Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall

SFS nr
2001:845
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:736

1 § En stiftelses samtliga rättigheter och skyldigheter kan
efter beslut enligt denna lag övertas av ett sådant trossamfund
eller en sådan organisatorisk del av ett trossamfund som har
registrerats enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. För detta
krävs att

1. stiftelsen omfattas av stiftelselagen (1994:1220),

2. stiftelsen har bildats före den 1 januari 2000,

3. trossamfundet eller den organisatoriska delen samtycker till
övertagandet,

4. stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja den
verksamhet som bedrivs av trossamfundet eller den
organisatoriska delen, och

5. det kan antas att verksamheten i trossamfundet eller den
organisatoriska delen under överskådlig tid kommer att bedrivas
i enlighet med det ändamål som gäller för stiftelsens
verksamhet.

Kammarkollegiet prövar ärenden enligt första stycket efter
ansökan från stiftelsen.

2 § Om en stiftelse avser att ansöka om tillstånd enligt 1 §,
skall styrelsen eller förvaltaren senast en månad före ansökan
skriftligen underrätta stiftelsens kända borgenärer om detta.
Underrättelserna skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt
enligt 5 § att bestrida ansökan.

Någon underrättelse behöver inte skickas till de borgenärer
vilkas anspråk avser fordran på lön eller annan ersättning som
har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) eller
fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 §
samma lag.

3 § Till en ansökan enligt 1 § skall fogas

1. ett intyg om att det registrerade trossamfundet eller den
registrerade organisatoriska delen samtycker till att överta
stiftelsens samtliga rättigheter och skyldigheter, och

2. ett intyg från styrelsen eller förvaltaren om att
stiftelsens kända borgenärer har underrättats i enlighet med
2 §.

4 § Om något av villkoren i 1 och 3 §§ inte är uppfyllt skall
Kammarkollegiet avslå ansökan.

5 § Om ansökan inte avslås, skall Kammarkollegiet kalla
stiftelsens borgenärer. Kammarkollegiet skall dock inte kalla
de borgenärer vilkas anspråk avser fordran på lön eller annan
ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen
(1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt enligt
12 eller 13 § samma lag.

Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som vill
bestrida ansökan att senast en viss dag skriftligen anmäla
detta vid påföljd att han eller hon annars anses ha medgett
ansökan.

Kammarkollegiet skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i
Post- och Inrikes Tidningar. Kammarkollegiet skall vidare
skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:736).

6 § Om en borgenär bestrider en ansökan inom förelagd tid,
skall Kammarkollegiet överlämna ärendet till tingsrätten i den
ort där stiftelsen har sitt hemvist. Om ansökan inte bestrids,
skall Kammarkollegiet fatta beslut i ärendet.

7 § Den tingsrätt till vilken ett ärende överlämnats enligt 6 §
skall avslå ansökan, om den eller de borgenärer som bestritt
den inte har fått full betalning eller betryggande säkerhet för
sina fordringar. Avslås inte ansökan, skall tingsrätten
återlämna ärendet till Kammarkollegiet för beslut.

8 § När ett beslut om att bevilja en ansökan enligt denna lag
har vunnit laga kraft är stiftelsen upplöst. Detta förhållande
skall genast anmälas för registrering i det register som avses
i 10 kap. stiftelselagen (1994:1220).

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

10 § Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då
det överklagade beslutet meddelades.

Kammarkollegiets beslut att överlämna ärenden till tingsrätt
får dock inte överklagas.

2001:845

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och skall tillämpas
på ansökningar som kommit in till Kammarkollegiet före den 31
december 2003.