Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd

SFS nr
2001:770
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:232

Allmän bestämmelse

1 § Sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till
arbetsgivare för skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens
kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg
som bedriver regelbunden persontransport mellan hamnar i
Europeiska unionen (EU) lämnas sjöfartsstöd endast i fråga om
medborgare i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjömän anställda på ro-
ro-passagerarfartyg. Med ro-ro-passagerarfartyg avses detsamma
som anges i artikel 2 a i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29
april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en
säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och
höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.

Beslut om sjöfartsstöd fattas av Trafikverket.
Förordning (2010:1833).

Villkor för sjöfartsstöd

2 § Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer
samt till partrederier som har eller har haft sjömän
anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg
under förutsättning att

– fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är
utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden,

– fartyget inte är registrerat i något annat register än det
svenska,

– utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på
fartyget enligt Transportstyrelsens föreskrifter eller beslut
i enskilda fall, och

– det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess
drift.

Villkoren i första stycket måste vara uppfyllda under minst
en månads sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas.
Sjöfartsstöd lämnas endast för tid när villkoren är
uppfyllda. För bogserbåtar och mudderverk måste verksamheten
under mer än halva stödperioden utgöra sjötransport.
Förordning (2014:232).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:232).

3 a § Sjöfartstöd får även lämnas till fysiska och juridiska
personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän
anställda för arbete ombord på last- och passagerarfartyg som
används i inrikestrafik om trafiken är upphandlad av staten.
Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än
det svenska.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga
försäkringar för fartyget och dess drift.
Förordning (2007:1107).

4 § Innan sjöfartsstöd lämnas ska Trafikverket ha förklarat
arbetsgivaren som stödberättigad enligt 2, 3 eller 3 a §.

Om Trafikverket finner det uppenbart att det skulle strida mot
syftet med sjöfartsstödet att bevilja stöd, får verket avslå en
ansökan om en förklaring enligt första stycket trots att de
formella kraven är uppfyllda. Förordning (2010:1833).

Sjöfartsstödets storlek

5 § Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar
det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som
arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för
arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980)
och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift på dessa inkomster. Förordning (2011:1462).

Ansökan och beslut

6 § En arbetsgivare som önskar sjöfartsstöd under ett år ska
senast den 1 november året dessförinnan till Trafikverket komma
in med en ansökan om att förklaras vara berättigad till
sjöfartsstöd under det kommande kalenderåret. Om det finns
särskilda skäl, får en ansökan ges in vid en senare tidpunkt.

Trafikverkets beslut att förklara en arbetsgivare berättigad
till sjöfartsstöd ska förenas med en skyldighet för
arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka
rätten till stöd. Ett beslut ska omprövas vid ändrade
förhållanden. Förordning (2010:1833).

7 § I en ansökan enligt 6 § ska sökanden ange vilka fartyg
ansökan omfattar och hur många utbildningsplatser som kan
erbjudas på de fartyg ansökan avser. Sökanden ska också ange
vilka försäkringar som gäller för fartygen och driften av
dessa. Trafikverket får begära de ytterligare uppgifter av
sökanden som behövs för prövning av ansökan.

Trafikverket ska årligen ta ut en avgift på 4 000 kronor för
varje fartyg som omfattas av ansökan.

Om ansökan är ofullständig eller om sökanden inte betalar
ansökningsavgift ska Trafikverket förelägga sökanden att inom
viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökan annars inte
tas upp till prövning. Om sökanden inte avhjälper bristen inom
föreskriven tid ska ansökan avvisas, dock bara om bristen är så
väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av
ärendet eller om sökanden inte har betalat ansökningsavgift.
Förordning (2010:1833).

8 § Efter en förklaring enligt 6 § beslutas sjöfartsstöd, efter
särskild ansökan, per kalendermånad. Den särskilda ansökan om
sjöfartsstöd ska ha kommit in till Trafikverket senast sju
dagar innan stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto
enligt 10 § andra stycket. Trafikverket ska fatta ett
preliminärt beslut om det sjöfartsstöd som ska tillgodoföras
under månaden.

Sjöfartsstöd får beviljas även om ansökan kommer in senare än
den tid som anges i första stycket. En ansökan ska dock senast
ha kommit in inom tre månader efter den månad som stödet avser.
Förordning (2010:1833).

9 § Senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats
arbetsgivarens skattekonto enligt 10 § andra stycket ska
denne komma in med underlag för slutligt fastställande av
stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om

1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget,

2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det
skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som
arbetsgivaren gjort samt de avgifter som arbetsgivaren är
skyldig att betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

3. antal avlönade dagar.

Underlaget ska vara undertecknat av arbetsgivaren samt vara
granskat och godkänt av en auktoriserad eller godkänd
revisor.

Om underlaget inte lämnas in inom den tid som anges i första
stycket förlorar arbetsgivaren rätt till stödbeloppet, om
inte Trafikverket medger annan tid för att ge in underlaget.
Förordning (2011:1462).

Hur sjöfartsstödet tillgodoförs arbetsgivaren

10 § Sjöfartsstöd tillgodoförs en arbetsgivare genom
kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Trafikverket ska lämna
Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i den
månad då preliminärt beslut om stöd fattas enligt 8 §, med
undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

Om det stödbelopp som slutligt fastställs enligt 9 § är högre
än det belopp som fastställts genom det preliminära beslutet
ska mellanskillnaden krediteras arbetsgivarens skattekonto i
den därpå följande månaden vid de datum som anges i andra
stycket. Förordning (2011:1462).

Övriga bestämmelser

11 § Om någon har fått sjöfartsstöd på felaktiga grunder, inte
kommer in med underlag enligt 9 § eller om stöd av annan
anledning har betalats ut med för högt belopp ska det som
mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska
återbetalas får dras av från stödbelopp som den
återbetalningsskyldige därefter har rätt till.

Om det finns särskilda skäl får Trafikverket helt eller delvis
befria den som tagit emot stödet från
återbetalningsskyldigheten. Förordning (2010:1833).

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets
preliminära beslut om sjöfartsstöd enligt 8 § får inte
överklagas. Förordning (2010:1833).

13 § Skatteverket ska, på begäran av Trafikverket, lämna ut
sådant underlag som är av betydelse för tillämpningen av denna
förordning. Förordning (2010:1833).

14 § Trafikverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:1833).

Övergångsbestämmelser

2001:770

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001, då
förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart
skall upphöra att gälla. Den nya förordningen skall tillämpas i
fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för
arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller
annan ersättning för tiden från och med den 1 oktober 2001.

2. För år 2001 skall dock en arbetsgivare som under året
beviljats stöd enligt förordningen (1996:1559) om statligt
bidrag till svensk sjöfart anses berättigad till stöd och
behöver därför inte ansöka om att förklaras som stödberättigad
enligt 6 §.

För år 2002 skall den frist som stadgas i 6 § vara den 15
december 2001.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bidrag till skatt på
sjöinkomst och kostnader för socialavgifter avseende lön och
annan ersättning för tiden före den 1 oktober 2001 som
utbetalas senast den 31 december 2002. Underlag för bidrag
enligt äldre föreskrifter skall redovisas till Rederinämnden
senast den 31 mars 2003. När det gäller hur arbetsgivaren skall
tillgodoföras dessa bidrag skall 10 § första stycket denna
förordning tillämpas i stället för 11 § förordningen
(1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart.
Förordning (2002:796).

2007:6

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. En ansökan om att förklaras vara berättigad till
sjöfartsstöd för år 2009 enligt den nya 3 a § skall ges in till
Rederinämnden senast den 15 januari 2009.

2007:657

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.
Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i sin nya lydelse tillämpas första
gången i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader
för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön
eller annan ersättning som betalats ut efter den 1 september
2007.

2009:902

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om stöd till
skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning som
betalas ut efter den 1 september 2009.

2011:1462

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. De nya lydelserna av 5 och 9 §§ tillämpas första gången i
fråga om skatteavdrag som görs från lön eller annan
ersättning som betalas ut efter utgången av 2011.

2014:232

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

2. Trots 6 § får en ansökan om att förklaras berättigad till
sjöfartsstöd under perioden 1 juni 2014–31 december 2014
komma in till Trafikverket senast den 1 augusti 2014.