Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

SFS nr
2001:935
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:137
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:9

Statsbidrag

1 § För att främja och bredda rekryteringen av studenter till
universitet och högskolor får bidrag lämnas enligt denna
förordning under åren 2002-2004. Bidrag lämnas i mån av
tillgång på medel.

2 § Bidrag får lämnas till universitet och högskolor samt andra
utbildningsanordnare för projekt och andra insatser som har
till syfte att främja och bredda rekryteringen av studenter
till universitet och högskolor.

Ansökan

3 § Bidrag lämnas efter ansökan. Sökanden skall i sin ansökan
redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat
som sökanden vill uppnå.

Ansökan lämnas in till Rekryteringsdelegationen inom den tid
och på det sätt som delegationen bestämmer.

Rekryteringsdelegationen

Uppgifter

4 § Rekryteringsdelegationen prövar ansökningar om bidrag.

5 § En sökande som har fått bidrag skall redovisa hur bidraget
har använts. Delegationen skall följa upp projekt och insatser
som har gjorts med stöd av bidraget.

Sammansättning

6 § Delegationen skall bestå av fem personer. En av ledamöterna
är ordförande.

Kansli

7 § Personal i Utbildningsdepartementet är föredragande och
sköter kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

24 § om föredragning,

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

9 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§ verksförordningen
(1995:1322). Förordning (2002:9).

Samråd

9 a § Delegationen skall vid behov samråda med Delegationen för
regional samverkan om högre utbildning. Förordning (2002:9).

Ärendenas avgörande

10 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst tre
andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

11 § Ledamöterna i delegationen skall utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen skall utse ordförande i delegationen.

Återkrav

12 § Delegationen får helt eller delvis kräva tillbaka bidrag,
om en sökande inte har genomfört de projekt eller insatser som
bidrag har lämnats för.

Överklagande

13 § Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.