Tillkännagivande (2001:716) av överenskommelser som avses i lagen (1957:688) om utlämning för brott

SFS nr
2001:716
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:790
Upphävd
2002-11-19

Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1957:668)
om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges
nedan.

6 § tredje stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en
ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att
framställningen avser ett politiskt brott:

1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december
1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister
(terroristbombningskonventionen).

10 § andra stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om verkan av
preskriptionsavbrott:

1. artikel 62.1 i konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning
av Schengenavtalet den 14 juni 1985.

12 a § första stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som
har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat
brott som han eller hon har begått före utlämningen eller
vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas
från den stat från vilken utlämning har skett:

1. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning
mellan Sveriges regering och Kanadas regering.