Lag (2001:853) om äldreförsörjningsstöd

SFS nr
2001:853
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1007

Rätten till äldreförsörjningsstöd

1 § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om
vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse
och om anmälan m.m. Lag (2004:853).

2 § Äldreförsörjningsstöd enligt denna lag utges från och med
den månad då den stödberättigade fyller 65 år. Rätten till
äldreförsörjningsstöd respektive stödets storlek är beroende av
den stödberättigades, och om han eller hon är gift, även makens
inkomster.

Med inkomst avses i denna lag den inkomst, för år räknat, som
en stödberättigad kan antas komma att få under den närmaste
tiden.

3 § Äldreförsörjningsstöd utges till den som har rätt till
inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension, till garantipension enligt lagen
(1998:702) om garantipension eller till bostadstillägg eller
särskilt bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om
bostadstillägg till pensionärer m.fl. endast om den
stödberättigade tar ut samtliga sådana förmåner som han eller
hon är berättigad till för samma tid.

Beräkning av äldreförsörjningsstödets storlek

4 § Den stödberättigade ska genom äldreförsörjningsstödet dels
tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkras medel
för att täcka en skälig bostadskostnad.

Den skäliga levnadsnivån enligt första stycket ska per månad
motsvara en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för den
som är ogift och en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet
för den som är gift.

En bostadskostnad som uppgår till högst 6 200 kronor per månad
för den som är ogift och 3 100 kronor per månad för den som är
gift ska anses som en skälig bostadskostnad enligt första
stycket. För var och en av makarna ska bostadskostnaden
beräknas till hälften av deras sammanlagda bostadskostnad. För
var och en av de boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform ska
en bostadskostnad som uppgår till högst 2 850 kronor per månad
anses som en skälig bostadskostnad enligt första stycket.
Lag (2008:1428).

5 § I denna lag avses med prisbasbelopp det enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda
prisbasbeloppet.

6 § Vid beräkning av bostadskostnaderna skall 7 och 8 §§ lagen
(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. tillämpas
på motsvarande sätt.

7 § Den stödberättigades inkomster skall beräknas enligt 21 §
första stycket lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl. När rätten till äldreförsörjningsstöd
beräknas skall även det särskilda bostadstillägget enligt 20 §
samma lag samt bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag räknas som inkomst.

I fråga om makar skall inkomsten respektive värdet av
förmögenhet för var och en av dem beräknas utgöra hälften av
deras sammanlagda inkomst och förmögenhet.

8 § Äldreförsörjningsstöd skall motsvara det belopp varmed den
stödberättigades inkomster understiger summan av skälig
bostadskostnad och den skäliga levnadsnivå som anges i 4 §
andra stycket.

Utbetalning

9 § Äldreförsörjningsstöd utges från och med den månad då rätt
till förmånen inträtt, dock tidigast från och med
ansökningsmånaden.

Stödet kan utges under högst tolv sammanhängande månader på
grundval av de uppgifter som den stödberättigade har lämnat i
sin ansökan. För stöd under tid därefter skall den
stödberättigade ge in en ny ansökan.

Äldreförsörjningsstöd utges till och med den månad då den
berättigade avlidit eller rätten till förmånen annars har
upphört.

10 § Äldreförsörjningsstödet betalas ut månadsvis. Årsbeloppet
skall avrundas till närmaste hela krontal som är delbart med
tolv.

10 a § En stödberättigad ska betala för sitt uppehälle för
varje dag som han eller hon är

– häktad

– intagen i anstalt eller

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller
boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453). Vid vistelse
i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende gäller
detta endast för den tid under vilken staten bekostar
vistelsen. Betalning ska ske genom att Pensionsmyndigheten,
efter skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
gör avdrag från äldreförsörjningsstödet när det betalas ut.
Om den stödberättigade samtidigt med stödet uppbär
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension eller
livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, ska endast ett avdrag göras från de
sammantagna förmånerna.

Avdraget uppgår till 80 kronor för dag. Det får dock utgöra
högst en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter
skatteavdrag delat med 30. Därvid ska det belopp varmed
minskning sker avrundas till närmaste lägre krontal.

Avdrag ska inte göras för tid under vilken den
stödberättigade vistas utanför anstalt enligt 58 § lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt. Avdrag ska heller inte
göras, om den stödberättigade är berättigad till livränta
enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring men
förmånen enligt 6 kap. 8 § sistnämnda lag inte ska utges.
Lag (2009:1007).

Övriga bestämmelser

11 § Följande bestämmelser i lagen (2001:761) om bostadstillägg
till pensionärer m.fl. gäller i fråga om äldreförsörjningsstöd
enligt denna lag:

5 § om vem som är likställd med gift person m.m.,

22 § om ansökan m.m.,

25 § om utbetalning av bostadstillägg för förfluten tid,

26 § om anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden,

27 och 28 §§ om omprövning och ändring av bostadstillägg,

29 § om uppgiftsskyldighet för banker och andra
penninginrättningar,

30 § om återbetalningsskyldighet, och

31 § om avdrag på bostadstillägg.

12 § Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall tillämpas i ärenden enligt denna lag:

– 17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner,

– 20 kap. 2 a § om provisoriska beslut,

– 20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning,

– 20 kap. 5 § om preskription,

– 20 kap. 6 § första stycket andra meningen om förbud mot
överlåtelse,

– 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

– 20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet, och

– 20 kap. 10-13 §§ om överklagande m.m.
Lag (2004:853).

Övergångsbestämmelser

2004:853

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2004:1249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för äldreförsörjningsstöd som avser tid före
ikraftträdandet.

2005:1178

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för äldreförsörjningsstöd som avser tid före
ikraftträdandet.

2006:1492

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om en
verkställighet enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt som pågår vid ikraftträdandet.

2006:1542

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande äldreförsörjningsstöd som avser
tid före ikraftträdandet.

2008:1428

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande beträffande äldreförsörjningsstöd som avser
tid före ikraftträdandet.