Tillkännagivande (2001:801) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

SFS nr
2001:801
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2001-11-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:34
Upphävd
2005-02-15

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande
grundförordningar.

1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966
om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och
fetter (EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025, Celex 31966R0136).

2. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om
skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och
mjölkprodukter (EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 31987R1898).

3. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex
31989R1576).

4. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om
gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212,
22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136).

5. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om
villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i
tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT
L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 31990R0737).

6. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1,
Celex 31990R1906).

7. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, Celex
31990R1907).

8. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt
ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 31990R2377).

9. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade
drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT
L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601).

10. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om
gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit
(EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536).

11. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om
fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315).

12. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om
regler för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex
31994R2991).

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av
den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT
L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232).

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av
den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex
31997R0258).

15. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997
om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351,
23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596).

16. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997
om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen
av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på
konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex
31997R2597).

17. Rådets förordning (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998 om
obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som
framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de
uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG (EGT L 159,
3.6.1998, s. 4, Celex 31998R1139).

18. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om
den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179,
14.7.1999, s. 1, Celex 31999R1493).

19. Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 av den 10 januari
2000 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som
innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller
sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer (EGT
L 6, 11.1.2000, s. 15, Celex 32000R0050).

20. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999
om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex
32000R0104).

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex
32000R1760).

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001,
s. 1, Celex 32001R0999).