Förordning (2001:740) om särskilda lärarutbildningar

SFS nr
2001:740
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-10-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:762

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som
syftar till att studenterna skall avlägga lärarexamen.

Var utbildningarna anordnas

2 § Utbildningarna skall anordnas vid de statliga universitet
och högskolor som regeringen bestämmer.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor.

Vad utbildningarna avser

3 § Utbildningarna skall ges för att på kort sikt fylla behovet
av behöriga lärare och skall avse de ämnen eller inriktningar
som högskolan bestämmer efter samråd med kommun som berörs.

Tillämpliga bestämmelser

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något
annat följer av denna förordning.

Behörighet

5 § För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna
förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och
särskild behörighet i 7 kap. 4 och 6-9 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

6 § Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för
anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första
stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller
arbetslivserfarenhet har förutsättningar att avlägga en
lärarexamen för undervisning i det ämne eller med den
inriktning som utbildningen avser, och

2. är anställd som lärare hos en huvudman för en skola där den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen kan ske.

En sökande som har behörighet för anställning utan
tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2
skollagen (1985:1100) är också behörig, om utbildningen leder
till att han eller hon blir behörig att undervisa inom
ytterligare ett eller flera ämnen eller inriktningar.

7 § Utöver vad som följer av 6 § gäller att sökanden skall ha
gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att
lärarexamen enligt 6 § första stycket eller behörighet enligt
6 § andra stycket kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt
denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande
kunskaper som sökanden har förvärvat inom eller utom Sverige.

Urval

8 § Vid urval skall följande urvalsgrunder användas i stället
för de grunder som anges i 7 kap. 10 § andra och fjärde
styckena samt 11-16 c §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7
kap. 17 § högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och

3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan bestämmer vilka av urvalsgrunderna som skall
användas. Förordning (2002:762).

Antagning

9 § Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna
förordning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som
högskolan bestämmer.

Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1
november 2001-den 31 december 2005.

Utbildningarnas genomförande

10 § Utbildningarna skall anordnas på lägst halvtid och får
pågå längst till och med den 31 december 2006. Den sammanlagda
utbildningstiden för en och samma student får avse högst 60
poäng.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

11 § Bestämmelserna i 7 kap. 20 § högskoleförordningen
(1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.

Överklagande

12 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut
av en högskola överklagas, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna
förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i
fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen
(1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och

4. avslag på en students begäran att få ut examensbevis eller
utbildningsbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas.

Redovisning av studier

13 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor skall tillämpas på
utbildningarna.

Övergångsbestämmelser

2001:740

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001. Den gäller
till och med den 31 december 2006, dock att bestämmelsen i 12 §
första stycket 4 skall gälla också därefter.