Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS nr
2001:911
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:399

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som
skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar
och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

De avgifter som tas ut enligt denna förordning skall täcka
Finansinspektionens kostnader för prövning av ansökningar och
anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.
Förordning (2004:95).

2 § Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer
av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna
förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

– atomansvarighetslagen (1968:45),

– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,

– trafikskadelagen (1975:1410),

– sparbankslagen (1987:619),

– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensions-instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument,

– bokföringslagen (1999:1078),

– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser
på finansmarknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
företag,

– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda
obligationer,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

– lagen (2004:575) om europabolag,

– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

– aktiebolagslagen (2005:551),

– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

– försäkringsrörelselagen (2010:2043),

– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013
av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013
av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt
företagande,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012,

– lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
och

– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag. Förordning (2014:1392).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna
förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

– atomansvarighetslagen (1968:45),

– den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,

– trafikskadelagen (1975:1410),

– sparbankslagen (1987:619),

– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument,

– bokföringslagen (1999:1078),

– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser
på finansmarknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
företag,

– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument,

– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda
obligationer,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

– lagen (2004:575) om europabolag,

– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

– aktiebolagslagen (2005:551),

– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:751) om betaltjänster,

– försäkringsrörelselagen (2010:2043),

– lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013
av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013
av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt
företagande,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012,

– lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

– lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag, och

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10
oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller
likviditetstäckningskravet för kreditinstitut.
Förordning (2015:309).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande
avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser Avgift kronor

A 800

B 1 500

C 2 500

D 4 500

E 7 000

F 11 000

G 16 000

H 24 000

I 31 000

J 38 000

K 50 000

L 71 000

M 100 000

N 130 000

O 155 000

P 200 000

Q 295 000

R 540 000

S 930 000

T 1 430 000

U 2 000 000

V 2 500 000

X 3 100 000

Y 3 700 000

Z 4 300 000

Å 5 000 000

Ä 5 700 000

Ö 6 400 000

AA 7 100 000

AB 7 900 000

AC 8 600 000
Förordning (2012:384).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande
avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser Avgift kronor

A 700

B 1 300

C 2 300

D 4 000

E 6 500

F 10 000

G 15 000

H 22 000

I 28 000

J 35 000

K 46 000

L 65 000

M 90 000

N 120 000

O 140 000

P 180 000

Q 270 000

R 500 000

S 850 000

T 1 300 000

U 1 800 000

V 2 300 000

X 2 800 000

Y 3 400 000

Z 3 900 000

Å 4 500 000

Ä 5 200 000

Ö 5 800 000

AA 6 500 000

AB 7 100 000

AC 7 800 000
Förordning (2015:309).

4 a § I samband med prövning av en ansökan för vilken
avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika
avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske
besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av
ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när
avgiften senast ska betalas. Förordning (2009:1415).

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från
Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller
4 §, avgiftsklass E. Förordning (2014:994).

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från
Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek
gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift tas även ut för prövning
av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av
Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 1 § 1–7 lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse eller 8 kap. 42 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §,
avgiftsklass G. Förordning (2015:309).

5 a § Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny
styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör
eller dennes ställföreträdare i

– bank,

– betalningsinstitut,

– börs,

– clearingorganisation,

– finansiellt institut,

– fondbolag,

– företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet,

– företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter,

– försäkringsföretag,

– institut för elektroniska pengar,

– juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

– juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör
enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

– kreditmarknadsföretag,

– pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.,

– registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om
elektroniska pengar,

– understödsförening, eller

– värdepappersbolag.

I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling
enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för
prövning av anmälan om ny bolagsman.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är
registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om
betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes
ställföreträdare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade
utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut
även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten
med utgivning av elektroniska pengar eller dennes
ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes
ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande
ställning i någon annan juridisk person, som har ett
kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första
stycket.

För avgiftens storlek enligt första–femte styckena gäller 4 §,
avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och
företag som driver verksamhet enligt lagen om
inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E
gäller. Förordning (2014:453).

5 b § Avgift tas ut för intyg om verksamhetstillstånd som
Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk
person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.
Förordning (2014:453).

5 c § Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett
försäkringsbolag har (solvensintyg). För avgiftens storlek
gäller 4 §, avgiftsklass E. Förordning (2014:453).

5 d § Avgift tas ut vid anmälan om väsentliga förändringar av
verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
13 kap. 1 § 21 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För
avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.
Förordning (2014:453).

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 § Avgift ska, utom i fall som avses i 4 a §, betalas till
Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om
betalning inte sker i rätt tid, ska sökanden föreläggas att
betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får
skickas till sökanden med post eller förmedlas på annat
lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan eller
anmälan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i
föreläggandet. Förordning (2009:1415).

7 § Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en
ansökan eller anmälan avser.

Avgift för kungörelsekostnad

8 § Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för
kungörelser i ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap.
6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap.
17 § försäkringsrörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal
enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande, och

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 §
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.
Förordning (2011:261).

Gemensamma bestämmelser

9 § Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge
befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns
särskilda skäl för det.

10 § Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna
förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det
ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut
inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om
avgiften överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte
överklagas. Förordning (2003:1032).

11 § Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.

12 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 § Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov,
senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som
anges i 4-5 d §§ samt i bilagan. Förordning (2011:888).

Övergångsbestämmelser

2001:911

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut
som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2002:1156

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2003:1032

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 10 § andra
stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för
Riksskatteverkets beslut.

2003:1065

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2004:95

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2004:345

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2004:1235

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2005:9

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2005:545

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2005:1131

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2006:161

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2006:918

1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2006:1528

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2007:738

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2008:1299

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2010:752

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa
bestämmelser.

2010:1438

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa
bestämmelser.

2011:261

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2011:756

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa
bestämmelser.

2011:888

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa
bestämmelser.

2011:960

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit
in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2011:1178

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2012:384

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2012:737

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2013:595

1. Denna förordning träder i kraft den 22 juli 2013.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2013:1109

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2014:453

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2014:994

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2014:1392

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

2015:309

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in
till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

Bilaga

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §,
varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (15 d §) D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket) E

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §) D

Befrielse från försäkringsplikt (27 §) D

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar

Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn) F

Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §) E

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp
(6 §) D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att
ändra försäkringsverksamheten (7 §) D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §) G

Underrättelse om sekundäretablering (14 a §) G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid
sekundäretablering (14 d §) D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §) D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp
(19 §) G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond
(23 § tredje stycket) F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller
uppskattat värde (24 § tredje stycket) D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b § G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §) G

Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a–10 g §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som
meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om
ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §) G

Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §) N–AC

Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §) E

Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §) G

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot
(27 § första stycket 2) D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2) D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast
vartannat eller vart tredje år (33 §) D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig
(35 § andra stycket) D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år
(35 § andra stycket) D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §) F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation
(40 § andra stycket) D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal
medlemmar (41 § andra stycket) H

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation
(54§) G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en
förenings rörelse (56, 63 och 64 §§) L

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till
en annan stat (96 §) J

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G

Sparbankslagen (1987:619)

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (3 kap. 3 § och 4 kap. 2 §) D

Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande
(6 kap. 17 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §) G

Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till
bankaktiebolag med eller utan godkännande av
stiftelseförordnande (8 kap. 6 §) G

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Godkännande och registrering av prospekt avseende
aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och
26 §§) L

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§) L

Godkännande och registrering av prospekt avseende andra
överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16,
25 och 26 §§) J

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§) J

Godkännande och registrering av registreringsdokument
avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.
13, 25 och 26 §§) J

Godkännande och registrering av registreringsdokument
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§) H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och
sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara
värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§) H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och
sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än
aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§) G

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är
likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §) L

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt
(2 kap. 34 §) E

Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över
till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §) E

Begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till
annan myndighet inom EES (2 kap. 35 §) C

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §) O

Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §) H

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal
(6 kap. 4 §) F

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång
(4 kap. 2 § 1) D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(5 kap. 2 § 1) D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 2) D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket) D

Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i
dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b) G

Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen
(1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden
(4 kap. 2 § 10) D

Medgivande att tillämpa 4 kap. 14 f och 14 g §§,
årsredovisningslagen, angående värdering av vissa tillgångar
till verkligt värde
(4 kap. 2 § 14) D

Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om
dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap.
2 § 5) D

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter
om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag
(7 kap. 3 § 4) D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till
en annan stat (1 a kap. 14 §) J

Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av
medlemskap får ske (3 kap. 4 §) G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (6 kap. 3, 4 och 14 §§) D

Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande
(9 kap. 18 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §) G

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet

Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §) F

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling m.m. (2 §) H

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §) G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) Q

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap.
3 §) D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning
än sådana som anges i 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 8 §) I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) I

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) L

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 3 § andra stycket) F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra
stycket) G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) K

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap.
1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 3 § andra stycket) F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra
stycket) G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap.
1 §) J

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D

Tillstånd att förstöra räkenskapsmaterial (7 kap. 7 §) D

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av
förpliktelser på finansmarknaden

Godkännande av avvecklingssystem (3 §) L

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
företag

Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt
principerna för årsredovisningen med stöd av 8 § andra
stycket F

Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument

Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare
har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra
stycket) D

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom
automatisk databehandling (10 §) J

Medgivande till undantag från förbud mot avyttring enligt
15 § (16 § andra stycket) D

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) Q

Medgivande att använda vissa tillgångar som
fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan
under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap.
2 § tredje stycket) G

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument
(1 kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
(gemensam ansökan) Q

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument
(1 kap. 4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap.
1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument
(1 kap. 4 §) O

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom
EES (2 kap. 12 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av
andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket) G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan
att utföra visst arbete eller vissa funktioner
(uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) G

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 §
andra stycket) G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och 43 §§) D

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för
förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3) G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap. 10 §) H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap. 25 §) H

Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 §
tredje stycket) D

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 §
fjärde stycket) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje
stycket) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut
(9 kap. 6 §) E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
i ett fondbolag (11 kap. 1 §) K

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1
kap. 4 §) och tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder (gemensam
ansökan) Q

Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap.
4 §), för företag som har tillstånd enligt 3 kap. 1 §
lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder O

Tillstånd för fondbolag för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap.
4 §) O

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 §) G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 b §) D

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i
en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §) D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket) G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan
att utföra visst arbete eller vissa funktioner
(uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap.
9 §) G

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra
stycket) G

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
matarfond (5 a kap. 34 och 42 §§) D

Undantag från kravet på kungörande (5 a kap. 35 och
43 §§) D

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för
förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd
(7 kap. 1 § första stycket 3) G

Tillstånd till fusion av värdepappersfonder (8 kap.
10 §) H

Godkännande av att en värdepappersfond får ingå i en
gränsöverskridande fusion (8 kap. 21 §) H

Tillstånd till delning av en värdepappersfond (8 kap.
25 §) H

Tillstånd att avveckla en värdepappersfond (9 kap. 1 §
tredje stycket) D

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
värdepappersfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 §
fjärde stycket) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
värdepappersfond (9 kap. 1 § femte stycket) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en värdepappersfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) E

Undantag från kravet på kungörande (9 kap. 4 § tredje
stycket) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap.
6 §) E

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i
ett fondbolag (11 kap. 1 §) J

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap.
2 §) Q

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller
reglemente (3 kap. 4 §) F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §) Q

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §) G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket) D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §) F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap.
12 §) G

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande
ställning (8 kap. 5 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska
vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett
uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd
från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§) G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin
firma (10 kap. 36 §) D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare
ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §) G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12
kap. 14 §) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) K

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap.
2 §) Q

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller
reglemente (3 kap. 4 §) F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §) Q

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §) D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §) G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap.
5 §) G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket) D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §) F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap.
12 §) G

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande
ställning (8 kap. 5 §) D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (10 kap. 1 §) D

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett
uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §) G

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd
från allmän domstol (10 kap. 13 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och
25 §§) G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank
i sin firma (10 kap. 36 §) D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) J

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
en kreditmarknadsförening som är betydande att ha
ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap.
6 b §) G

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12
kap. 14 §) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) J

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Registrering av företag som driver verksamhet enligt lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet (7 §) J

Lagen (2004:575) om europabolag

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (9 a §) J

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) G

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) I

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) H

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
avseende både liv- och skadeförsäkring (2 kap. 2 §) I

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
(2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) H

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden
(2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket) I

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling
avseende livförsäkring (2 kap. 2 §) F

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling
avseende skadeförsäkring (2 kap. 2 §) D

Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva
försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 §
första stycket och 3 §) L

Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare
att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige
(3 kap. 3 §) F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta
filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket) D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade
förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket) D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande
verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket) D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade
förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 §
första stycket) D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att
utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första
stycket) D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person
att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första
stycket) D

Aktiebolagslagen (2005:551)

Undantag från 21 kap. 1, 3 eller 5 § (21 kap. 8 §) D

Undantag från förteckning över lån (21 kap. 10 §) C

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts
in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt
utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap.
lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) F

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts
in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt
eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara
värdepapper (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen
[1991:980] om handel med finansiella instrument) L

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts
in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt
eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än
aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen
[1991:980] om handel med finansiella instrument) J

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter –
utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller
flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på
konto (2 kap. 2 § första stycket 8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket) J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva
valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag
(3 kap. 4 § första stycket) F

Undantag från förbud mot att den som är verkställande
direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen
(3 kap. 5 §) G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att
driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster
eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land
utanför EES (5 kap. 8 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella
instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av
egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i
vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) G

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett
uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §) G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa
uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket) D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i
kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti
2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värde-
pappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på
marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det direktivet) J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket) Q

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket) L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket) F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad
från filial i Sverige (12 kap. 9 §) Q

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en
reglerad marknad (12 kap. 9 §) L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket) M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket) L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § tredje stycket) J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket) G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket) G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §) F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §) Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge
kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i
vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en
svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) K

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter –
utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller
flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel
på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket) J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) J

Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag
(3 kap. 4 § första stycket) F

Undantag från förbud mot att den som är verkställande
direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen
(3 kap. 5 §) G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att
driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster
eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden
vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett
land utanför EES (5 kap. 8 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella
instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av
egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i
vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) G

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare
ett uppdrag om styrelseledamot (8 kap. 8 c §) G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa
uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket) D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för
transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i
kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti
2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter
för värdepappersföretag, transaktionsrapportering,
överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella
instrument till handel samt definitioner för tillämpning
av det direktivet) J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap.
1 § första stycket) Q

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket) L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket) F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) Q

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en
reglerad marknad (12 kap. 9 §) L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap.
12 § andra stycket) M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket) L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap.
12 § tredje stycket) J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket) G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap.
14 § tredje stycket) G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §) F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §) Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge
kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom
i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en
svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) J

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §) L

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §) K

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om
förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag
avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget
(2 kap. 4 §) H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) O

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att
tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §) H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) K

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §
tredje stycket) F

Juridisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) G

Juridisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §) I

Fysisk persons anmälan av 1-10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) F

Fysisk persons anmälan av 11-49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 1-10 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §) G

Betalningsinstituts underrättelse om 11-49 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i
annat land inom EES (3 kap. 18 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §) G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES
(3 kap. 23 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller
underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §) D

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2010:751) om betaltjänster

Ansökan från juridisk person om undantag från
tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L

Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt
(2 kap. 3 §) K

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om
förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag
avseende den som har ett kvalificerat innehav i företaget
(2 kap. 4 §) H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) O

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att
tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §) H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) J

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §
tredje stycket) F

Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) G

Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §) I

Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) F

Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §) G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat
land inom EES (3 kap. 18 §) G

Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat
land inom EES (3 kap. 18 §) H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i
annat land inom EES (3 kap. 18 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §) G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES
(3 kap. 23 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §) D

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i
utlandet (1 kap. 21 §) G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §) H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§) K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av
tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §) H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §) R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §) D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §) D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket) G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §) H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §) G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §) G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra
stycket) G

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2 G
Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen
(7 kap. 3 §) G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §) G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag
enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §) G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §) H

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och
8 §§) H

Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat
finansiellt holdingföretag (9 kap. 8 a §) I

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och
17 §§) L

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1) E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan
(11 kap. 33 och 37 §§, 12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap.
33 §) L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §) G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §) N–AC
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av
aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) K

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska
genomföras (15 kap. 10 §) C

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt
livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §) G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet
i utlandet (1 kap. 21 §) G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §) G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §) H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§) K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av
tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§) Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som
innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §) L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §) H

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §) R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §) D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §) D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket) G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §) H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2) C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet
(4 kap. 11 §) G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §) G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra
stycket) G

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2 G

Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap.
3 §) G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §) G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag
enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §) G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §) H

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§) H

Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat
finansiellt holdingföretag (9 kap. 8 a §) I

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och
17 §§) L

Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1) E

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§,
12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §) L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §) G

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §) G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §) G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §) N–AC

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av
aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §) J

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska
genomföras (15 kap. 10 §) C

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §) O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende
den som har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett institut för elektroniska pengar
(3 kap. 4 §) K

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §) F

Anmälan av 1-10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) G

Anmälan av 11-49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) H

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige
(3 kap. 18 §) I

Underrättelse om 1-10 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §) G

Underrättelse om 11-49 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §) H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (3 kap. 22 §) G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta
filial i Sverige (3 kap. 28 §) O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §) D

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §) O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) L

Underrättelse från registrerad utgivare om förändringar i
förutsättningarna för beviljat undantag avseende den som
har ett kvalificerat innehav i företaget (2 kap. 4 §) H

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett institut för elektroniska pengar
(3 kap. 4 §) J

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §) F

Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) G

Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §) H
Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap.
18 §) I

Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap.
19 §) G

Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap.
19 §) H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §) I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §) G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 22 §) G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §) G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i
Sverige (3 kap. 28 §) O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §) D

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5) L

Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer
(artikel 17.6) J

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
marknadsgarant (artikel 17.9) E

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) E

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av
kreditswappar

Anmälan om undantag avseende marknadsgarant (artikel 17.5)
L

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
i avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel
17.5) D

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
i avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel
17.5) G

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
i avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler
(artikel 17.5) J

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
ii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel
17.5) C

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
ii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel
17.5) F

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
ii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler
(artikel 17.5) H

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
iii avseende ytterligare 1–10 finansiella instrument (artikel
17.5) B

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
iii avseende ytterligare 11–49 finansiella instrument (artikel
17.5) D

Anmälan om undantag för marknadsgarant enligt artikel 2.1 k
iii avseende ytterligare 50 finansiella instrument eller fler
(artikel 17.5) F

Anmälan om undantag avseende primärmarknadsoperationer
(artikel 17.6) J

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
marknadsgarant (artikel 17.9) E

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende undantag för
primärmarknadsoperationer (artikel 17.10) E

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
transaktionsregister

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel
4.2 a) J

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel
4.2 b) J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker (artikel
11.6, 11.8 och 11.10) J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9) J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) R–AC

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart
(artikel 15) M–AC

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart
(artikel 31.1) G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel
av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel
31.2) K

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) N

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar
(artikel 41) M–Z

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller
parametrar (artikel 49) J–N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54) N

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter
och transaktionsregister

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel
4.2 a) J

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet (artikel
4.2 b) J

Ansökan om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.6, 11.8 och 11.10) J

Underrättelse om undantag från riskbegränsningstekniker
(artikel 11.7 och 11.9) J

Ansökan om auktorisation som central motpart (artikel 14) R–AC

Ansökan om utvidgning av auktorisation som central motpart
(artikel 15) M–AC

Anmälan om förändring av ledning i en central motpart
(artikel 31.1) G

Underrättelse om ett direkt eller indirekt förvärv av andel
av röstetalet eller kapitalet i en central motpart (artikel
31.2) J

Ansökan om godkännande av utkontraktering (artikel 35) N

Ansökan om godkännande av modeller och parametrar
(artikel 41) M–Z

Underrättelse om betydande förändring av modeller eller
parametrar (artikel 49) J–N

Ansökan om godkännande av samverkansöverenskommelser
(artikel 54) N

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) Q

Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta
ytterligare en eller flera investeringsstrategier (3 kap.
1 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för
fondverksamhet enligt lagen omvärdepappersfonder O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket),
utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera
andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
(3 kap. 2 § andra stycket 1) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra
order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra
stycket 3) H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd
(3 kap. 2 § andra stycket 4) G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation (3 kap. 10 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.
1–3 §§ (4 kap. 4 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
första stycket) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
tredje stycket) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) E

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en
matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är
EES-baserad, till professionella investerare i Sverige
(4 kap. 8 §) G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse eller en ansökan om tillstånd till
marknadsföring (4 kap. 11 §) D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ
investeringsfondeller en matarfond, vars mottagarfond eller
dess förvaltare inte är EES-baserad, till professionella
investerare i Sverige (5 kap. 5 §) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är en
specialfond till icke-professionella investerare i Sverige
(5 kap. 6 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som
inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) G

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i
en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond
till fonden (5 kap. 10 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med
tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond
till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §) E

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (5 kap. 11 §) M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan om
tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond
till icke-professionella investerare i Sverige
(5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond
till icke-professionella investerare i Sverige, för
förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att
marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) J

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap.
11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige
(5 kap. 12 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av
en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat
land inom EES (6 kap. 1 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES
(6 kap. 3 §) E

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse (6 kap. 6 §) D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land
utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan
att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal),
inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall
(8 kap. 14 och 16 §§) H

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller
funktioner (8 kap. 18 §) E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i
samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och
13 §§) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§) G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H

Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av
en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 §
jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om
värdepappersfonder) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte
stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 §
lagen om värdepappersfonder) E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet
(12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om
värdepappersfonder) E

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster (3
kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen (2004:46)
om värdepappersfonder (gemensam ansökan) Q

Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta
ytterligare en eller flera investeringsstrategier
(3 kap. 1 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för
fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom
i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera
andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
(3 kap. 2 § andra stycket 1) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra
order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra
stycket 3) H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd
(3 kap. 2 § andra stycket 4) G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser ändring av
ägarkretsen (3 kap. 10 §) J

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser annan ändring än
ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.
1–3 §§ (4 kap. 4 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
första stycket) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
tredje stycket) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (4 kap. 6 §) E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse
om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra
en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en
matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är
EES-baserad, till professionella investerare i Sverige
(4 kap. 8 §) G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse eller en ansökan om tillstånd till
marknadsföring (4 kap. 11 §) D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond
eller en matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare
inte är EES-baserad, till professionella investerare i
Sverige (5 kap. 5 §) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte är
en specialfond till icke-professionella investerare i
Sverige (5 kap. 6 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond som
inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 § första stycket) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond
i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) G

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i
en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (5 kap. 10 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med
tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond
till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §) E

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till icke-
professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (5 kap. 11 §) M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan
om tillstånd att marknadsföra en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare
i Sverige (5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond
till icke-professionella investerare i Sverige, för
förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att
marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) J

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap.
11 § att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige
(5 kap. 12 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av
en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat
land inom EES (6 kap. 1 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES,
inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap.
3 §) D

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse (6 kap. 6 §) D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land
utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan
att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal),
inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall (8 kap.
14 och 16 §§) H

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller
funktioner (8 kap. 18 §) E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond,
utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 §
(12 kap. 3 och 13 §§) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§) G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H

Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av
en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 §
jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om
värdepappersfonder) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte
stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta
förvaltningen av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med
9 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder) E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap.
18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) E

/Träder i kraft I:2015-07-03/
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder

Anmälan om registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond
(3 kap. 1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §) samt tillstånd enligt 1 kap. 4 § lagen
(2004:46) om värdepappersfonder (gemensam ansökan) Q

Utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § till att omfatta
ytterligare en eller flera investeringsstrategier
(3 kap. 1 §) H

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond (3 kap.
1 §), även i samband med tillstånd för diskretionär
förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster
(3 kap. 2 §), för företag som har tillstånd för
fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder O

Tillstånd för AIF-förvaltare för diskretionär förvaltning
av investeringsportföljer (3 kap. 2 § första stycket), utom
i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § O

Tillstånd för AIF-förvaltare att förvara och administrera
andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
(3 kap. 2 § andra stycket 1) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot medel med
redovisningsskyldighet (3 kap. 2 § andra stycket 2) G

Tillstånd för AIF-förvaltare att ta emot och vidarebefordra
order i fråga om finansiella instrument (3 kap. 2 § andra
stycket 3) H

Tillstånd för AIF-förvaltare att lämna investeringsråd
(3 kap. 2 § andra stycket 4) G

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser ändring av
ägarkretsen (3 kap. 10 §) J

Anmälan av AIF-förvaltare om väsentlig ändring av sin
verksamhet eller organisation, som avser annan ändring
än ändring av ägarkretsen (3 kap. 10 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
utländsk EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 2 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad motsvarighet till specialfond till
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 3 §) H

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
alternativ investeringsfond till icke-professionella
investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap.
1–3 §§ (4 kap. 4 §) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
första stycket) G

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en
icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa
icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 §
tredje stycket) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en EES-baserad alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (4 kap. 6 §) E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige (4 kap. 6 §) D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra
en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en
matarfond, vars mottagarfond eller dess förvaltare inte är
EES-baserad, till professionella investerare i Sverige
(4 kap. 8 §) G

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i
en underrättelse eller en ansökan om tillstånd till
marknadsföring (4 kap. 11 §) D

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
förvalta en specialfond (5 kap. 2 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond eller en matarfond, vars mottagarfond
eller dess förvaltare inte är EES-baserad, till
professionella investerare i Sverige (5 kap. 5 §) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond som inte
är en specialfond till icke-professionella investerare
i Sverige (5 kap. 6 §) H

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en EES-baserad alternativ investeringsfond
som inte är en specialfond i Sverige (5 kap. 7 §
första stycket) G

Tillstånd för utländsk EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en icke EES-baserad alternativ
investeringsfond i Sverige (5 kap. 7 § andra stycket) G

Anmälan av utländsk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i
en ansökan om tillstånd (5 kap. 9 och 13 §§) D

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i Sverige, inbegripet en
delfond till fonden (5 kap. 10 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, även i samband med
tillstånd att marknadsföra en alternativ investeringsfond
till professionella investerare i Sverige (5 kap. 10 §) E

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond till
icke-professionella investerare i Sverige, inbegripet
en delfond till fonden (5 kap. 11 §) M

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond, i samband med ansökan
om tillstånd att marknadsföra en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige (5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en delfond till en alternativ investeringsfond
till icke-professionella investerare i Sverige, för
förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 § att
marknadsföra en delfond till fonden (5 kap. 11 §) J

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra ytterligare delfond till en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare i
Sverige, för förvaltare som har tillstånd enligt 5 kap. 11 §
att marknadsföra delfonder till fonden (5 kap. 11 §) G

Tillstånd för icke EES-baserad AIF-förvaltare att
marknadsföra en alternativ investeringsfond i Sverige
(5 kap. 12 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av
en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat
land inom EES (6 kap. 1 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om erbjudande och
tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 §
i ett annat land inom EES (6 kap. 1 §) E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om förvaltning av en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land
inom EES, även i samband med erbjudande och tillhandahållande
av tjänster som avses i 3 kap. 2 § (gemensam underrättelse)
(6 kap. 1 §) G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES,
inbegripet en delfond till fonden (6 kap. 3 §) E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring
av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om
marknadsföring av en alternativ investeringsfond till
professionella investerare i ett annat land inom EES
(6 kap. 3 §) D

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en
underrättelse (6 kap. 6 §) D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en
alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land
utanför EES (6 kap. 7 § första stycket) G

Underrättelse från AIF-förvaltare om uppdrag åt någon annan
att utföra uppgifter eller funktioner (uppdragsavtal),
inklusive godkännande av uppdragsavtal i vissa fall
(8 kap. 14 och 16 §§) H

Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller
funktioner (8 kap. 18 §) E

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond,
utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 §
(12 kap. 3 och 13 §§) H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser för specialfond
(12 kap. 3 och 13 §§) G

Tillstånd till fusion av specialfonder (12 kap. 16 §) H

Tillstånd till delning av specialfond (12 kap. 17 §) H

Tillstånd att avveckla en specialfond (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 1 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av
en specialfond till en annan AIF-förvaltare (12 kap. 18 §
jämförd med 9 kap. 1 § fjärde stycket lagen om
värdepappersfonder) E

Beslut om tidigare övertagande av förvaltningen av en
specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 1 § femte
stycket lagen om värdepappersfonder) D

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en specialfond (12 kap. 18 § jämförd med 9 kap. 2 § lagen
om värdepappersfonder) E

Undantag från kravet på kungörande (12 kap. 18 § jämförd
med 9 kap. 4 § tredje stycket lagen om värdepappersfonder) D

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitutet (12 kap.
18 § jämförd med 9 kap. 6 § lagen om värdepappersfonder) E

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av
den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid
marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14) I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd
riskkapitalfond (artikel 15 a) F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond
i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b) D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av
den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid
marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande
(artikel 15) I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för
socialt företagande (artikel 16 a) F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för
socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel
16 b) D

/Upphör att gälla U:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av
kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de
gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i
kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger
(artikel 26.2) G

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som
kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) G

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i
kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner
(artikel 41) G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument
(artikel 73) G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det
gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument
(artikel 77 a) G

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp
(artikel 113) G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) S–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet
redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143) R–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet
inte redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143) T–Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod
för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–S

Tillstånd för tillämpning av en grundläggande eller
avancerad internmetod på exponeringar som tidigare
undantagits förstegvis införande (artikel 148) J–T

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel
149) G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande
internmetod (artikel 149) G

Medgivande till undantag från användning av en internmetod
vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser
(artikel 150) G

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda
exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av
exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller
hushållsfordringar (artikel 157.5) G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för
ramavtal om nettning (artikel 221) G

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska
anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar
(artikel 256) G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda
den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda
exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod
(artikel 262) G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av
exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel
263) G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att
beräkna exponeringars värde (artikel 283) J–T

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna
modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 283) J–R

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296) G

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid
i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa
risker enligt schablonmetoden (artikel 312) G–N

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid
beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel
312) G–N

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) S–V

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller
metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) J–S

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod
för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som
tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) G–N

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(artikel 313) G–N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till
basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) G–N

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder
vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker
(artikel 314) J–S

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av basmetoden (artikel 315) G–N

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av schablonmetoden (artikel 317) G–N

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329) J–S

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av
positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) J–S

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar
uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är
värdepapperiseringar (artikel 336) G–N

Tillstånd för andra institut än institut som är
originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning
av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
(artikel 337) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
totala nettopositioner i valuta (artikel 352) G–N

Tillstånd att undanta positioner som ett institut
avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot
kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt
artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i
valuta (artikel 352.2) G–N

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära
sammanhängande valutor (artikel 354) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
särskilda instrument (artikel 358) J–S

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna
kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel
363) S–V

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller
som institut har tillstånd att använda, utvidgning av
användningen av interna modeller särskilt för ytterligare
riskkategorier samt den första beräkningen av
stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) J–S

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna
utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366) G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC
modellen (artikel 373) J–S

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377) J–S

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat
antal mindre portföljer (artikel 383) G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter
vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1
(artikel 401.2 h) G

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets
utgång (artikel 499.3) G

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper
vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3) S

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av
kapitalbaskrav m.m. (artikel 9) G

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18) G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de
gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2) G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i
kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger
(artikel 26.2) G

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som
kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3) G

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i
kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31) K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner
(artikel 41) G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument
i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1) G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73) G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det
gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76) G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument
(artikel 77 a) G

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b) G

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta
omkostnader (artikel 97) G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp
(artikel 113) G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143) S–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan
har tillstånd att använda en grundläggande internmetod
(artikel 143) R–Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte
redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143) T–Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod
för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 143) J–S

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad
internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för
stegvis införande (artikel 143) J–T

Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148) G

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden
(artikel 149) G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande
internmetod (artikel 149) G

Medgivande till undantag från användning av en internmetod
vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade
förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser
(artikel 150) G

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda
exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av
exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller
hushållsfordringar (artikel 157.5) G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för
ramavtal om nettning (artikel 221) G

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska
anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244) G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248) G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa
konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser
värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar
(artikel 256) G

Tillstånd för institut som inte är originator att använda
den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda
exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259) G
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod
(artikel 262) G

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av
exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter
(artikel 263) G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för
att beräkna exponeringars värde (artikel 283) J–T

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna
modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 283) J–R

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296) G

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid
i fråga om räntekontrakt (artikel 298) G

Anmälan för att få beräkna kapitalbaskravet för operativa
risker enligt schablonmetoden (artikel 312) G–N

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid
beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker
(artikel 312) G–N

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312) S–V

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller
metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) J–S

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod
för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som
tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312) G–N

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(artikel 313) G–N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till
basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313) G–N

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder
vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker
(artikel 314) J–S

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av basmetoden (artikel 315) G–N

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av schablonmetoden (artikel 317) G–N

Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter
(artikel 329) J–S

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av
positioner som avser derivatinstrument (artikel 331) J–S

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om
tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument
som inte är värdepapperiseringar (artikel 336) G–N

Tillstånd för andra institut än institut som är
originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning
av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
(artikel 337) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
totala nettopositioner i valuta (artikel 352) G–N

Tillstånd att undanta positioner som ett institut
avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot
kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter
enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna
nettopositioner i valuta (artikel 352.2) G–N

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära
sammanhängande valutor (artikel 354) G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
särskilda instrument (artikel 358) J–S

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361) G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna
kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel
363) S–V

Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller
som institut har tillstånd att använda, utvidgning av
användningen av interna modeller särskilt för ytterligare
riskkategorier samt den första beräkningen av
stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363) J–S

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna
utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366) G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC
modellen (artikel 373) J–S

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377) J–S

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett
begränsatantal mindre portföljer (artikel 383) G–N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g) G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h) G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter
vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1
(artikel 401.2) G

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel
422.8) N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
422.8 (artikel 422.9) S

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel
(artikel 425.4) N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
425.4 (artikel 425.5) S

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets
utgång (artikel 499.3) G

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Ansökan om tillstånd att driva viss verksamhet med
konsumentkrediter (4 §) K

Ansökan om tillstånd för utländskt företag att driva viss
verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige
(8 §) K

Ansökan om tillstånd för ett svenskt företag som driver
viss verksamhet med konsumentkrediter att inrätta filial i
ett annat land (9 §) G

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i ett företag som driver viss verksamhet med
konsumentkrediter (10 §) J

Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §) F

Anmälan om uppdragsavtal (14 §) D

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag

Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för
dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES
(3 kap. 4 §) G

Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat
finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §) I

/Träder i kraft I:2015-07-01/
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
av den 10 oktober 2014 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för
kreditinstitut

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper
vidansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 2.2) S

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel
(artikel 29.1) N

Undantag från krav att institut och motparter är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
29.1 (artikel 29.2) S

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel
(artikel 34.1) N

Undantag från krav att institut och motparter är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
34.1 (artikel 34.2) S

Undantag från begränsningen av andelen inflöden som får
reducera utflöden med 75 procent av utflödena (artikel
33.2–33.4) N
Förordning (2015:399).