Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

SFS nr
2001:707
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-09-06

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister i form av ett patientregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i patientregistret får behandlas för
framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring inom den slutna hälso- och sjukvården och inom
den del av den öppna vården som inte är primärvård samt
forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 § Sådana personuppgifter får behandlas som rör patienter som
vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården eller behandlats
av läkare inom den öppna vården som inte är primärvård.
Behandlingen får avse uppgifter om

1. personnummer, kön, födelseår, bosättningsort, vårdenhet,
diagnoser, åtgärder, yttre orsaker till sjukdom eller skada,
vårdkostnader, grund för psykiatrisk tvångsvård, tidpunkter för
åtgärder och händelser, in- och utskrivningssätt, planerad vård
samt

2. folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelsehemort
eller födelseort, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från
och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar samt
dödsdatum.

Personnummer, bosättningsort och uppgifter enligt punkten 2 får
inte behandlas i patientregistret för vårdkontakt som
innehåller koder för

– legal abort,

– illegal abort,

– icke specificerad abort,

– misslyckat försök till abort,

– komplikation efter abort, utomkvedshavandeskap eller
druvbörd, och

– graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera
foster.

Detta gäller oavsett om koderna förekommer som huvuddiagnos
eller bidiagnos vid en annan vårdkontakt.

5 § Utan hinder av 4 § får de uppgifter behandlas som vid
ikraftträdandet finns i Socialstyrelsens sjukvårdsregister.

Personnummer får dock inte behandlas för sådana vårdkontakter
som avses i 4 § andra stycket.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården
skall, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om
hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till
patientregistret.

Statistiska centralbyrån skall lämna de personuppgifter som
avses i 4 § 2 till patientregistret.

Socialstyrelsen får utfärda föreskrifter om hur den
uppgiftsskyldighet som avses i första stycket skall fullgöras.

Information

7 § Den information som Socialstyrelsen skall lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c) personuppgiftslagen
(1998:204) skall omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller ifråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.