Lag (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
2001:85
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
2001-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:787
Upphävd
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:734

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid
behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet. Med Tullverkets brottsbekämpande verksamhet avses

1. underrättelse, spaning och utredning av brott vilka
Tullverket enligt lag eller förordning har befogenhet att
ingripa mot, samt

2. förebyggande av brott som avses i 1.

Lagen gäller endast om behandlingen av personuppgifter är helt
eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter, vilka är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

underrättelseverksamhet: verksamhet inom Tullverket som består
i att samla, bearbeta och analysera information för att
klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma
att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap.
rättegångsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för
smuggling,

allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott
för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver och
som Tullverket enligt lag eller förordning har befogenhet att
ingripa mot,

särskild undersökning: en undersökning i
underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och
analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om
förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga,
förhindra eller upptäcka brott.

I övrigt har begrepp som används i denna lag den betydelse som
anges i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

3 § Tullverket får behandla personuppgifter för att
tillhandahålla den information som behövs i den
brottsbekämpande verksamheten enligt 1 §. Tullverket får även
inom den brottsbekämpande verksamheten behandla den information
som behövs för att fullgöra det arbete som Sverige åtagit sig
genom internationella överenskommelser.

Personuppgiftsansvarig

4 § Tullverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som verket utför med stöd av denna lag.

Behandling av känsliga personuppgifter

5 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund
av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung,
politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de
kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket,
endast om det är absolut nödvändigt för syftet med
behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

6 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa
rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för
att framställa sådan statistik.

7 § Uppgifter får, även om de är sekretessbelagda enligt
sekretesslagen (1980:100), lämnas ut till en utländsk myndighet
eller en mellanfolklig organisation

1. i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13
mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas
administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och
kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av
tull- och jordbrukslagstiftningen, eller

2. om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller
annars är skyldigt att följa.

Uppgift får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 1 kap.
3 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100).

8 § Regeringen meddelar föreskrifter om att uppgifter får
lämnas ut även i andra fall än dem som avses i 6 och 7 §§.

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag eller anslutande författningar.

Underrättelseregistret

Ändamål

10 § Tullverket får inrätta ett underrättelseregister för
verkets underrättelseverksamhet.

11 § Underrättelseregistret får föras endast för att

1. ge underlag för beslut om särskilda undersökningar avseende
allvarlig brottslig verksamhet och

2. underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning
till underrättelseverksamhet.

Innehåll

12 § Underrättelseregistret får innehålla uppgifter som kan
hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger
anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats
eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna
skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva
den allvarliga brottsliga verksamheten.

Uppgifter om transportmedel eller varor, som kan antas ha
samband med allvarlig brottslig verksamhet, får registreras
även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det
inte finns någon misstanke mot. Detsamma gäller vid
registrering av uppgifter om hjälpmedel som kan antas ha
använts i samband med allvarlig brottslig verksamhet.
Uppgifterna skall i båda fallen förses med upplysning om att
det inte finns någon misstanke mot den enskilda person som de
berör.

13 § Underrättelseregistret får om förutsättningarna för
registrering enligt 11 och 12 §§ är uppfyllda innehålla
följande uppgifter om en enskild person:

1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet,

2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,

3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,

4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta
att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig
brottslig verksamhet,

5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

6. ärendenummer,

7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om
den registrerade behandlas och till register som förs av
polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket
uppgifter om den registrerade förekommer, och

8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam
eller flyktbenägen. Lag (2003:734).

Spaningsregistret

Ändamål

14 § Tullverket får föra ett spaningsregister för verkets
spanings- och kontrollverksamhet.

15 § Spaningsregistret får användas för att underlätta
tillgången till uppgifter med anknytning till brott som begåtts
eller kan antas ha begåtts och som Tullverket har befogenhet
att ingripa mot.

Innehåll

16 § Spaningsregistret får innehålla uppgifter som kan hänföras
till en enskild person endast om den som avses med uppgiften
kan misstänkas för att ha begått brott som avses i 15 § och om
registreringen är av särskild betydelse för brottsbekämpningen.

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha
samband med brott som avses i 15 § eller om hjälpmedel som kan
antas ha använts i samband med sådant brott får registreras,
även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det
inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses
med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

17 § Ett spaningsregister får om förutsättningarna för
registrering enligt 15 och 16 §§ är uppfyllda innehålla
följande uppgifter om en enskild person:

1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer
och om uppgiftslämnarens trovärdighet,

2. identifieringsuppgifter, arbetsplats och yrke,

3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,

4. de omständigheter och händelser som ger upphov till
misstanke om brott som Tullverket har befogenhet att ingripa
mot,

5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,

6. ärendenummer,

7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om
den registrerade behandlas och till register som förs av
polismyndighet, Skatteverket eller Tullverket i vilket
uppgifter om den registrerade förekommer, och

8. varning om att personen tidigare varit beväpnad, våldsam
eller flyktbenägen. Lag (2003:734).

Underrättelseverksamhet

18 § I Tullverkets underrättelseverksamhet får personuppgifter
behandlas endast om

1. en särskild undersökning har inletts och

2. det finns anledning att anta att allvarlig brottslig
verksamhet har utövats eller kan komma att utövas.

Uppgifter om en enskild person, som det inte finns någon
misstanke mot, skall förses med upplysning om detta
förhållande.

Personuppgifter får också behandlas i underrättelseregister
enligt 10-13 §§.

19 § Tullverkets beslut om sådan behandling av personuppgifter
som avses i 18 § skall innehålla uppgift om ändamålet med
behandlingen och de villkor i övrigt som behövs för att
förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga
integritet.

Tullverket skall föra en förteckning över besluten som avses i
första stycket.

Uppgifter om kvarstående misstankar

20 § Om en förundersökning mot en person har lagts ned på grund
av bristande bevisning, får uppgifter om brottsmisstanken
behandlas för annat ändamål än arkivering endast om

1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning
fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och

2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas
upp på nytt.

21 § Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom
lagakraftvunnen dom har frikänts, får uppgifter om
brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering
endast

1. om förundersökningen tas upp på nytt eller

2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap.
rättegångsbalken.

Gallring

22 § Uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål skall
gallras, om inte annat anges i andra-fjärde styckena. Detta
gäller dock inte uppgifter i en förundersökning.

Uppgifter i ett underrättelseregister om en registrerad person
skall gallras senast tre år efter det att registret senast
tillfördes uppgifter om att personen skäligen kan misstänkas
för att ha utövat eller kunna komma att utöva allvarlig
brottslig verksamhet. Om en särskild undersökning av den
registrerade personen har inletts, behöver uppgifterna dock
inte gallras förrän undersökningen har avslutats.

Uppgifter som behandlas enligt 18 § skall gallras senast ett år
efter det att beslutet om behandlingen av personuppgifter
fattades. Om det är av särskild betydelse för att den särskilda
undersökningen skall kunna avslutas, får uppgifterna dock
behandlas under längre tid.

Uppgifterna i ett spaningsregister skall gallras senast när

1. misstanke som antecknats inte längre finns mot den
registrerade eller

2. domstol har meddelat dom eller beslut som har vunnit laga
kraft eller strafföreläggande har godkänts med anledning av
misstanken och det inte finns någon misstanke mot den
registrerade om annat brott som får föras in i registret.

23 § Utan hinder av vad som föreskrivs i 22 § får regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Överklagande

24 § Tullverkets beslut om rättelse och information i fråga om
personuppgifter i verkets brottsbekämpande verksamhet får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2001:85

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2001, då lagen
(1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet upphör att gälla.

2. För de register i den brottsbekämpande verksamheten som
Tullverket för med stöd av tillstånd från Datainspektionen
skall lagen tillämpas från och med den 1 oktober 2001.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.