Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

SFS nr
2001:706
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2001-09-06

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas vid behandling av
personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om
arbetsskador om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i informationssystemet, om inte annat följer av
denna förordning.

I lagen (2001:99) om den officiella statistiken och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns
bestämmelser om behandling av personuppgifter.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvar

3 § Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter i informationssystemet.

Ändamål

4 § Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i
informationssystemet är att ge underlag för arbetet med att
förebygga arbetsskador.

Vilka personuppgifter som får behandlas

5 § De personuppgifter får behandlas som behövs för

– registrering av arbetsskador,

– bearbetning av uppgifter om registrerade arbetsskador,

– framställning av statistik,

– skadeutredningar,

– tillsynsverksamhet,

– forskning och undervisning,

– planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete
mot arbetsskador, och

– fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag
eller annan författning.

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Bara sådana känsliga personuppgifter som rör hälsa får
behandlas och det får ske endast om behandlingen är
oundgängligen nödvändig för de ändamål som anges i 4 §.

Utan hinder av bestämmelsen i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) får uppgifter om språktillhörighet behandlas.

Rättelse och skadestånd

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

Överklagande

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om rättelse enligt 7 § och om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock
inte överklagas.