Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

SFS nr
2002:1012
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1108
Upphävd
2011-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:561

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om kommunal
vuxenutbildning utöver vad som föreskrivs i skollagen
(1985:1100).

2 § Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas
lärande. Detta stöd, som skall utformas utifrån den enskildes
behov och förutsättningar, kan ha formen av undervisning,
handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyllelse och
kunskaper.

Stödet för vuxnas lärande skall utformas så att den enskildes
studier kan kombineras med studier i andra skolformer inom det
offentliga skolväsendet för vuxna.

3 § Den som enbart får vägledning eller sina kunskaper bedömda
på det sätt som anges i 4 kap. 16 och 19 §§ behöver inte vara
intagen som elev i kommunal vuxenutbildning.
Förordning (2004:640).

4 § För att uppnå syftet med den kommunala vuxenutbildningen
enligt 11 kap. 2 § skollagen (1985:1100) ska kommunens stöd
för lärande utöver 1 kap. 9 § skollagen och läroplanen utgå
från

1. nationellt eller lokalt fastställda mål i kursplaner
inom olika kunskapsområden för grundläggande vuxenutbildning
och gymnasial vuxenutbildning, eller

2. den enskildes utbildningsmål som har dokumenterats enligt
en individuell studieplan för en eller flera sådana
individuella kurser som avses i 2 kap. 7 §.
Förordning (2009:134).

5 § Varje studerande bör erbjudas vägledning som stöd för sitt
beslut om studie- och yrkesval.

Verksamhetspoäng och gymnasiepoäng

6 § Med verksamhetspoäng avses i denna förordning ett mått på
studieomfattningen inom kommunal vuxenutbildning.

7 § Inom kommunal vuxenutbildning beräknas 20 verksamhetspoäng
för en veckas heltidsstudier.

Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för
varje gymnasiepoäng; en veckas heltidsstudier motsvarar i
genomsnitt 20 gymnasiepoäng.

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.
Förordning (2004:640).

8 § Verksamhetspoängen skall framgå av den enskildes
individuella studieplan.

Rektor

9 § Den som har det ledningsansvar som enligt 2 kap. 2 §
skollagen (1985:1100) vilar på rektorn skall också benämnas
rektor.

10 § I de fall kommunal vuxenutbildning anordnas enligt
11 kap. 6 § skollagen (1985:1100) får den myndighetsutövning
som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till
uppdragstagaren om uppdragstagaren har fått ett tillstånd
enligt förordningen (2010:253) om betygsrätt för
vuxenutbildning.

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket
har en kommun eller ett landsting sådan uppgiftsskyldighet
som avses i 6 kap. 9–11 §§ studiestödsförordningen
(2000:655). Förordning (2010:254).

2 kap. Utbildningen

Läroplan

1 § För kommunal vuxenutbildning gäller en läroplan.

Läroplanen fastställs av regeringen.

Kurser

2 § Inom grundläggande vuxenutbildning finns
nationella kurser och lokala kurser.

Inom gymnasial vuxenutbildning finns nationella kurser, lokala
kurser, individuella kurser och projektarbete. Med
projektarbete avses ett större arbete som genomförs inom ramen
för utbildningen. Förordning (2009:134).

3 § Styrelsen för utbildningen får besluta att nationella
kurser och lokala kurser delas upp i delkurser.

4 § Styrelsen för utbildningen bestämmer genom vilka kurser
eller delkurser som stöd skall ges. Rektorn beslutar om
individuella kurser.

5 § Lokala kurser skall ge kunskaper i ett eller flera ämnen
inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som
inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan.

6 § I grundläggande vuxenutbildning och gymnasial
vuxenutbildning får orienteringskurser inrättas som lokala
kurser.

En orienteringskurs skall ha ett eller flera av följande syften

– medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller
yrkesval,

– ge ökade studietekniska färdigheter,

– utgöra en introduktion till kurser inom olika
kunskapsområden,

– ge tillfälle till bedömning av en studerandes kunskaper och
färdigheter inom olika kunskapsområden i förhållande till
kursplanemål och andra kunskapskrav.

En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

7 § En individuell kurs skall syfta till att tillgodose
deltagarens individuella kunskapsbehov i de fall dessa inte kan
tillgodoses genom nationella eller lokala kurser.

Kursplaner

8 § För varje nationell och lokal kurs och för projektarbete
skall det finnas en kursplan. Av kursplanen skall framgå dels
kursens mål eller målen för projektarbetet, dels den
kunskapsnivå som alla deltagare minst skall ha uppnått vid
kursens slut eller vid genomfört projektarbete.

8 a § Har upphört genom förordning (2006:1277).

9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner för
kärnämnen och övriga nationella kurser samt för projektarbete.
Förordning (2006:1277).

10 § Kursplaner för lokala kurser fastställs av styrelsen för
utbildningen.

11 § Kursplaner för ämnen med yrkesinriktad profil (yrkesämnen)
skall fastställas efter samråd med parterna på arbetsmarknaden.

12 § Inom gymnasial vuxenutbildning skall det av kursplanen för
varje kurs och för projektarbete framgå hur många gymnasiepoäng
kursen eller projektarbetet omfattar. När styrelsen för
utbildningen delar upp en kurs på flera delkurser, skall
styrelsen bestämma hur många gymnasiepoäng som hänför sig till
varje delkurs. För orienteringskurser och individuella kurser
beräknas inte gymnasiepoäng.

En kurs skall omfatta minst 50 gymnasiepoäng och bör inte
överstiga 200 gymnasiepoäng. Poängtalet skall vara jämnt
delbart med 50.

Individuella studieplaner

13 § Rektor ansvarar för att individuella studieplaner
upprättas för samtliga deltagare. Av planen skall den enskildes
utbildningsmål och verksamhetspoäng framgå.

Den individuella studieplanen skall utarbetas i samverkan med
den enskilde. Planen skall upprättas i nära anslutning till
intagningen och skall vid behov revideras.

Målen för individuella kurser skall framgå av den individuella
studieplanen. Förordning (2004:640).

14 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om utformningen
av individuella studieplaner.

Grundläggande vuxenutbildning

15 § Grundläggande vuxenutbildning anordnas i form av kurser
inom olika kunskapsområden.

16 § Kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är
svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik,
samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik,
kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap.
Förordning (2004:640).

17 § Kärnämnen inom grundläggande vuxenutbildning är svenska
eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och
samhällskunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

18 § Gymnasial vuxenutbildning får förekomma som kurser inom
alla ämnen som före den 1 juli 2011 finns i gymnasieskolan med
undantag av specialidrott. Dessutom får projektarbete
förekomma.

Därutöver får gymnasial vuxenutbildning förekomma som kurser
med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå
som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.
Förordning (2011:561).

19 § Kärnämnen inom gymnasial vuxenutbildning är svenska eller
svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap,
religionskunskap och naturkunskap.

För döva och hörselskadade får teckenspråk vara kärnämne.
Kurser inom detta ämne kan då ersätta andra kärnämneskurser,
dock inte svenska. Beslut om detta fattas av rektorn eller den
rektorn bestämmer. Förordning (2011:561).

20 § Har upphävts genom förordning (2009:134).

21 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

22 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

23 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

24 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

25 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

26 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

3 kap. Deltagare i utbildningen

Behörighet

1 § I 11 kap. 10 och 19 §§ skollagen (1985:1100) finns
bestämmelser om vem som är behörig att delta i kommunal
vuxenutbildning. I 2-7 §§ detta kapitel meddelas ytterligare
bestämmelser om behörighet.

2 § För att vara behörig att tas emot till en kurs inom
gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna eller ha
brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels
ha förutsättningar att följa utbildningen.
Förordning (2009:134).

3 § Behörig att tas emot till en kurs i ämnet modersmål är
endast den som har det aktuella språket som sitt modersmål.

4 § Behörig att tas emot till en kurs i ämnet svenska som
andraspråk inom gymnasial vuxenutbildning är den som har ett
annat språk än svenska som modersmål.

5 § En elev i gymnasieskolan är inte behörig att tas emot i
kommunal vuxenutbildning i en kurs som eleven under någon del
av kurstiden i kommunal vuxenutbildning studerar i
gymnasieskolan.

6 § Har upphävts genom förordning (2008:628).

7 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda
förkunskapskrav till kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Styrelsen för utbildningen får meddela föreskrifter om
särskilda förkunskapskrav till lokala kurser.
Förordning (2009:134).

Urval

8 § Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning
inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett urval ske.
Vid detta urval skall företräde, i den ordning som anges nedan,
ges till den som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt
en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat
program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller

4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.

9 § Har upphävts genom förordning (2009:134).

9 a § Har upphävts genom förordning (2005:1183).

10 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

4 kap. Bedömning

Betyg

Betyg på avslutade kurser

1 § Betyg skall sättas på genomförd kurs eller delkurs och på
projektarbete. På orienteringskurser och individuella kurser
skall betyg inte sättas.

2 § För en deltagare som har fått betyg från samtliga delkurser
av en kurs skall ett sammanfattande betyg sättas på kursen i
dess helhet.

3 § Som betyg inom grundläggande vuxenutbildning ska någon av
följande beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)

Godkänt (G)

Väl godkänt (VG). Förordning (2009:134).

4 § Som betyg inom gymnasial vuxenutbildning skall någon av
följande beteckningar användas:

Icke godkänt (IG)

Godkänt (G)

Väl godkänt (VG)

Mycket väl godkänt (MVG).
Förordning (2006:1277).

5 § Betyg skall sättas av läraren. Om två eller flera lärare
skall bedöma deltagaren och lärarna inte kan enas, skall
betyget sättas av rektorn.

6 § Det ska finnas betygskriterier för sådana kurser som enligt
1 § ska betygssättas och för projektarbete. Statens skolverk
får meddela föreskrifter om betygskriterier för nationella
kurser och för projektarbete. Styrelsen för utbildningen
fastställer betygskriterier för lokala kurser. Vid
betygssättningen ska läraren använda dessa betygskriterier.

Betygskriterierna ska precisera vilka kunskaper som krävs
enligt kursplanen för att deltagaren ska få betygen Godkänt
eller Väl godkänt, samt för kurser och projektarbete inom
gymnasial vuxenutbildning även betyget Mycket väl godkänt.

Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka
betygskriterier eller från enstaka delar av betygskriterier.
Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga
förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett
direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst
kriterium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar
till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska
dock alltid uppfyllas.

Lärarna bör använda nationellt fastställda prov som ett
hjälpmedel för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som
möjligt över landet. Skolverket får meddela föreskrifter om de
nationella proven. Skolverket beslutar också om utformningen av
proven. Förordning (2008:120).

7 § Betygen för samtliga deltagare ska föras i en
betygskatalog. Detsamma gäller uppgifterna i ett sådant intyg
som avses i 19 §. Betygskatalogen ska utgöra den officiella
dokumentationen över de betyg som har satts och de intyg som
har getts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs.
Betygen och intygen ska kunna sammanställas för varje enskild
deltagare. Förordning (2008:120).

Samlat betygsdokument

8 § Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning
har rätt att få ett dokument som visar vilka kurser eller
delkurser som deltagaren har slutfört inom utbildningen och
vilka betyg som deltagaren har fått på de skilda kurserna
(samlat betygsdokument). Den som vill ha ett samlat
betygsdokument får själv bestämma vilka kurser eller delkurser
som skall ingå i dokumentet.

Det som sägs i första stycket om kurser gäller också för
projektarbete inom gymnasial vuxenutbildning.

Slutbetyg

9 § Den som har fått minst betyget Godkänt i den grundläggande
vuxenutbildningens samtliga kärnämnen ska få slutbetyg från
grundläggande vuxenutbildning.

Den som har fler betyg från grundläggande vuxenutbildning än
som avses i första stycket får själv bestämma vilka övriga
betyg som ska ingå i slutbetyget. I slutbetyget får dock inte
betyg på en delkurs ingå om deltagaren har fått betyg på kursen
i sin helhet.

I slutbetyget får betyg från kommunal vuxenutbildning tas in.

Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får
bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl
medger det. Förordning (2008:628).

10 § Rätt till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning har den
som har betyg i

1. samtliga kärnämneskurser, och

2. andra kurser, delkurser eller projektarbete som enligt
kursplanerna uppgår till sammanlagt minst 1 750 gymnasiepoäng.

Den som har fått betyg i kurser eller delkurser utöver vad som
följer av första stycket har rätt att välja vilka kurser eller
delkurser utöver kärnämneskurserna som ska ingå i slutbetyget.
Detsamma gäller för projektarbete. De kurser, delkurser eller
projektarbete som utöver kärnämneskurserna ingår i slutbetyget
får sammanlagt inte uppgå till mer än 1 799 gymnasiepoäng.

I slutbetyget ska deltagarens gymnasiepoäng specificeras.
Förordning (2008:120).

11 § I slutbetyg som avses i 10 § får betyg tas in från
gymnasial vuxenutbildning i den kommunala vuxenutbildningen
samt från gymnasieskolan eller motsvarande på projektarbete
och på de kurser som får förekomma i gymnasial
vuxenutbildning.

I slutbetyget får dock inte betyg på en delkurs ingå, om
deltagaren har fått ett sammanfattande betyg på kursen i dess
helhet. I slutbetyget får inte heller betyg ingå från de
kurser i ämnena idrott och hälsa respektive estetisk
verksamhet som före den 1 juli 2011 är kärnämneskurser i
gymnasieskolan. Förordning (2011:561).

12 § Om ett betyg på en lokal kurs skall ingå i slutbetyget,
skall kursens innehåll och omfattning framgå av slutbetyget.

För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från
jämförbara kurser skall det högre betyget tas in i slutbetyget.

Ett betyg som har satts mer än åtta år före slutbetyget får
bara tas in i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl
medger det.

13 § För den som tidigare har fått ett slutbetyg från en
fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller
motsvarande får ett sådant slutbetyg som avses i 10 § inte
utfärdas.

14 § Har upphävts genom förordning (2009:134).

Utfärdande av betygsdokument

15 § Betygsdokument skall utfärdas av rektorn.

Anteckning om att slutbetyg har utfärdats och om betygets
innehåll skall göras i betygskatalogen.

Prövning

16 § Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning skall
få genomgå prövning i alla kurser som får förekomma inom
kommunal vuxenutbildning, utom orienteringskurser och
individuella kurser, samt i projektarbete. Detta gäller även
den som tidigare har fått betyg på kursen eller projektarbetet.
Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning
i en kurs eller ett projektarbete, om eleven har fått minst
betyget Godkänt på kursen eller projektarbetet.

Prövning får göras endast i en kommun eller ett landsting som
anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller
projektarbete, utbildning inom det kunskapsområde som
projektarbetet avser.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
prövning. Förordning (2006:1277).

17 § Har upphävts genom förordning (2004:640).

18 § Bestämmelserna om betygssättning och utfärdande av betyg i
detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid prövning
enligt 16 §. Förordning (2004:640).

Intyg

19 § Den som har genomgått en individuell kurs eller en
orienteringskurs eller som vill få sina kunskaper och
färdigheter dokumenterade på annat sätt än genom betyg skall få
ett intyg.

Intyg utfärdas av rektorn. Förordning (2004:640).

Utformning av betygsdokument och intyg

20 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om
utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument, slutbetyg
samt intyg. I fråga om föreskrifter som rör slutbetyg från
gymnasial vuxenutbildning skall Statens skolverk samråda med
Högskoleverket.

Rättelse av betyg och intyg

21 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
rättelse av skrivfel och liknande. Rektorn får besluta om
rättelse av betyg och intyg. Avser rättelsen en handling som
har lämnats ut till deltagaren skall en ny sådan handling
utfärdas och en anteckning om detta göras i betygskatalogen när
rättelsen avser en betygshandling.

5 kap. Deltagare bosatta i utlandet

1 § Personer som är bosatta i Danmark eller Finland med
självstyrande områden eller i Island eller Norge, och som
genom sin tidigare skolgång i hemlandet har sådana
förutsättningar som bedöms i huvudsak motsvara svensk
grundskoleutbildning eller motsvarande vuxenutbildning, ska i
fråga om gymnasial vuxenutbildning likställas med sökande från
den kommun där den sökta utbildningen anordnas.

Med självstyrande områden avses Färöarna och Grönland samt
Åland. Förordning (2009:134).

2 § En kommun som i sin vuxenutbildning har tagit in fler
nordiska sökande än det antal svenska deltagare som är bosatta
i kommunen och som samtidigt genomgår vuxenutbildning i något
annat nordiskt land har rätt till ersättning för det
överskjutande antalet deltagare. Ersättningens storlek
fastställs av regeringen.

3 § Ett landsting som i sin kommunala vuxenutbildning har tagit
in nordiska sökande har rätt till ersättning med ett belopp som
regeringen fastställer.

4 § Ansökan om ersättning som avses i 2 och 3 §§ görs hos
Statens skolverk inom den tid och på det sätt som verket
bestämmer.

Statens skolverk beslutar om ersättningen och betalar ut
beloppen snarast möjligt.

6 kap. Övriga bestämmelser

Avgång

1 § Om en deltagare har påbörjat en kurs eller en delkurs och
därefter uteblivit från den under mer än en månad i följd, utan
att detta berott på sjukdom eller utgjort beviljad ledighet,
skall deltagaren anses ha avgått från kursen. Rektorn får medge
undantag, om det föreligger synnerliga skäl.

Ledighet

2 § Om en deltagare på grund av sjukdom eller av annan orsak
inte kan delta i utbildningen, skall hindret snarast anmälas
till utbildningsanordnaren. Styrelsen för utbildningen får
besluta hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras.

3 § Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en
deltagare ledighet från utbildningen för enskilda
angelägenheter.

Disciplinära åtgärder

4 § Om en deltagare inte kan anpassa sig till de arbetsformer
som utbildningen bygger på eller, i fall där arbetsplatsförlagd
utbildning eller praktik ingår i utbildningen, visat sig
uppenbart olämplig i den praktiska tjänstgöringen, får
deltagaren skiljas från utbildningen.

5 § Om en deltagare gjort sig skyldig till upprepade förseelser
eller en allvarlig förseelse, eller om deltagaren uppträtt
olämpligt vid upprepade tillfällen eller deltagarens uppförande
på annat sätt kan antas inverka skadligt på andra deltagare,
får deltagaren avstängas från utbildningen helt eller delvis
under högst två veckor eller förvisas från kommunens eller
landstingets kommunala vuxenutbildning för en viss tid, högst
ett och ett halvt år.

Om en deltagare står under åtal för gärningen, får deltagaren
förvisas på grund av den endast om han eller hon erkänt denna
eller om en domstol funnit utrett att deltagaren begått
gärningen.

6 § Frågor om skiljande från utbildningen, avstängning eller
förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen.

Om det bedöms nödvändigt, med hänsyn till risken för andra
deltagare och personal inom den kommunala vuxenutbildningen,
får rektorn i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende
om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar
verkan tillfälligt avstänga en deltagare.

Ett beslut om tillfällig avstängning gäller till dess ärendet
prövats av styrelsen, dock längst under två veckor.

7 § Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett
ärende om skiljande från utbildningen, eller om avstängning
eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning.
Utredningen skall inledas omgående och genomföras så skyndsamt
som möjligt. Deltagaren skall få tillfälle att muntligen yttra
sig inför styrelsen för utbildningen. Var och en som antas
kunna lämna upplysningar av betydelse skall höras under
utredningen.

Styrelsen för utbildningen får förordna att beslut enligt 6 §
första stycket skall gälla med omedelbar verkan.

Överklagande

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller
förvisning får dock inte överklagas.

I 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om
laglighetsprövning.

Övergångsbestämmelser

2002:1012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Prövning får fortfarande genomföras enligt de kursplaner som
gällde före den 30 juni 1994 under förutsättning att den lärare
som förrättar prövningen har erfarenhet av att undervisa enligt
den kursplan som prövningen avser. I sådana fall gäller äldre
föreskrifter om betygssättning. Detta gäller dock bara till och
med utgången av juni 2006.

3. Prövning får dessutom genomföras enligt de kursplaner som
gällde den 30 juni 2001. Detta gäller dock bara till och med
utgången av juni 2006.

4. I ett slutbetyg enligt 4 kap. 10 § får, enligt närmare
föreskrifter som meddelas av Statens skolverk, också tas med
betyg satta före den 1 juli 2001.

5. Rätt till slutbetyg enligt 4 kap. 10 § har även den som har
betyg i samtliga kärnämneskurser och andra kurser, delkurser
eller projektarbete som enligt kursplanerna uppgår till mer än
1 700 gymnasiepoäng, om det i slutbetyget tas in betyg satta
före den 1 juli 2001.

6. Föreskrifterna om nytt avgångsbetyg i 4 kap. 15 §
förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning i dess
lydelse före den 1 juli 1994 skall gälla för deltagare som före
detta datum har påbörjat studier inom gymnasial
vuxenutbildning, dock längst till och med utgången av juni
2006. I övrigt gäller vad som sägs i nya 4 kap. 13 § också den
som har ett avgångsbetyg från fullständig tre- eller fyraårig
gymnasial utbildning.

7. Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:403) om
kommunal vuxenutbildning.

2004:640

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004 i fråga
om 2 kap. 20 §, den 1 januari 2005 i fråga om 4 kap. 6 § och i
övrigt den 1 september 2004.

2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 21-26 §§ och 3 kap. 10 § gäller
fortfarande för påbyggnadsutbildningar som har påbörjats senast
den 1 september 2004, dock längst till och med utgången av
december 2005.

2006:988

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga
om 2 kap. 8 a och 9 §§ samt 4 kap. 6 §. De nya bestämmelserna i
4 kap. 6 § skall tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli
2007. Förordning (2006:1276).

2006:1277

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. De nya
betygsbenämningarna i 4 kap. 3, 4, 6, 9 och 16 §§ skall
tillämpas på betyg som sätts efter den 1 juli 2007.

2008:628

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före
ikraftträdandet.

2009:134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

2. Påbyggnadsutbildning som en deltagare har påbörjat före den
1 september 2009 ska anordnas till dess att deltagaren har
avslutat den. Äldre bestämmelser ska tillämpas på sådan
utbildning.