriminalvården

43 § Chefen för Kriminalvården och de personer inom myndigheten
som denne utser får ha direktåtkomst till säkerhetsregistret.

Uppgifter i säkerhetsregistret får lämnas ut till annan
personal inom Kriminalvården om uppgiften vid fullgörandet av
arbetsuppgift inom Kriminalvården kan antas ha betydelse för
att upprätthålla ordningen och säkerheten eller förebygga
brott. Förordning (2005:1025).

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter till en annan
myndighet

44 § Rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de personer
som respektive chef utser får ha direktåtkomst till uppgifter
om huruvida en person är registrerad i säkerhetsregistret.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får lämna ut en sådan
uppgift till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, om
uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående
undersökning i myndighetens brottsutredande verksamhet eller
för andra brottsbekämpande åtgärder.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon
utser, lämnas ut till Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen. Utlämnandet får endast avse uppgifter som
kan antas ha särskild betydelse för

1. en pågående undersökning i Polismyndighetens eller
Säkerhetspolisens brottsutredande verksamhet,

2. andra brottsbekämpande åtgärder, eller

3. att upprätthålla ordningen och säkerheten i
Kriminalvårdens verksamhet.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon
utser, även lämnas ut till Regeringskansliet om uppgiften kan
antas ha betydelse i ärenden

1. om nåd i brottmål,

2. enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
eller

3. enligt 7 kap. 11 § eller 13 kap. 6 § fängelselagen
(2010:610).

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen
för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon
utser, även lämnas ut till allmän domstol om uppgiften kan
antas ha betydelse i ärenden som handläggs enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
Förordning (2014:1162).

Gallring

45 § Uppgifter i säkerhetsregistret skall gallras senast fem år
efter det att den registrerade har frigivits från häkte eller
blivit villkorligt frigiven. Om villkorlig frigivning inte sker
skall uppgifterna gallras senast fem år efter det att den
registrerade helt har verkställt fängelsestraffet.
Förordning (2005:1025).

Skyldighet för Kriminalvården att lämna underrättelser till
vissa myndigheter m.m.

Underättelseskyldighetens omfattning

46 § Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan
angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas till Uppgift lämnas om

1. Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet Intagning i eller avgång från
kriminalvårdsanstalt av svenska
medborgare som under
kalenderåret fyller 18–47 år

Beslut om förlängning av
verkställighetstid med minst en
månad för intagen om vilken
underrättelse har lämnats
tidigare

Verkställighetens början vid
verkställighet utanför anstalt
i form av intensivövervakning
med elektronisk kontroll och
tidpunkt för verkställighetens
slut för svenska medborgare
som under kalenderåret fyller
18–47 år

2. Försäkringskassan Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller
hävning av häktningsbeslut

Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad
tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt

Tidpunkt för påbörjad eller
avslutad vårdvistelse eller
utökad frigång enligt
fängelselagen (2010:610)

Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form
av vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
och tidpunkt för återupptagande
av sådan verkställighet efter
avvikelse

Tidpunkt för påbörjad eller
avslutad vistelse på statens
bekostnad i ett sådant
familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i
socialtjänstlagen (2001:453)
till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan

3. Polismyndigheten Intagning i eller avgång från
kriminalvårdsanstalt eller
förflyttning till annan anstalt

Verkställighetens början vid
verkställighet utanför anstalt
i form av intensivövervakning
med elektronisk kontroll och
tidpunkt för verkställighetens
slut samt vistelse utanför
anstalt i form av vårdvistelse,
vistelse i halvvägshus eller
utökad frigång enligt
fängelselagen

Verkställighetens början i
kriminalvårdsanstalt när den
sammanlagda tiden att avtjäna
är fängelse i minst ett år

Permission eller avgång från
kriminalvårdsanstalt, om
underrättelsen kan antas vara
av betydelse för myndighetens
verksamhet

4. Säkerhetspolisen Intagning i eller avgång från
kriminalvårdsanstalt samt
permission eller förflyttning
till annan anstalt, om
underrättelsen kan antas vara
av betydelse för
Säkerhetspolisens verksamhet

Vistelse utanför anstalt i form
av vårdvistelse, vistelse i
halvvägshus eller utökad frigång
enligt fängelselagen, om
underrättelsen kan antas vara av
betydelse för Säkerhetspolisens
verksamhet

5. Pensionsmyndigheten Tidpunkt för frihetsberövande
på grund av häktning eller
hävning av häktningsbeslut

Tidpunkt för intagning i eller
avgång från kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet
av fängelsestraff på annat sätt
påbörjades samt beslutad
tidpunkt för avgång från
kriminalvårdsanstalt

Tidpunkt för påbörjad eller
avslutad vårdvistelse eller
utökad frigång enligt
fängelselagen

Tidpunkt för avvikelse från
kriminalvårdsanstalt eller från
vistelse utanför anstalt i form
av vårdvistelse eller utökad
frigång enligt fängelselagen
och tidpunkt för återupptagande
av sådan verkställighet efter
avvikelse

Tidpunkt för påbörjad eller
avslutad vistelse på statens
bekostnad i ett sådant
familjehem eller hem för vård
eller boende som avses i
socialtjänstlagen (2001:453)
till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan.

Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra
fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 §
förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Förordning (2014:1162).

Utlämnande av uppgifter för statistik

47 § Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att lämna
uppgifter för rättsstatistiken finns i förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken. Förordning (2005:1025).

Utlämnande av uppgifter till annan stat

48 § Vid överflyttning av verkställighet av påföljd till annan
stat får sådana uppgifter som avses i 3 § 1 och 5-7 samt
uppgifter i sådana journaler som avses i 10, 16, 22 och 26 §§
lämnas ut till den myndighet i den andra staten som är ansvarig
för verkställigheten.

Känsliga uppgifter får dock utlämnas endast om det kan anses
oundgängligen nödvändigt.

Verkställighetsföreskrifter, m.m.

Skyldighet att anmäla oriktighet i register, m.m.

49 § Den som i tjänsten tar del av uppgifter ur det centrala
kriminalvårdsregistret eller säkerhetsregistret och misstänker
att registrets innehåll är oriktigt skall genast anmäla det
till Kriminalvården. Förordning (2005:1025).

50 § Oavsett vad som föreskrivs om gallring i denna förordning
skall en uppgift som behandlas tas bort om en överrätt genom en
dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft har
frikänt den tilltalade eller dömt honom eller henne till en
påföljd som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.
Detsamma gäller om en överrätt har upphävt en tingsrätts beslut
om förvandlingsstraff för böter eller vite eller om
Kriminalvården enligt 18 § bötesverkställighetslagen
(1979:189) har beslutat om att ett sådant straff skall falla
bort. Förordning (2005:1025).

Föreskrifter om bevarande av vissa uppgifter

51 § Riksarkivet får, efter samråd med Kriminalvården, meddela
föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt
bestämmelser i denna förordning får bevaras för historiska,
statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2005:1025).

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

52 § Kriminalvården meddelar närmare föreskrifter om
omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 36 och 46 §§ samt om
tiden och sättet för att fullgöra den efter samråd med berörd
myndighet. Förordning (2014:1162).

53 § Har upphävts genom förordning (2005:1025).

Föreskrifter om begränsningar av uppgifter

54 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om begränsningar
av de uppgifter som behandlas för ett visst ändamål.
Förordning (2005:1025).

Ytterligare föreskrifter

55 § Kriminalvården får efter samråd med Datainspektionen
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av lagen (2001:617) om behandling av
personuppgifter inom kriminalvården och denna förordning.
Förordning (2005:1025).

Övergångsbestämmelser

2001:682

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling
av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

2005:660

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

2. Uppgiftsskyldigheten enligt 46 § 4 tredje stycket skall
omfatta även den som vid ikraftträdandet avtjänar fängelse i
kriminalvårdsanstalt, om den sammanlagda tiden att avtjäna är
fängelse i minst ett år.

2012:569

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före
ikraftträdandet.

2013:659

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser
upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av
brott och som har kommit in till regeringen före
ikraftträdandet.