Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS nr
2002:1022
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1430

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens
granskning enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra
lagar.

I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 §
stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att
Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och
stiftelser som avses i 2 § 4 och 5. Lag (2010:1430).

Granskningens omfattning

2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare
föreskrivs i 4 § granska

1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet,
domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under
regeringen,

2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och
myndigheter under riksdagen,

3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och
Kungliga Djurgårdens Förvaltning,

4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag,
om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning
eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga
anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har
ett bestämmande inflytande över verksamheten,

5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om
verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning
eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten
eller förvaltas av en statlig myndighet,

6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en
viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen
föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller
villkor har meddelats om hur medlen får användas, och

7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos
arbetslöshetskassorna.

3 § Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare
föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för

1. staten,

2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de
förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,

3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och

4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den
granskas med undantag för prognoser. För affärsverk och
affärsverkskoncerner, skall dock endast den delårsrapport som
avser perioden januari-september granskas. Lag (2007:89).

Granskningens inriktning

4 § Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på
förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet
och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men
får också avse de statliga insatserna i allmänhet.
Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med
hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte
av sina insatser (effektivitetsrevision).

Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på
granskning av hushållning, resursutnyttjande, måluppfyllelse
och samhällsnytta. Som ett led i effektivitetsrevisionen får
förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda
resultat.

Resultatet av granskningen ska, om den inte avsett endast
förberedande åtgärder, redovisas i en granskningsrapport.
Lag (2010:1420).

5 § Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god
revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och
underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna
rättvisande samt – med undantag för granskningen av
redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga
Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning – om
ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och
särskilda beslut (årlig revision).

Granskningen skall efter varje räkenskapsår avslutas med en
revisionsberättelse. Granskningen av en delårsrapport skall
avslutas med ett revisorsintyg.

Revisionsberättelsen för Riksbanken skall innehålla ett
uttalande om balansräkningen och resultaträkningen bör
fastställas och om fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör
beviljas ansvarsfrihet.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

6 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen
den hjälp och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen
behöver för granskningen. Andra som får granskas enligt denna
lag har en motsvarande skyldighet beträffande den del av den
egna verksamheten som granskas.

Vite

7 § Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6
att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §. Detta gäller dock inte
kommuner och landsting.

Anlitande av biträde

8 § Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av
den som på grund av ett sådant förhållande som anges i 11 §
förvaltningslagen (1986:223) skulle vara förhindrad att
genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den
utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka
med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att
uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Rapportering

9 § Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt
2 § 1 och 3–7 ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

10 § Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga
revisionen enligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till
regeringen.

Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken
och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till
riksdagen.

En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det
att årsredovisning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas
senast tre veckor efter det att delårsrapport har lämnats.

11 § Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten ska
lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen ska lämnas
senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till
riksdagen. Lag (2010:1420).

12 § De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen
och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den
årliga rapporten ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

13 § Har upphävts genom lag (2010:1430).

Avgifter

14 § Riksrevisionen skall ta ut avgift för

1. årlig revision enligt 5 §,

2. revision i de fall som avses i 9 kap. 8 § tredje stycket
aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § fjärde stycket
stiftelselagen (1994:1220). Lag (2005:930).

15 § Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning
uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att
fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av
lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för
direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för
sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå Månadslön, kr Högst kr/timme
1 60 000- 2 000
2 50 000-59 999 1 700
3 45 000-49 999 1 600
4 40 000-44 999 1 400
5 35 000-39 999 1 300
6 30 000-34 999 1 100
7 25 000-29 999 1 000
8 20 000-24 999 800
9 -19 999 600
Lag (2003:265).

16 § Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna
lag skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och
redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten.
Lag (2006:1566).