Förordning (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen

SFS nr
2001:709
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-09-06

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister i form av ett cancerregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i cancerregistret får behandlas för
framställning av statistik, uppföljning och utvärdering av
insatser för att förebygga cancersjuklighet, utvärdering av
hälsokontroller samt forskning och epidemiologiska
undersökningar inom cancerområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 § Sådana personuppgifter får behandlas som rör patienter som
diagnostiserats för tumörer eller tumörliknande tillstånd.
Behandlingen får avse uppgifter om

1. namn, personnummer, kön, hemortskod, vårdenhet, laboratorium
och andra tumördiagnostiserande enheter samt diagnos,
tumörutbredning, diagnosdatum, diagnosgrund och preparatnummer,

2. folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelsehemort
eller födelseort för den registrerade samt dennes föräldrar,
medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning
till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum.

5 § Utan hinder av 4 § får de uppgifter behandlas som vid
ikraftträdandet finns i Socialstyrelsens cancerregister.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården
skall, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om
hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till
cancerregistret.

Statistiska centralbyrån skall lämna uppgift om namn samt de
personuppgifter som avses i 4 § 2 till cancerregistret.

Socialstyrelsen får utfärda föreskrifter om hur den
uppgiftsskyldighet som avses i första stycket skall fullgöras.

Information

7 § Den information som Socialstyrelsen skall lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c) personuppgiftslagen
(1998:204) skall omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller ifråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.