Förordning (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

SFS nr
2001:79
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1348
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. 2006:1452

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att
pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens
beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395).

Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut
om bidrag enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid
korttidsstudier. Förordning (2006:1452).

Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande,
direktören och fem övriga ledamöter. Ordföranden och vice
ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. Av de
övriga ledamöterna skall två vara jurister, två ha särskild
insikt i studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap
om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs skall det
finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2001:735).

Organisation

3 § Hos nämnden skall det finnas en direktör som är chef för
myndigheten.

4 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är
närvarande.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

6-9 §§ om chefens ansvar och uppgifter,

15 § om revisionsberättelse,

18 § om interna föreskrifter,

23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut.

6 § Beslutför nämnd har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 11 § verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 § Beslutför nämnd får i en arbetsordning eller i särskilda
beslut lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller
direktören att avgöra ärenden om överklagande enligt 1 § som är
av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas
eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras
av nämnden.

8 § Direktören skall avgöra ärenden som är av administrativ
art.

Direktören får i en arbetsordning eller i särskilda beslut
lämna över till den som är föredragande att fatta beslut om
handläggningen av ett ärende eller att avgöra ärenden som är av
administrativ art.

9 § Ärendena skall avgöras efter föredragning av personal vid
nämndens kansli. Beslutför nämnd får i en arbetsordning eller i
särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 7 § inte
behöver föredras. Direktören får i en arbetsordning eller i
särskilda beslut medge att ärenden som avgörs enligt 8 § inte
behöver föredras.

Förordnanden m.m.

10 § Ledamöterna, utom direktören, och ersättarna skall utses
av regeringen för en bestämd tid.

11 § Direktören skall anställas genom beslut av regeringen.
Andra anställningar skall beslutas av myndigheten.

Överklagande

12 § Av 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) och 30 §
förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier framgår
att nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit inte
får överklagas.

I övrigt skall 35 § verksförordningen (1995:1322) tillämpas på
beslut av nämnden. Förordning (2006:1452).

Övergångsbestämmelser

2006:1452

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärende om
rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.