Tillkännagivande (2001:881) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen

SFS nr
2001:881
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-22

Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om
domstols behörighet och om verkställighet av domar på
privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del
trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska,
engelska och franska texter har publicerats i Sveriges
internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter
finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns
tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

Enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen skall
konventionsstaterna till depositarien översända sådana
lagtexter som innebär ändringar antingen i de bestämmelser
vartill hänvisas i konventionen eller i förteckningarna över
domstolar som anges i avdelning III, avsnitt 2 i konventionen.
Enligt 1 § tredje stycket lagen (1992:794) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Luganokonventionen skall regeringen tillkännage
innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell
rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel
VI i Protokoll nr 1 till konventionen. Följande sådana
underrättelser finns.

Enligt artikel 63 i Luganokonventionen skall den stat som
ansluter sig till konventionen lämna den information som krävs
för tillämpningen av konventionen. Den 1 februari 2000 trädde
konventionen i kraft i förhållande till Polen, som har lämnat
följande information.

Stat Artikel i Innehållet i underrättelsen
konventionen

Finland 32.1 Ansökan skall göras vid tingsrätt.

Island 3 Hänvisningen skall avse artikel 32,
fjärde stycket.

54 A.7 Hänvisningen skall avse kapitel IV
lagen om kvarstad och förbud (lög
um kyrrsetningu og lögbann).

Italien 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna
3 och 4 i lag 218 av den 31 maj 1995.

Polen 3 Artiklarna 1103 och 1110
civilprocesslagen (Kodeks
postepowania cywilnego) får inte
tillämpas mot en person som har
hemvist i en konventionsstat.

32.1 Ansökan skall göras vid sad okregowy.

37.1 och 40.1 Överklagande skall göras till sad
apelacyjny.

37.2 och 41 Överklagande skall göras genom
kassationsbesvär till sad najwyzszy.

55 Konventionen ersätter:

konventionen mellan Polen och Österrike
om Bilateral Relations in Civil Matters
and Concerning Documents, undertecknad
i Wien den 11 december 1963,

konventionen mellan Polen och Frankrike
om Applicable Law, Jurisdiction and
Enforcement of Judgements in the Field
of the Law Concerning Individuals and
Families, undertecknad i Warszawa den
5 april 1967,

konventionen mellan Polen och Grekland
om Mutual Assistance in Civil and
Criminal Matters, undertecknad i Aten
den 24 oktober 1979, och

konventionen mellan Polen och Italien
om Mutual Assistance and the Recognition
and Enforcement of Judgements in Civil
Matters, undertecknad i Warszawa den
28 april 1989.

Portugal 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna 65
och 65A i civilprocesslagen (Código de
Processo Civil) och artikel 11 i lagen
om rättegång i arbetstvister (Código de
Processo de Trabalho).

32.1 Ansökan skall göras vid Tribunal de
Comarca.

Storbritannien
och Nordirland 32.1 och 37.1 Ansökan och överklagande skall göras i
Gibraltar hos Supreme Court of Gibraltar
eller, i fråga om domar om
underhållsskyldighet, vid Magistrates’
Court genom förmedling av Attorney
General of Gibraltar.

40.1 Överklagande skall göras i Gibraltar
hos Supreme Court of Gibraltar eller,i
fråga om domar om underhållsskyldighet,
vid Magistrates’ Court.

Österrike 32.1, 37.1 Ansökan och överklagande skall göras
och 40.1 hos Bezirksgericht.