Förordning (2001:708) om medicinskt födelseregister hos Socialstyrelsen

SFS nr
2001:708
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-09-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:455

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister i form av ett medicinskt
födelseregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i medicinska födelseregistret får behandlas
för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård, forskning och
epidemiologiska undersökningar som avser reproduktion,
övervakning av fosterskador samt nyföddas och andra barns
hälsa.

Personuppgifter som får behandlas

4 § Personuppgifter får behandlas om kvinnor och deras nyfödda
barn. Behandlingen får avse uppgifter om

1. personnummer för kvinnan och barnet, vårdenhet, antal
tidigare graviditeter och förlossningar, bruk av tobak och
medicinering före och under graviditeten, sjukdomar,
familjesituation, förvärvsarbete, fosterdiagnostik, ofrivillig
barnlöshet samt graviditet, förlossning och förlossningsutfall
inklusive uppgifter om barnet,

2. folkbokföringsort för moder och barn, födelsehemort eller
födelseort för föräldrarna, fastighetskoordinatorer för modern,
medborgarskap för föräldrarna, civilstånd, antal tidigare födda
barn, inflyttning från och utflyttning till utlandet för modern
och barnet, dödsdatum, personnummer för det nyfödda barnet samt
förändringar av personnummer för moder och barn.
Förordning (2005:455).

5 § Utan hinder av 4 § får de uppgifter behandlas som vid
ikraftträdandet finns i Socialstyrelsens medicinska
födelseregister inklusive missbildningsregister.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården
skall, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om
hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till
det medicinska födelseregistret.

Statistiska centralbyrån skall lämna de personuppgifter som
avses i 4 § 2 till det medicinska födelseregistret.

Socialstyrelsen får utfärda föreskrifter om hur den
uppgiftsskyldighet som avses i första stycket skall fullgöras.

Information

7 § Den information som Socialstyrelsen skall lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c) personuppgiftslagen
(1998:204) skall omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller ifråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.

Övergångsbestämmelser

2001:708

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Genom förordningen upphävs regeringens brev den 15 december
1972 (dnr S 3415/72) angående det medicinska födelseregistret.