Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt

SFS nr
2001:989
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1402

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas
vid samtliga förvaltningsrätter.

Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion och notarieförordningen
(1990:469). Förordning (2009:1402).

2 § Har upphävts genom förordning (2003:328).

3 § Föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges
förordnande enligt 20–21 §§ förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion.

Vad som sägs om notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och
tredje styckena och 21 § andra och tredje styckena
förordningen med förvaltningsrättsinstruktion ska även gälla
föredragande som fått förordnande enligt första stycket.
Förordning (2009:1402).

3 a § Har upphävts genom förordning (2007:649).

4 § Lagmannen får förordna anställda vid förvaltningsrätten att
på eget ansvar

1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård och utlänningslagen (2005:716), och

2. förordna sakkunnig i mål enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.
Förordning (2009:1402).

5 § Lagmannen får förordna lagfarna föredragande som har
tjänstgjort minst två år vid förvaltningsrätt och
förvaltningsrättsnotarier som har tjänstgjort minst ett år,
under förutsättning att de bedöms ha tillräcklig erfarenhet
och i övrigt vara lämpliga, att på eget ansvar

1. förordna offentligt biträde i mål enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, och

2. besluta om beviljande av rättshjälp.
Förordning (2009:1402).

6 § Förordnande enligt 4 och 5 §§ får inte avse mål eller
frågor som är omfattande eller svåra eller som av någon annan
orsak kräver särskild erfarenhet.

Uppkommer en fråga av sådant slag som anges i första stycket
skall den som förordnats anmäla frågan för lagmannen eller den
domare som lagmannen utsett. I förvaltningsrätt som är
avdelningsindelad skall sådan fråga i stället anmälas för
avdelningschefen eller den domare avdelningschefen utsett.
Förordning (2009:1402).