Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor

SFS nr
2001:713
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2001-08-24

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på etthundra
kronor i den version som utges från och med den 1 oktober 2001
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 140 mm lång och 72 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

I sedelns högra del avbildas Carl von Linné i halvprofil med
ansiktet vänt åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL von
LINNÉ 1707-1778, är angivna i sedelns övre högra hörn. Till
vänster om porträttet avbildas den av Linné anlagda botaniska
trädgården i Uppsala samt en plansch från Linnés skrift
Praeludia Sponsaliarum Plantarum – Uppsala 1729 föreställande
plantor.

I slingor på sedeln återfinns en mikrotext med lydelsen ETT
HUNDRA KRONOR OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA.

Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt
nedre högra hörn.

Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett
mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med
ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen
100 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre
vänstra hörnet.

Huvudmotivet är tryckt i grön färg. Plantorna (han- och
honplanta) är tryckta i rödbrun färg.

Det övriga trycket på sedelns mittparti är i blå, brun och röd
färg.

Sedelnumret är angivet nedtill till vänster på sedelns framsida
och tryckt i svart färg.

På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband)
som i olika vinklar reflekterar valören 100 samt en bild av tre
kronor.

Sedelns baksida

Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre högra hörn samt nedre
vänstra hörn.

Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Två
namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.

Baksidans huvudmotiv är en stiliserad bild av ett bi som
pollinerar en blomma.

I vänstra delen av bilden ses pollenkorn och i den högra delen
konstgraverade mönster som framställer hur biets öga uppfattar
omvärlden.

Baksidan är tryckt i grön, röd, brun och blå färg.

Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant
till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören
100 samt en bild av tre kronor framträder.

Papper

Pappersfärgen är benvit och sedeln är på framsidans vänstra
sida försedd med ett vattenmärke föreställande Carl von Linné
med ansiktet vänt åt vänster. Valören 100 återfinns också i
vattenmärket.

I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken
framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten
100 KRONOR.