Förordning (2001:703) om viss behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

SFS nr
2001:703
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2001-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:263
Upphävd
2007-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) i fråga om viss behandling av personuppgifter inom
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, om behandlingen är
helt eller delvis automatiserad.

2 § Förordningen gäller behandling av personuppgifter när

1. Försvarsmakten fullgör uppgifter enligt lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet och säkerhetsskyddslagen
(1996:627),

2. Försvarets radioanstalt fullgör uppgifter enligt lagen
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen
(2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet och 1-3 §§
förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets
radioanstalt.

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse
som i personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsansvarig

3 § Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt är
personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter
som de har att utföra enligt 2 §.

Behandling av känsliga personuppgifter

4 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får
uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter som avses i
första stycket om det är nödvändigt för syftet med
behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

5 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en
internationell organisation, om utlämnandet tjänar den svenska
statsledningen eller det svenska totalförsvaret. De uppgifter
som Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt lämnar till
andra länder och internationella organisationer får inte vara
till skada för svenska intressen.

Rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

Försvarsunderrättelseregister

Försvarsmakten

Ändamål

7 § Försvarsmakten skall bedriva
försvarsunderrättelseverksamhet i enlighet med vad som framgår
av lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och
enligt förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet.

Försvarsmakten skall föra försvarsunderrättelseregister som har
till ändamål att underlätta bearbetning av den information som
behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter
enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet.

Ett försvarsunderrättelseregister har till särskilt ändamål att
underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning
till försvarsunderrättelseverksamhet samt att ge underlag för

1. säkerhetspolitiska och militärstrategiska bedömningar,

2. analys av pågående och bedömda framtida konflikter, och

3. biografisk försvarsunderrättelsetjänst.

Innehåll

8 § Försvarsunderrättelseregister får endast innehålla
personuppgifter om det är nödvändigt för att Försvarsmakten
skall kunna fullgöra uppgifter enligt lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet.

9 § Försvarsunderrättelseregister får endast innehålla

1. identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger
anledning att anta att den registrerade har betydelse för
försvarsunderrättelseverksamheten, och

3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet.

Försvarets radioanstalt

Ändamål

10 § Försvarets radioanstalt skall bedriva
underrättelseverksamhet i enlighet med vad som framgår av lagen
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och av
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet samt
enligt 1-3 §§ förordningen (1994:714) med instruktion för
Försvarets radioanstalt.

Försvarets radioanstalt skall ha följande databaser:
källdatabas, styrdatabas, analysdatabas och
underrättelsedatabas. Databaserna har till ändamål att
möjliggöra den bearbetning av information som behövs för att
myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Innehåll

11 § De i 10 § angivna databaserna får innehålla
personuppgifter endast om det är nödvändigt för att Försvarets
radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen
(2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet samt 1-3 §§
förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets
radioanstalt.

12 § Databaserna får innehålla följande.

1. En källdatabas får endast innehålla obearbetat och
automatiskt bearbetat material inhämtat genom signalspaning och
från öppna källor.

2. En styrdatabas får endast innehålla långsiktiga
inhämtningsdirektiv eller kortsiktig spaningsinriktning.

3. En analysdatabas får endast innehålla analysresultat samt
bearbetnings- och rapportunderlag.

4. En underrättelsedatabas får endast innehålla färdiga
rapporter.

Säkerhetsregister

Ändamål

13 § Försvarsmakten skall bedriva den verksamhet som framgår av
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och som i denna förordning
benämns säkerhetsskyddsverksamhet.

Försvarsmakten skall, i den omfattning som är nödvändig för att
kunna bedriva säkerhetsskyddsverksamhet, föra säkerhetsregister
som har till ändamål att ge underlag för beslut eller
bedömningar i frågor som syftar till att förhindra
säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten,
andra myndigheter eller någon annan som Försvarsmakten enligt
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) har tillsyn över.

Innehåll

14 § Ett säkerhetsregister får endast innehålla personuppgifter

1. om personen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att
utöva verksamhet som innefattar hot mot rikets säkerhet eller
terrorism,

2. om uppgifter förekommer i samband med att en person har
genomgått registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen
(1996:627),

3. om det kan antas att personen bedriver annan
säkerhetshotande verksamhet än som avses i 1, och det finns
särskilda skäl till att registret skall innehålla uppgiften,
eller

4. om personen har lämnat uppgifter om säkerhetshotande
verksamhet.

Det skall av registret framgå på vilken grund registrering
skett.

15 § Ett säkerhetsregister får endast innehålla

1. identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om de omständigheter och händelser som ger
anledning att anta att den registrerade har betydelse för
myndighetens verksamhet att förhindra säkerhetshotande
verksamhet,

3. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet, och

4. hänvisning till de ärenden där uppgifter om den registrerade
behandlas.

Gallring

16 § Personuppgifter som behandlats enligt denna förordning
skall gallras senast tio år efter den senast införda uppgiften
om den registrerade. Om det finns särskilda skäl får dock
uppgifterna stå kvar under längre tid.

Riksarkivet får, efter samråd med Försvarsmakten eller
Försvarets radioanstalt, meddela föreskrifter om att uppgifter
som skall gallras enligt första stycket får bevaras för
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Överklagande

17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om rättelse enligt 6 § och om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock
inte överklagas.