Förordning (2002:1013) om utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande

SFS nr
2002:1013
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01

1 kap. Utbildningen

Läroplan

1 § För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt
lärande gäller en läroplan.

Läroplanen fastställs av regeringen.

Kurser

2 § Nationellt centrum för flexibelt lärande skall i första
hand komplettera kommunernas utbud genom att erbjuda sådana
kurser som inte kan anordnas inom den kommunala
vuxenutbildningen med tillräcklig spridning och regelbundenhet.

I övrigt skall föreskrifterna i 1 kap. 6-8 §§ och 2 kap. 2-7
och 15-20 §§ i förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning tillämpas på utbildningen vid Nationellt
centrum för flexibelt lärande.

Kursplaner

3 § För utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt
lärande tillämpas de kursplaner som fastställts av Statens
skolverk för den kommunala vuxenutbildningen.

För lokala kurser fastställs kursplaner av styrelsen för
utbildningen efter de riktlinjer som anges i 2 kap.
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.
Kursplaner för yrkesämnen skall fastställas efter samråd med
parterna på arbetsmarknaden.

I fråga om gymnasiepoäng skall 2 kap. 12 § förordningen om
kommunal vuxenutbildning tillämpas.

Individuella studieplaner

4 § I fråga om individuella studieplaner skall bestämmelserna i
2 kap. 13 och 14 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning tillämpas på motsvarande sätt när det gäller
utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

2 kap. Deltagare i utbildningen

Behörighet

1 § Den som är bosatt i landet, och i övrigt uppfyller
föreskrivna villkor, är behörig att delta i utbildning vid
Nationellt centrum för flexibelt lärande,

1. från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon
fyller 20 år, eller

2. när han eller hon har slutfört utbildning på ett nationellt
program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen
i kriminalvårdsanstalt.

2 § För att vara behörig att tas emot till en kurs skall
sökanden dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som
kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa
utbildningen.

3 § En elev i gymnasieskolan är inte behörig att tas emot vid
Nationellt centrum för flexibelt lärande i en kurs som eleven
under någon del av kurstiden vid Nationellt centrum för
flexibelt lärande studerar i gymnasieskolan.

4 § En deltagare i kommunal vuxenutbildning är inte behörig att
tas emot till motsvarande kurs vid Nationellt centrum för
flexibelt lärande.

5 § I övrigt skall i fråga om behörighet 3 kap. 3 och 4 §§
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas.

Urval

6 § Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning
inte kan tas emot till sådan utbildning skall ett urval ske.
Vid detta urval skall företräde, i den ordning som anges nedan,
ges till den som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt
en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat
program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller

4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval.

7 § Vid urval bland behöriga sökande till påbyggnadsutbildning
skall föreskrifterna i 3 kap. 9 § förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning tillämpas.

3 kap. Övriga bestämmelser

Betyg m.m.

1 § I fråga om betyg, prövningar, intyg, deltagare bosatta i
utlandet, avgång, ledighet och disciplinära åtgärder skall
föreskrifterna i 4 kap., 5 kap. 1 § och 6 kap. 1-7 §§
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas
på motsvarande sätt när det gäller Nationellt centrum för
flexibelt lärande.

Överklagande

2 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om skiljande från utbildningen, avstängning eller
förvisning får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2002:1013

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Punkterna 2-6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning skall
tillämpas på motsvarande sätt när det gäller prövning
respektive betyg vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

3. Genom denna förordning upphävs förordningen (1992:601) om
utbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.