Socialtjänstförordning (2001:937)

SFS nr
2001:937
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1551

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till

– socialtjänstlagen (2001:453),

– lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

– lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma
betydelse som i dessa lagar.

2 § I förordningen finns bestämmelser om

– riksnormen, fritidspengen och skälig levnadsnivå avseende
särskilda boendeformer för äldre (2 kap.),

– vad som avses med hem för vård eller boende och familjehem
(3 kap. 1 och 2 §§),

– verksamheten vid hem för vård eller boende (3 kap. 3–9 §§),

– inskrivning i och utskrivning från hem för vård eller
boende (3 kap. 10 –16 §§),

– hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17
och 18 §§),

– vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19
och 20 §§),

– tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under
Inspek tionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

– vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

– avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av
barn (6 kap.),

– sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

– vissa bemyndiganden (8 kap.).
Förordning (2014:469).

2 kap. Riksnormen, fritidspengen och skälig levnadsnivå
avseende särskilda boendeformer för äldre

1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4
kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)
grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika
hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2015 utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och
de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande
tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och
skolungdom

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år 1–2 år 3 år 4–6 år

1 610 1 800 1 550 1 730

med lunch

under 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 11–14 15–18 19–20
1 år år år år år

1 740 1 980 1 730 1 980 2 410 2 840 3 250 3 280

Personliga kostnader i kronor – vuxna

Ensamstående Sambor

2 950 5 320

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i
hushållet

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.

930 1 040 1 310 1 490 1 710 1 950 2 120

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för
varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan
hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som
ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen
såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de
gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i
hushållet. Förordning (2014:1551).

1 a § Den som ansöker om fritidspeng enligt 4 a kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:435) får åberopa försörjningsstöd
från en annan kommun för att visa att hushållet uppfyller
kraven för ersättning enligt lagen. Förordning (2014:469).

1 b § Fritidspengen får ersätta kostnader för
fritidsaktiviteter med högst 3 000 kronor per barn och
tolvmånadersperiod. Förordning (2014:469).

2 § För det fall makar, sambor eller registrerade partner
beviljas boende i en sådan särskild boendeform som avses i 5
kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) skall med skälig
levnadsnivå förstås att båda bereds plats i samma boende, om de
begär det. Förordning (2006:287).

3 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende

Definitioner

1 § Med hem för vård eller boende avses ett hem inom
socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling
i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs
yrkesmässigt.

Som hem för vård eller boende räknas inte sådana särskilda
boendeformer som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap.
7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran
eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte
bedrivs yrkesmässigt.

Verksamheten vid hem för vård eller boende

3 § Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på
förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så
att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes
integritet skall respekteras. De insatser som görs skall
anpassas till den enskildes individuella behov och
förutsättningar.

4 § Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den
socialnämnd som har det sammanhållande ansvaret för att den
enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

5 § Vid varje hem för vård eller boende skall det finnas en
person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det
skall också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en
ändamålsenlig verksamhet.

6 § Hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga skall ha tillgång till läkare. En
sådan läkare bör ha specialistkompetens inom barn- och
ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri.

Hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel bör ha tillgång till
läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna
verksamhet.

Dessutom bör hem som avses i denna bestämmelse ha tillgång till
psykologisk expertis.

7 § Den som vårdas i ett familjehem eller i ett hem för vård
eller boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges
möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig
yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet
till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning
som underlättar för honom eller henne att få anställning eller
fortsatt yrkesutbildning.

8 § Om den som vårdas i ett hem för vård eller boende drabbas
av allvarlig sjukdom eller av allvarligt olycksfall skall någon
anhörig till denne samt socialnämnden underrättas utan
dröjsmål.

9 § Om en domstol eller en annan myndighet begär att den som
vårdas i ett hem för vård eller boende skall inställa sig hos
myndigheten, skall han eller hon ges möjlighet att göra det. Om
inställelsen skulle vara uppenbart olämplig ur vårdsynpunkt
eller annat hinder finns mot inställelsen, skall detta
omedelbart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning i hem för vård eller boende

10 § Statens institutionsstyrelse beslutar om inskrivning i de
hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 §
socialtjänstlagen (2001:453).

Av 25 § andra stycket lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall framgår att det förutom ett beslut om inskrivning
fordras ett särskilt intagningsbeslut för den som tas in med
stöd av nämnda lag.

För ungdomar som vårdas enligt lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård gäller särskilda regler.
Förordning (2005:473).

11 § Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än
sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse sker efter
ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte
huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt
en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela
Inspektionen för vård och omsorg vad som gäller.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att
hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov,
ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i
övrigt. Förordning (2013:184).

12 § Om socialnämnden ansöker om inskrivning enligt 10 eller
11 §§ skall nämnden foga sin utredning i ärendet till ansökan. Om
ansökan görs av någon annan skall den som beslutar om
inskrivning höra socialnämnden, om det behövs.

13 § Om det för den som ansökan avser finns ett beslut om
omhändertagande eller om vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga eller enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall en kopia
av eller annan underrättelse om det verkställbara beslutet
fogas till ansökan.

Utskrivning från hem för vård eller boende

14 § När behovet av vård i hemmet har upphört ska den som
vårdas skrivas ut. Statens institutionsstyrelse beslutar om
utskrivning från hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall beslutar
föreståndaren om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt
annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen ska
utskrivning ske tidigare om den enskilde eller dennes
vårdnadshavare begär det. Om den enskilde har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av
dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt
socialtjänstlagen ske tidigare om förvaltaren begär det.

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga får han eller hon inte
skrivas ut om inte socialnämnden har begärt eller medgivit det.
Om Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket
samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på
annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut
utan att socialnämnden har begärt eller medgivit det. Om
utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen.

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet
av sluten ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård. Förordning (2007:1316).

15 § Den enskilde får skrivas ut mot sin önskan om han eller
hon omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård-
eller hjälpinsatser för sig själv eller de andra som vistas i
hemmet, eller om han eller hon behöver annan vård än den som
hemmet kan erbjuda. Den enskilde får dock inte skrivas ut om
det skulle medföra fara för hans eller hennes hälsa eller liv.

16 § Statens institutionsstyrelse skall omgående underrätta
socialnämnden när det finns anledning till utskrivning. Nämnden
skall underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta
eller förbereda andra behövliga insatser.
Förordning (2005:473).

16 a § När Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första
stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på annat
särskilt ungdomshem ska styrelsen omgående underrätta
socialnämnden om beslutet. Förordning (2007:1316).

Särskilda bestämmelser om hem som drivs av Statens
institutionsstyrelse

17 § Statens institutionsstyrelse anger vilka av de hem som
avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) som utgör hem
för särskild tillsyn.

18 § För den som vårdas i ett hem för särskild tillsyn ska det
i journalen alltid antecknas de beslut som fattats av Statens
institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket, 15 a-17 a, 19,
20 §§ och 43 § 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Även beslut enligt 31-32 a, 33 a-36 §§ och 45 § 4
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska
antecknas i journalen. Förordning (2007:1316).

Vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga

19 § Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över hem för
vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta
regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst två
gånger per år, varav åtminstone en ska vara oanmäld. Den som
genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som
samtycker till det.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser
om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder
vid tillsyn. Förordning (2013:184).

20 § Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information
som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i
familjehem, hem för vård eller boende, eller sådana hem som
avses i 6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), och till
deras vårdnadshavare. Informationen ska kunna distribueras på
lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

1. barns och ungas rättigheter,

2. inspektionens tillsyn,

3. barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt
hur de når rätt person inom myndigheten, och

4. inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att
vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.
Förordning (2013:184).

4 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och om
anmälningsplikt

Tillståndsplikt och anmälningsplikt

1 § En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om
tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket
socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild
verksamhet ska vara skriftlig och ange

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,

2. vem som ska bedriva verksamheten,

3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

5. hur verksamheten ska finansieras,

6. vem som ska förestå verksamheten, och

7. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur
brandskyddet är ordnat ska fogas till ansökan.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller
en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller
stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda
bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.
Förordning (2013:184).

1 a § En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt
7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska
vara skriftlig och ange

1. vem som bedriver verksamheten,

2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,

3. för vilka grupper verksamheten är avsedd,

4. vem som förestår verksamheten, och

5. personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur
brandskyddet är ordnat ska fogas till anmälan.

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en
samfällighet eller en stiftelse ska bolagsordningen eller
stadgarna samt uppgift om vem som har behörighet att
företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller
stiftelsen bifogas anmälan. Förordning (2013:184).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:1142).

3 § Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett
skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. Beviset ska
innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som
ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är
godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i
eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå
verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Tillståndet får inte
överlåtas. Förordning (2013:184).

Register

3 a § Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett register
över

1. dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap.
1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), och

2. dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § tredje
stycket socialtjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för tillsynsverksamheten.
Förordning (2013:184).
Direktåtkomst

3 b § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i
det register som förs enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos
Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning,
uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.
Förordning (2013:184).

Uppgiftsskyldighet

3 c § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av
Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs
enligt 3 a § om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för
kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning,
utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det
register som förs enligt 3 a § vid direktåtkomst enligt
3 b §. Förordning (2013:184).

Verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs
tillsyn

4 § För sådan enskild verksamhet som enligt 13 kap. 1 § andra
stycket socialtjänstlagen (2001:453) står under Inspektionen
för vård och omsorgs tillsyn ska bestämmelserna i 3 kap. 3–5
och 8 §§ denna förordning gälla på motsvarande sätt.
Förordning (2013:184).

5 § Om den som bedriver sådan enskild verksamhet som avses i
13 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) lägger
ner verksamheten, ska denne omedelbart anmäla detta till
Inspektionen för vård och omsorg. Förordning (2013:184).

5 kap. Vissa uppgifter för socialnämnden

1 § En ansökan enligt 4 § lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga skall, om det inte möter särskilda
hinder, särskilt beskriva

1. den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång
samt relationer till anhöriga och andra närstående,

2. socialnämndens bedömning av den unges behov av vård och hans
eller hennes vårdnadshavares förmåga att tillgodose detta
behov, och

3. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på
behovet av vård och förhållandena i övrigt.

En ansökan skall även innehålla en vårdplan.
Förordning (2003:304).

1 a § En vårdplan enligt 11 kap. 3 § första stycket
socialtjänstlagen (2001:453) ska, om det inte möter särskilda
hinder, beskriva

1. de särskilda insatser som behövs,

2. det sätt på vilket den unges umgänge med föräldrar,
vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas,

3. målet med vården, och

4. den vårdbehövandes och, i fråga om barn, även hans eller
hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården.

En genomförandeplan enligt 11 kap. 3 § andra stycket
socialtjänstlagen ska, om det inte möter särskilda hinder,
beskriva

1. målet med de särskilda insatser som behövs,

2. när och hur de särskilda insatserna ska genomföras,

3. när och hur genomförandeplanen ska följas upp,

4. när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och
insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för,

5. när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare
och andra närstående ska ordnas,

6. när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden, och

7. den unges och, i fråga om barn, hans eller hennes
vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården.
Förordning (2007:1316).

1 b § Har upphävts genom förordning (2012:782).

1 c § För att följa situationen för vuxna placerade i
familjehem bör den socialnämnd som är ansvarig för en sådan
placering fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena
i hemmen och ge såväl dessa som de placerade behövligt stöd
genom personliga besök av representanter för nämnden och på
annat lämpligt sätt. Förordning (2003:304).

1 d § En arbetsplan för ungdomstjänst enligt 5 kap. 1 b § andra
stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall innehålla uppgifter
om var arbetet skall utföras, vilka arbetstider som skall
gälla, det lägsta och det högsta antalet timmar som den dömde
har att fullgöra per vecka eller månad samt de övriga villkor
som är nödvändiga för verksamheten. Arbetsplanen skall också
innehålla uppgifter om innehållet i och omfattningen av annan
särskilt anordnad verksamhet. Förordning (2006:1193).

2 § Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i
fråga om vårdnad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, ska
nämnden göra en framställning eller ansökan om det hos den
domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden
bedömer att ett barn är i behov av målsägandebiträde.

Framställningen eller ansökan ska göras av socialnämnden i den
kommun som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453)
ansvarar för att tillgodose barnets behov av stöd och hjälp.

I fråga om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn, gäller
bestämmelserna i den lagen i stället för första och andra
styckena. Förordning (2011:334).

3 § Socialnämnden skall anmäla till överförmyndaren om den
finner

1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör
förordnas för någon,

2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller

3. att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att
förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

4 § När socialnämnden har fått en underrättelse enligt 16 kap.
2 § utsökningsförordningen (1981:981) om tiden för en
avhysning, skall nämnden samma dag sända en bekräftelse av
mottagandet till kronofogdemyndigheten. I bekräftelsen skall
det anges vem som är ansvarig handläggare vid socialnämnden.

En kopia av bekräftelsen skall sändas till den som avhysningen
avser.

6 kap. Avgifter m.m.

Vissa stöd- och hjälpinsatser

1 § Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 8 kap.
1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till
högst 80 kronor per dag.

Vård av barn

2 § Föräldrarnas skyldighet enligt 8 kap. 1 § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453) att bidra till kommunens
kostnader för ett barns vård i ett annat hem än det egna
bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma
betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap.
socialförsäkringsbalken.

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får
dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar
underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 §
socialförsäkringsbalken.

Skatteverket ska på begäran lämna kommunen de inkomst- och
förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en
förälders del i kommunens kostnader enligt första stycket.
Förordning (2010:1716).

3 § Om en förälder har fullgjort en fastställd
underhållsskyldighet mot ett barn genom att betala ett
engångsbidrag eller annat bidrag till barnets underhåll till en
behörig ställföreträdare för barnet för den tid då detta vårdas
i ett annat hem än det egna, är föräldern i motsvarande mån fri
från skyldighet att ersätta kommunen för dess kostnad under
samma tid.

4 § Har socialnämnden fått underhållsbidrag enligt 8 kap. 1 §
andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall nämnden
redovisa den del av underhållsbidraget som överstiger vad
kommunen får tillgodoräkna sig till den som annars haft rätt
till bidraget.

7 kap. Sammanställningar av personuppgifter och gallring

1 § Socialnämnden ska föra en förteckning över de barn som
enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller efter
nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Förteckningen
ska föras på en särskild blankett.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om
den särskilda blanketten.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en
kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och
omsorg. Förordning (2013:184).

2 § Handlingar som avses i 7 kap. 3 a § andra stycket och 12
kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska av
hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de
kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och
Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga
kommuner ska sådana handlingar undantas från gallring när det
gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i
varje månad. Förordning (2007:1316).

7 a kap. Erkännande av utländsk utbildning för utförande av
vissa uppgifter

1 § Socialstyrelsen prövar ansökningar om bevis om behörighet
att utföra uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453) för den som har en utländsk
utbildning. Förordning (2014:63).

2 § Den som i ett annat EES-land eller Schweiz har behörighet
att utföra uppgifter jämförbara med dem som anges i 3 kap.
3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) på grund av
ett sådant utbildnings-, examens- eller annat kompetensbevis
över behörighetsgivande utbildning som följer av EES-avtalet
eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan, ska få
bevis om behörighet enligt 1 §.

En yrkesutövare, vars utbildnings-, examens- eller
kompetensbevis inte uppfyller kraven enligt första stycket,
ska ändå få bevis om behörighet enligt 1 § om han eller hon
har

1. en jämställd utbildning och behörig myndighet har intygat
detta,

2. slutfört en anpassningsperiod som inte överstiger tre år,
eller

3. godkänts i ett lämplighetsprov.
Förordning (2014:63).

3 § Den som i ett annat EES-land eller Schweiz har behörighet
att utföra uppgifter jämförbara med dem som anges i 3 kap.
3 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och som har
sin utbildning från tredjeland, ska få bevis om behörighet
enligt 1 § om

1. han eller hon har godkänts av behörig myndighet i ett
annat EES-land än Sverige eller i Schweiz, och

2. myndigheten har intygat att sökanden har utövat relevant
yrkesverksamhet i det landet i minst tre år efter
godkännandet. Förordning (2014:63).

4 § Den som har genomgått någon annan utbildning i tredjeland
än som avses i 3 §, ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

1. utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll
motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §,
och

2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i
svenska, danska eller norska språket och om svenska
författningar. Förordning (2014:63).

5 § Ärenden enligt 2 och 3 §§ ska handläggas skyndsamt.

Socialstyrelsen ska bekräfta mottagandet av ansökan inom en
månad från mottagandet och, i förekommande fall, uppmana
sökanden att komma in med kompletterande underlag.
Socialstyrelsen ska fatta beslut i ärendet inom tre månader
från det att en fullständig ansökan givits in. Fristen får
förlängas med en månad om det finns särskilda skäl.
Förordning (2014:63).

6 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
behörighet enligt detta kapitel samt föreskrifter om i vilken
form ett bevis om erkännande av utländsk utbildning ska
lämnas. Förordning (2014:63).

8 kap. Vissa bemyndiganden

1 § Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter inom
socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv,
personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

1. barn och unga,

2. äldre personer,

3. personer med funktionsnedsättning,

4. missbrukare, och

5. personer som anges i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen
(2001:453). Förordning (2009:861).

2 § Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som
behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet
eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap.
3 § socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2009:861).

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om kraven för
att en annan examen än socionomexamen ska anses relevant för
utförande av uppgifter enligt 3 kap. 3 a § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2014:63).

4 § Statens institutionsstyrelse får lämna medgivande enligt
18 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
samt 33 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

5 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av socialtjänstlagen (2001:453), lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2013:184).

6 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare
föreskrifter om förfarandet vid ansökningar och anmälningar
enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela
föreskrifter om förfarandet vid ansökningar, anmälningar och
rapporteringar enligt 2 a kap. 11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap.
6 f–6 i §§ socialtjänstlagen och enligt 4 kap. 5 § denna
förordning. Förordning (2013:184).

Övergångsbestämmelser

2001:937

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002, då
socialtjänstförordningen (1981:750) skall upphöra att gälla.

2. Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla förordningen
skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna
förordning.

2011:334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som inletts före
ikraftträdandet om inte ärendet flyttas över till en annan
kommun enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453).

2014:469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Från och med ikraftträdandet till och med den 31 december
2014 begränsas högsta ersättningen för kostnader för
fritidsaktiviteter enligt 2 kap. 1 b § till 1 500 kronor per
barn.