Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

SFS nr
2002:102
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:879
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:480

1 kap. Allmännyttiga bostadsföretag

Inledande bestämmelser

1 § Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna lag ett
aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som

1. drivs utan vinstsyfte,

2. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och

3. är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag.

Villkoret i första stycket 1 hindrar inte att ett aktiebolag
eller en ekonomisk förening lämnar skälig utdelning på den del
av aktiekapitalet eller inbetalda medlemsinsatser som ägaren
skjutit till kontant. Regeringen lämnar närmare föreskrifter om
högsta tillåtna utdelning.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte i fråga om kommunala
bostadsföretag.

2 § Med kommunalt bostadsföretag avses i denna lag ett
allmännyttigt bostadsföretag som en kommun har det bestämmande
inflytandet över.

Med bestämmande inflytande avses att kommunen

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk
förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller
föreningen och också förfogar över så många röster, eller

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av
ledamöterna i styrelsen för en stiftelse med egen förvaltning
eller är förvaltare i en stiftelse med anknuten förvaltning.

Vid tillämpning av andra stycket 1 och 2 skall det inflytande
som utövas av ett företag över vilket kommunen bestämmer på det
sätt som anges i nämnda punkter anses utövat av kommunen.

3 § Ett allmännyttigt bostadsföretag skall sträva efter att
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och
inflytande i företaget.

4 § Ett allmännyttigt bostadsföretag skall skriftligen varje år
till länsstyrelsen lämna uppgift om beslutad utdelning och hur
denna beräknats.

Godkännande som allmännyttigt bostadsföretag

5 § Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse
får efter ansökan godkännas som allmännyttigt bostadsföretag,
om företaget uppfyller de förutsättningar som anges i 1 §
första stycket 1 och 2.

6 § Ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag skall
återkallas om företaget ansöker om detta eller om företaget
inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande som
anges i 1 § första stycket 1 och 2.

7 § Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande som
allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag prövas av
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets
beslut får inte överklagas.

2 kap. Har upphävts genom lag (2007:480).

övergångsbestämmelser

2002:102

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

2. Företag som enligt förordningen (1986:694) om handläggning,
förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller
motsvarande äldre bestämmelser är godkänt som allmännyttigt
bostadsföretag skall anses som godkänt som allmännyttigt
bostadsföretag enligt denna lag.

3. Lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella
statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller
utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. upphör att gälla
den 1 april 2002. Bestämmelserna om utdelningar och
aktieägartillskott skall fortfarande tillämpas till och med den
30 juni 2003.

2006:987

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006. För avtal som
ingåtts före ikraftträdandet mellan en kommun och Statens
bostadsnämnd gäller 2 kap. 6 § 5 i sin äldre lydelse.