Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor

SFS nr
2001:714
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2001-08-24

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på femhundra
kronor i den version som utges från och med den 1 oktober 2001
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 150 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

I sedelns högra del avbildas kung Carl XI i halvprofil med
ansiktet vänt åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL XI
1655-1697, är angivna nedtill till vänster om porträttet. Till
vänster om porträttet avbildas det gamla riksbankshuset vid
Järntorget i Stockholm med folkliv.

I sedelns högra del som innehåller konstgraverade mönster i
form av koncentriska cirklar, återupprepas i mikrotext SVERIGES
RIKSBANK 500 FEMHUNDRA KRONOR.

Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt
nedre högra hörn.

Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett
mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med
ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen
500 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre
vänstra hörnet.

Huvudmotivet är tryckt i röd färg. Trycket på sedelns mittparti
är i rödlila, turkos och violett färg.

De konstgraverade cirklarna till höger om porträttet är tryckta
i ockra och turkos samt rött.

Sedelnumret är angivet nedtill till vänster på sedelns framsida
och tryckt i en svart färg.

På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie
(folieband), som i olika vinklar reflekterar valören 500 samt
en bild av tre kronor.

Sedelns baksida

Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre högra hörn samt nedre
vänstra hörn.

Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns nedre kant.
Två namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.

Baksidans huvudmotiv är en bild av Christopher Polhem i
halvfigur. Texten CHR. POLHEM 1661 – 1751 återfinns i högra
nedre delen av porträttet.

Till vänster om porträttet finns en avbildning av Falu
koppargruva. Till höger om porträttet finns inlagd en
handskrift av Polhem. Bakom porträttet är inlagt ett s.k.
spärrhjul, utfyllt med konstgravyr.

Porträttet samt valörangivelserna och handskriften är tryckta i
röd färg, bilden av Falu koppargruva i grön färg samt
spärrhjulet i violett och ockra.

Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant
till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören
500 samt en bild av tre kronor framträder.

Papper

Pappersfärgen är benvit och sedeln är på framsidans vänstra
sida försedd med ett vattenmärke föreställande Carl XI i
halvprofil med ansiktet vänt åt vänster. Valören 500 återfinns
också i vattenmärket.

I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken
framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten
500 KRONOR.