Lag (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt

SFS nr
2001:906
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1420
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1408

Inledande bestämmelser

1 § Ägare av fastighet i Sverige skall under de förutsättningar
och i den omfattning som anges i denna lag tillgodoräknas
skattereduktion.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Med taxeringsår avses taxeringsår enligt 1 kap. 12 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet
eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera
fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

3 § Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.

Enbart de personer som enligt 21 § i den upphävda lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt skulle ha sambeskattats
ska vid tillämpningen av denna lag anses ingå i samma hushåll.
Har ett dödsbo rätt till skattereduktion enligt 8 § ska
dödsboet och de personer som avses i 8 § 1 vid tillämpningen av
9-12 §§ anses ingå i samma hushåll. Lag (2007:1408).

Villkor för skattereduktion

De som kan tillgodoräknas skattereduktion

4 § Skattereduktion kan enbart tillgodoräknas fysiska personer
och dödsbon som är ägare av fastigheter för vilka de är
skattskyldiga enligt lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt.

Reduktionsfastigheten

5 § Skattereduktion kan tillgodoräknas den som ägt en fastighet
och varit bosatt där hela året före taxeringsåret om
fastigheten utgörs av en småhusenhet eller av ett småhus som är
inrättat till bostad åt högst en eller två familjer med
tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet
(reduktionsfastigheten).

Om det i ett hushåll finns flera fastigheter som uppfyller
villkoren i första stycket anses endast den fastighet som har
högst taxeringsvärde som reduktionsfastighet.

Den skattskyldige anses bosatt på den fastighet där han
rätteligen skall vara folkbokförd.

Särskilda regler vid dödsfall

6 § Skattereduktion kan oavsett bestämmelserna i 5 §
tillgodoräknas den skattskyldige om denne året före
taxeringsåret har förvärvat fastigheten genom arv eller
testamente efter sin make, sambo eller förälder, eller genom
bodelning med anledning av makens eller sambons död om

1. den skattskyldige vid utgången av det år dödsfallet
inträffade skulle ha sambeskattats med makens, sambons eller
förälderns dödsbo enligt bestämmelserna i 21 § i den upphävda
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. maken, sambon eller föräldern var bosatt på fastigheten den
1 januari året före taxeringsåret och dessa förhållanden
därefter bestått fram till dödsfallet, eller dennes dödsbo ägde
fastigheten den 1 januari året före taxeringsåret,

3. den skattskyldige var bosatt på fastigheten den 1 januari
det år då dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter
bestått fram till utgången av året före taxeringsåret, och

4. den skattskyldige fortfarande ägde fastigheten vid utgången
av året före taxeringsåret. Lag (2007:1408).

7 § Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för det år
dödsfallet inträffade om

1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid
utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha
sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den
upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari
året före taxeringsåret och dessa förhållanden därefter bestått
fram till dödsfallet, och

3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i
dödsboet och var bosatt på fastigheten under hela det år som
föregått taxeringsåret. Lag (2007:1408).

8 § Ett dödsbo kan tillgodoräknas skattereduktion för året
efter dödsfallsåret om

1. den avlidnes efterlevande make, sambo eller barn vid
utgången av det år dödsfallet inträffade skulle ha
sambeskattats med dödsboet enligt bestämmelserna i 21 § i den
upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari
det år dödsfallet inträffade och dessa förhållanden därefter
bestått fram till dödsfallet, och

3. den efterlevande maken, sambon eller barnet är delägare i
dödsboet och var bosatt på fastigheten den 1 januari det år
dödsfallet inträffade och detta förhållande därefter bestått
fram till utgången av året efter dödsfallsåret.
Lag (2007:1408).

Skattereduktionens storlek

9 § För beräkningen av skattereduktion fastställs ett
avräkningsunderlag och ett spärrbelopp enligt bestämmelserna i
10 och 11 §§.

Avräkningsunderlaget

10 § Avräkningsunderlaget är den fastighetsskatt som påförs den
skattskyldige för reduktionsfastigheten enligt bestämmelserna i
lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, dock högst 30 000
kronor eller, då halv fastighetsskatt tas ut enligt 3 § andra
stycket samma lag, 15 000 kronor.

Ägs reduktionsfastigheten av flera delägare som ingår i samma
hushåll, skall ett gemensamt avräkningsunderlag fastställas för
delägarna.

Har en fastighetsägare avlidit, skall avräkningsunderlaget
beräknas gemensamt för dödsboet och den efterlevande om

1. förhållandena är sådana som avses i 7 eller 8 § och

2. den efterlevande har förvärvat fastigheten på det sätt som
avses i 6 §.

Spärrbeloppet

11 § Spärrbeloppet är fyra procent av summan av

1. den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1
kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. den skattskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt
1 kap. 6 § inkomstskattelagen.

Om det finns flera medlemmar i den skattskyldiges hushåll eller
om reduktionsfastigheten ägs av flera delägare som ingår i
samma hushåll, ska spärrbeloppet fastställas gemensamt för dem.

Spärrbeloppet får inte fastställas till ett lägre belopp än
2 800 kronor. Lag (2007:1408).

Skattereduktionen

12 § Om avräkningsunderlaget överstiger spärrbeloppet, skall
den skattskyldige tillgodoräknas en skattereduktion som
motsvarar skillnaden mellan avräkningsunderlaget och
spärrbeloppet.

Om avräkningsunderlaget har beräknats gemensamt enligt 10 §
andra eller tredje stycket och om det då överstiger
spärrbeloppet, skall skattereduktionen tillgodoräknas i
förhållande till vars och ens andel av den sammanlagda
fastighetsskatten för reduktionsfastigheten.

Förfarandet

13 § Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion
för fastighetsskatt vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap.
9 § skattebetalningslagen (1997:483).

14 § Skattereduktion för fastighetsskatt räknas av mot kommunal
och statlig inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
samt mot statlig fastighetsskatt.

Skattereduktion för fastighetsskatt tillgodoräknas den
skattskyldige före skattereduktion enligt lagen (2000:1380) om
skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele-
och datakommunikation och skattereduktion enligt
inkomstskattelagen, men efter skattereduktion enligt lagen
(2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002
och 2003 års taxeringar. Lag (2002:542).

Övergångsbestämmelser

2001:906

Denna lag träder i kraft den 15 december 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2006:4

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2007:1408

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

2007:1420

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2001:906) om
skattereduktion för fastighetsskatt ska upphöra att gälla vid
utgången av 2007. Den upphävda lagen ska dock fortfarande
tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före den 1
januari 2008.