Viltskadeförordning (2001:724)

SFS nr
2001:724
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1098

Allmän bestämmelse

1 § I mån av tillgång på medel lämnas bidrag av statsmedel för
åtgärder för att förebygga skada av vilt och för att ersätta
skada av vilt i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för skada på
ren

2 § Bidrag enligt 3 § och ersättning enligt 4 § lämnas till
åtgärder och för skador inom en samebys betesområde i Sverige
och inom de områden i Norge som disponeras av svenska samebyar
med stöd av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och
Norge om renbetning.

3 § Sametinget får till en sameby lämna bidrag till åtgärder
för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller kungsörn
orsakar skador på renar. Bidrag får lämnas endast efter
ansökan och för åtgärder som normalt inte ingår i
renskötseln. Förordning (2013:1098).

4 § Sametinget lämnar ersättning för skador på ren som orsakas
av varg, björn, järv, lo eller kungsörn. Ersättningen skall
utan ansökan betalas ut till en sameby utom i de fall som avses
i 10 §.

5 § Ersättning för skador som orsakas av varg, järv och lo
lämnas på grundval av antalet föryngringar eller regelbunden
eller tillfällig förekomst av respektive rovdjursart inom
samebyns betesområde. Ersättning för skador som orsakas av
björn och kungsörn lämnas om arterna förekommer inom en samebys
betesområde.

6 § Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket
belopp ersättning skall lämnas till samebyarna för

1. varje föryngring av varg, järv och lo inom en samebys
betesområde och

2. regelbunden eller tillfällig förekomst av varg, järv och lo.

Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket
totalt belopp ersättning skall lämnas för skador som björn och
kungsörn orsakar på renar.

Ersättningen enligt andra stycket fördelas mellan de
ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till
betesområdenas areal.

7 § Ersättningsbeloppen enligt 6 § första stycket beräknas med
ledning av

1. medelslaktvärdet på en ren med tillägg för honrenarnas
produktionsvärde,

2. uppskattningar av hur många renar som dödas av respektive
rovdjursart,

3. uppskattningar av i vilken utsträckning kalvar respektive
vuxna renar dödas av respektive rovdjursart och

4. det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar.

Det totala ersättningsbeloppet för skador som björn och
kungsörn orsakar på renar beräknas med ledning av förhållandena
i första stycket.

8 § Har upphävts genom förordning (2009:1264).

9 § Sametingets beslut om ersättning till en sameby ska
grunda sig på resultatet av undersökningarna enligt 8 § andra
stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn,
varg, järv, lo och kungsörn.

Förekomst av varg, björn, järv, lo eller kungsörn som inte
konstaterats av länsstyrelsen ger rätt till ersättning endast
om det finns särskilda skäl och förekomsten kan anses styrkt.
Innan ersättning lämnas i sådana fall ska länsstyrelsen ges
tillfälle att yttra sig. Förordning (2009:1264).

10 § Om ett eller flera rovdjur av samma art under en begränsad
tidsperiod och inom ett begränsat område dödar eller skadar ett
stort antal renar lämnar Sametinget efter ansökan ersättning
för skadorna till ägaren av de dödade renarna. Ersättningen
beräknas utifrån renarnas slaktvärde med tillägg för
honrenarnas produktionsvärde. Ersättning får också lämnas för
det merarbete som kan styrkas.

Ersättningen får lämnas endast om skadorna har besiktats av
länsstyrelsen.

Bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för skada på
annat än ren

11 § Länsstyrelsen får lämna bidrag till åtgärder för att
förebygga skada av vilt på annat än ren.

Länsstyrelsen får lämna ersättning för skada av vilt på annat
än ren om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv
skall svara för de kostnader som skadan föranleder.

Vid prövningen enligt första och andra stycket skall det
särskilt beaktas om viltet får jagas, skadans omfattning samt
möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra
skadeförebyggande åtgärder.

12 § Länsstyrelsen får efter ansökan lämna ersättning om en
person dödats eller skadats av björn, om det är uppenbart
oskäligt att den skadelidande själv skall svara för de
kostnader som skadan föranleder.

Bemyndiganden

13 § Naturvårdsverket, eller Sametinget när det gäller
rennäringen, får meddela föreskrifter om bidrag och
ersättningar. Förordning (2009:1264).

Överklagande

14 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Sametingets
beslut enligt denna förordning får överklagas. Länsstyrelsens
beslut får inte överklagas utom när det gäller beslut enligt
12 §.

Övergångsbestämmelser

2001:724

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Bestämmelserna i 29 a § jaktförordningen (1987:905) gäller
fortfarande för bidrag och ersättningar för tiden före
ikraftträdandet.