Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

SFS nr
2001:723
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:279
Upphävd
2009-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:946

Uppgifter

1 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den
centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning.

2 § Myndigheten skall verka för att de mål och riktlinjer
förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för
myndighetens ansvarsområde.

3 § Myndigheten ska

1. besluta om statsbidrag eller särskilda medel till
utbildningsanordnare som får anordna kvalificerad
yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning,

2. på det sätt som anges i 1 kap. 9 § förordningen (2001:1131)
om kvalificerad yrkesutbildning svara för sådana försäkringar
som anges där,

3. ha ett övergripande nationellt planeringsansvar för
utbildningen och lämna förslag om de ekonomiska ramarna,

4. följa upp och främja utvecklingen av utbildningen,

5. informera och sprida kunskap om utbildningen,

6. ha tillsyn över utbildningen,

7. säkerställa utbildningens kvalitet,

8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,

9. främja studerandeinflytande, och

10. inom sitt verksamhetsområde samverka med berörda
myndigheter och organisationer.

Det som sägs i första stycket 1 och 2 gäller inte kvalificerad
yrkesutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning.
Förordning (2007:946).

Personalföreträdare

4 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:946).

Myndighetens ledning

5 § Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för
myndigheten.

6 § Styrelsen för myndigheten består av högst elva ledamöter,
generaldirektören inräknad.

Generaldirektören är styrelsens ordförande. Övriga ledamöter
utses av regeringen för högst tre år.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

7 § Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs
effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå
generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta om

1. myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,

2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter
och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen
enligt 7 a §, och

3. den huvudsakliga fördelningen av utbildningsplatser.
Förordning (2007:946).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

7 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens
årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten
redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit
eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:946).

Rätt att ta ut ersättning

8 § Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor
och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Myndigheten har även rätt att av en utbildningsanordnare som
bedriver kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning ta
ut avgifter för

1. studiedokumentation och administration avseende
uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn och uppföljning avseende uppdragsutbildning som
endast i mindre omfattning är integrerad i annan kvalificerad
yrkesutbildning med 23 000 kronor per ärende.
Förordning (2006:1531).

Överklagande

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 8 § andra stycket får dock inte överklagas.
Förordning (2007:946).

Övergångsbestämmelser

2007:946

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning med
undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 11-13, 15, 34 och 35 §§.